Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

995. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci, stran 1444.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni list RS, št. 12/95) in 29. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci (Uradni list RS, št. 59/96) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 28. 2. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določi način obračunavanja storitev odvažanja ločeno zbranih odpadkov in odlaganja ostanka odpadkov na odlagališču Brstje ter pogoje za individualni dovoz odpadkov in način obračunavanja le-tega.
2. člen
Določbe tega pravilnika se nanašajo na povzročitelje in izvajalca na območju celotne Občine Juršinci.
II. REDNI ODVOZ ODPADKOV
3. člen
Izvajalec zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov oblikuje ceno posamezne storitve v skladu s 5. členom zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) v zvezi z veljavno uredbo Vlade RS o oblikovanju cen komunalnih storitev ter v soglasju z Občinskim svetom občine Juršinci.
4. člen
Osnovna cena odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je sestavljena iz deleža za odvoz in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju ter deleža za odvoz odpadkov iz ekoloških otokov.
5. člen
Osnova za obračun cene odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je prostornina tipizirane posode ali vreče z oznako izvajalca, vrsta odpadkov, število odvozov na mesec in oddaljenost od odlagališča Brstje.
V večstanovanjskih območjih se obračun iz prvega odstavka tega člena enakomerno porazdeli med stanovalce.
6. člen
Za odvoz oziroma individualni dovoz odpadkov iz industrije, podjetništva in obrti izdela izvajalec cenik v soglasju z Občinskim svetom občine Juršinci.
Če se pojavi potreba po rednem odvozu odpadkov iz prvega odstavka tega člena, se med povzročiteljem in izvajalcem o tem sklene pogodba.
7. člen
Odpadki iz 6. člena tega pravilnika se morajo ločeno zbirati, sicer ima izvajalec pravico do povrnitve stroškov za njihovo ločevanje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Cenike svojih storitev mora izvajalec objaviti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
9. člen
Izvajalec je dolžan preiti na nov način obračunavanja svojih storitev v skladu z določili tega pravilnika najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, oziroma takoj, po zagotovitvi ustreznih pogojev za izvajanje določil odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci in pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-26/97
Juršinci, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost