Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3328. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-C)

Odloki

3329. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (OdPSDP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3370. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3371. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi
3372. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen jedilnega krompirja

Sklepi

3373. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3330. Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
3331. Navodilo o dopolnitvah navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
3374. Navodilo o enotnem vodenju poslovnih knjig za proračun in proračunske uporabnike
3375. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski
3376. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč

BANKA SLOVENIJE

3332. Sklep s katerim določa seznam oseb, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov

OBČINE

Bled

3335. Odlok o začasni prepovedi izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda

Bohinj

3336. Pravilnik o sofinanciranju nakupa telet za nadaljnjo rejo v letu 1995

Cerknica

3337. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

Destrnik-Trnovska vas

3338. Odlok o komunalnih taksah v Občini Destrnik-Trnovska vas

Hodoš-Šalovci

3339. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Hodoš
3340. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Hodoš, ki je bil dne 26. novembra 1995

Jesenice

3341. Uredba o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice

Kamnik

3342. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1995

Laško

3343. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1995
3344. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško

Ljubljana

3333. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3334. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1995

Ljutomer

3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer
3346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer

Medvode

3347. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1995
3348. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode

Murska Sobota

3349. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

3350. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za Samostanski kompleks Karmeličanke v Mirni Peči in osnutka dopolnitve programske zasnove za zazidalni načrt Samostanskega kompleksa Karmeličanke v Mirni Peči
3351. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Straža

Piran

3352. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem
3353. Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Piran in subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov za upravičence do službenih stanovanj
3354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995

Postojna

3355. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Rogatec

3356. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec
3357. Odlok o komunalnih taksah

Semič

3358. Odlok o javnem redu in miru v Občini Semič
3359. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič
3360. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Stranska vas
3361. Odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov v Občini Semič

Sevnica

3362. Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
3363. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin

Sveti Jurij ob Ščavnici

3364. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995

Trebnje

3365. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje

Velike Lašče

3366. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1995
3367. Odlok o komunalni taksi v Občini Velike Lašče

Vodice

3368. Odlok o zaključnem računu mesta Ljubljana za leto 1994

Vojnik

3369. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
2. Popravek uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
3. Popravek uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
4. Popravek uredbe o poenostavitvah glede carinskih deklaracij
5. Popravek uredbe o prostih carinskih conah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti