Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1021. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota, stran 1479.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. in 139. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96), je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 28. februarja 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota, s sedežem v Kardoševi ul. 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Murska Sobota (v nadaljevanju: vrtec).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Ime vrtca je: Vrtec Murska Sobota.
Sedež vrtca je: Talanyijeva 6, Murska Sobota.
V sestavo Vrtca Murska Sobota sodijo:
– enota vrtca Miške, Talanyijeva ulica, Murska Sobota
– enota vrtca Ringaraja, Gregorčičeva ulica, Murska Sobota
– enota vrtca Gozdiček, Štefana Kovača ulica, Murska Sobota
– enota vrtca Urška, Prešernova ulica, Murska Sobota
– enota vrtca Romano, Pušča, Murska Sobota
– enota vrtca Slonček, Lendavska 25a, Murska Sobota
– enota vrtca Poboček, Lendavska 45b, Murska Sobota
– enota vrtca Veverička, Rakičan
– enota vrtca v Bolnišnici Rakičan
– enota vrtca Krtek, Bakovci
– enota vrtca Srnica, Krog.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječe, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vrtec se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo.
2. Pečat vrtca
5. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano:
Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj vrtca.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, oziroma delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja, oziroma pooblaščeni delavec vrtca, ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti druge osebe vrtca.
8. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. V odnosih s službo za plačilni promet podpisujejo za vrtec ravnatelj in osebe, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Mestne občine Murska Sobota.
Matična enota je enota vrtca v Talanyijevi ulici št. 6, kjer je sedež vrtca. V matični enoti poteka vpis v dnevno varstvo ter druge oblike oskrbe otrok za celotni vrtec.
III. DEJAVNOST VRTCA
10. člen
Dejavnost vrtca je: M/80.101 dejavnost vrtcev.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Vrtec opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.
12. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah in vse druge oblike vzgojno-varstvenega dela, ki jih navaja zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96).
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne da soglasja ustanovitelj in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove oblike ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela, ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
14. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj vrtca,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet vrtca
15. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje mestni svet izmed občanov Mestne občine Murska Sobota.
Predstavnike delavcev vrtca volijo:
– dva predstavnika enota Štefana Kovača in Prešernova (Gozdiček in Urška),
– enega predstavnika enota Gregorčičeva ter Lendavska I. in II. (Ringaraja, Slonček in Poboček),
– enega predstavnika enota Talanyijeva in Pušča (Miške in Romano),
– enega predstavnika enota Rakičan, Bolnišnica, Bakovci in Krog (Veverička, Krtek in Srnice).
Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in način, ki ga določata zakon in pravila vrtca.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom njihovih otrok v vrtcu.
Svet odloča z večino glasov vseh članov. Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta vrtca.
16. člen
Svet vrtca ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom vrtca,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok, ali drugi splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost vrtcev za opravljanje skupnih administrativnih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše bolezni in drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta, – je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje in razrešitev.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekal mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je potekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
2. Ravnatelj vrtca
18. člen
Ravnatelj je poslovodni organ vrtca in hkrati pedagoški vodja.
Ravnatelj organizira, vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju zaposlenih v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca s predšolsko zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
19. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po 53., 144., 145. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne podata mnenja v roku 20 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez mnenja.
20. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca, vendar največ za dobo enega leta.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
21. člen
Vrtec ima pomočnika ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom. Število pomočnikov ravnatelja se določi v skladu s standardi in normativi v aktu o sistemizaciji.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
22. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v vrtcu so:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktivi vzgojiteljev.
24. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
27. člen
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
28. člen
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je vrtec upravljal do uveljavitve tega odloka.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
30. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev v skladu z zakonodajo, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter od donacij, prispevkov sponzorjev ter od drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju z ustanoviteljem pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti, krije ustanovitelj.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
31. člen
Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s tem odlokom.
VIII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
32. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem ter drugim predstavnikom javnosti.
Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojnovarstvenim dejavnostim, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
33. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet vrtca določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v vrtcu, izvaja organ, ki ga določa zakon.
35. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj vrtca, uredi s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
37. člen
Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca oziroma ravnatelj v skladu z zakonodajo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Dosedanji svet VVZ Murska Sobota opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta vrtca v skladu s tem odlokom.
39. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
40. člen
Vrtec Murska Sobota je pravni naslednik VVZ Murska Sobota, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota na registrskem vložku številka 1-105-00 in prevzame vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti na območju Mestne občine Murska Sobota.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Mestni občini Murska Sobota preneha veljati odlok o organizaciji javnega zavoda za področje vzgoje in varstva predšolskih otrok z dne 11. 2. 1992 in je objavljen v Uradnih objavah pomurskih občin, št. 5/92.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-1/97
Murska Sobota, dne 28. februarja 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost