Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3357. Odlok o komunalnih taksah, stran 5627.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 29/65, 12/69, 7/72) ter 17. in 84. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 16. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Na območju Občine Rogatec se določijo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni avtomati, biljardi itd.)
2. glasbenih avtomatov
3. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih
4. za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja ali nudi blago zunaj poslovne stavbe
5. za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih ali mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi
6. za uporabo trgov in drugih prostorov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in zabavnih prireditev za gospodarske namene in za uporabo javnega prostora za šotorenje ali druge začasne namene
7. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
8. za storitve na mejnih prehodih.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik oziroma fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
3. člen
Taksna obveznost nastane v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občino in davčni organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti davčni organ in občino in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Taksa, ki se plačuje mesečno, se plača vnaprej, najpozneje do zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede na število dni uporabe predmeta ali storitve v mesecu.
6. člen
Za plačilo takse prejme zavazovanec potrdilo za igralna sredstva in glasbene avtomate pa lahko občina izda tudi posebno nalepko za vsako igralno sredstvo oziroma avtomat. Če je nalepka izdana, mora biti nalepljena oziroma pritrjena na vidnem mestu na vsakem igralnem sredstvu oziroma avtomatu, ki je v poslovnem prostoru.
7. člen
Zavezanec je dolžan davčnemu organu in občini v l5 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
8. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek občinskega proračuna. Način uporabe prihodkov iz komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
9. člen
Takso odmerja, pobira in izterjuje po dogovoru med občino in izpostavo republiške uprave za javne prihodke v Šmarju pri Jelšah ta davčni organ po davčnih predpisih. Ta organ opravlja tudi nadzor nad izvajanjem tega odloka.
V primerih, v katerih med občino in davčnim organom ni sklenjen dogovor iz prejšnjega odstavka, odmerja, pobira in izterjuje takso občina sama.
10. člen
Če s tem odlokom ni drugače določeno, mora biti taksa plačana v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta oziroma storitve potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
11. člen
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana, pravica do povrnitve preveč plačane takse pa v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse (4. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 82/94).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061 3/95
Rogatec, dne 17. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.
             II. POSEBNI DEL

           TARIFA KOMUNALNIH TAKS


              Tar. št. 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:

- za elektronski igralni avtomat

(fliper, pikado itd.) 30.000 SIT

- za biljard (navaden ali avtomatski) 15.000 SIT

- za kegljišče (od steze) 30.000 SIT

- za druga igralna sredstva 10.000 SIT

Opombe:

1. Z javnimi lokali so mišljeni gostinski obrati (gostilne,
restavracije, kavarne, okrepčevalnice, bifeji, bari itd.) in
drugi javni poslovni prostori ter poslovna mesta, ki spadajo k
njim (vrtovi, terase ipd.), v katerih se zadržujejo gostje. Javni
poslovni prostori so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za
shajanje članov društva zaradi zabave in razvedrila.

2. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je pravna oseba ali
zasebnik, ki ima v svojem lokalu igralno sredstvo, ne glede na
lastništvo igralnega sredstva.

3. Za ostala igralna sredstva se štejejo stenski avtomati,
košarke, namizni nogometi, marjance in podobne naprave ter
balinišča in minigolfi ne glede na vrsto pogona in način
plačevanja uporabe le-teh.

4. Takse se ne plačuje od igralnih avtomatov za posebne igre na
srečo, od katerih se plačuje posebna republiška taksa.

5. Taksa se ne plačuje od šaha, igralnih kart in domin.

6. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se plača
polovica predpisane takse (varianta: se takse ne plača).


              Tar. št. 2

Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se plača letno
5.000 SIT.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali zasebnik, ki ima v svojem
lokalu glasbeni avtomat, ne glede na to, če je lastnik avtomata
ali ne.

2. Taksa po tej tarifi se plačuje le od glasbenih avtomatov. Ne
plačuje se od gramofonov, magnetofonov, radijskih in
televizijskih sprejemnikov.

3. Za javne lokale se štejejo lokali, kot so opredeljeni v 1.
točki opombe k tar. št. 1.

4. Za uporabo glasbenih avtomatov v prostorih društev se plačuje
polovica predpisane takse (varianta: se taksa ne plačuje).


              Tar. št. 3

Za reklame, napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača:

1. če so trajnega značaja letno, in sicer glede na naslednjo
velikost:

- do 2 m2 10.000 SIT

- od 2 do 5 m2 20.000 SIT

- nad 5 m2 40.000 SIT

2. za vse druge vrste reklamnih napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja, mesečno in sicer glede na naslednjo
velikost:

- do 2 m2 2.000 SIT

- od 2 do 5 m2 4.000 SIT

- nad 5 m2 7.000 SIT

3. za reklamne napise na motornih vozilih 10.000 SIT

Opombe:

1. Takse iz te tar. št. se ne plačuje za napise firm, ki so po
zakonu ali odloku občine obvezni. V primeru, da je na poslovni
stavbi več označb firme, se taksa ne plača od ene označbe,
nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v smislu te
tarifne številke.

2. Takse po tej tar. št. je oproščeno propagiranje športnih,
kulturnih in humanitarnih prireditev, turističnih znamenitosti,
objave državnih organov in lokalnih skupnosti, političnih strank
in društev s področja njihove osnovne dejavnosti ter občasni
reklamni napisi v izložbah in vso tisto reklamiranje v
notranjosti poslovnih prostorov, ki se nanaša na reklamiranje
blaga, ki se v teh prostorih prodaja. Plačila takse so oproščeni
tudi tisti propagandni napisi, objave in oglasi, ki so namenjeni
za financiranje športnih, kulturnih in humanitarnih dejavnosti in
so nameščeni v prostorih za navedene dejavnosti.

3. Taksni zavezanec je pravna oseba ali zasebnik, za katerega se
objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Zavezanec iz 2. točke
te tar. št. je dolžan namestitev taksnega predmeta pred
namestitvijo prijaviti občini.

4. Površina se računa tako, da se okoli napisa zariše
četverokotnik, ki zajema njegov najširši in najvišji del.

5. Taksni zavezanec za plačilo takse na motornih vozilih je
lastnik motornega vozila s stalnim prebivališčem oziroma sedežem
v Občini Rogatec.

6. Za napise iz svetlobnih teles iz 1. točke te tar. št. se plača
polovica predpisane takse.


              Tar. št. 4

Za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja ali nudi blago zunaj
poslovne stavbe, se plača letno taksa v vrednosti 5.000 SIT.

Opombe:

Taksni zavezanec po tej tar. št. je pravna oseba ali zasebnik, ki
v vitrini zunaj poslovne stavbe razstavlja ali ponuja blago.


              Tar. št. 5

Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih
stabilnih ali mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi se plača dnevno 3.000 SIT.

Opombe:

1. Taksni zavezanec po tej tar. št. je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.

2. Zavezanec je dolžan nastalo taksno obveznost prijaviti občini
pred pričetkom izvajanja.

3. Glede oprostitve se smiselno uporablja 2. točka opomb k tar.
št. 4.


              Tar. št. 6

Za začasno uporabo javnega prostora, razen javnega pločnika, se
plača taksa za vsak zasedeni m2 javnega prostora 100 SIT dnevno.

Opomba:

Takso po tej tar. št. plača uporabnik prostora od kioskov in
stojnic za prodajo pijač, hrane, sadja in zelenjave, prodaje
cvetja, časopisov, spominkov in knjig ter prodaje obrtnih
izdelkov in od prostorov za prirejanje zabavnih prireditev,
razstav in sejmov za pridobitne namene. V primeru, da je uporaba
javnega prostora organizirana, obračuna in pobere takso
organizator, ki jo je dolžan odvesti v roku 5 dni na ustrezen
račun občine.


              Tar. št. 7

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti na njemu se plača
taksa za vsak zasedeni m2 pločnika 200 SIT dnevno.

Opombe:

1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali zasebnik, ki uporablja
javni pločnik pred poslovnimi prostori.

2. Zavezanci po tej tar. št. morajo tri dni pred uporabo pločnika
sporočiti občini v kakšne namene in kako dolgo nameravajo
uporabljati pločnik in hkrati plačati takso.

3. Taksa po tej tar. št. se ne plačuje od dovoza kuriva v lokal,
od prinašanja ter odnašanja blaga ipd.


              Tar. št. 8

Za plačilo komunalnih storitev na mejnih prehodih v Rogatcu in
Dobovcu se plača enkratna taksa v znesku 800 SIT.

Opombi:

1. Zavezanci za plačilo takse so pravne osebe in fizične osebe,
ki so stranke v postopku za izdelavo enotne carinske listine,
izdajo potrdila TIR in ATA karneta oziroma plačilo uvoznih
dajatev.

2. Takso zaračunavajo in pobirajo špediterske organizacije, ki
opravljajo svojo dejavnost na mejnih prehodih in jo nakazujejo na
ustrezen račun občine do 5. v mesecu za pretekli mesec.


AAA Zlata odličnost