Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3339. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Hodoš, stran 5603.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju KS Hodoš (Uradni list RS, št. 66/95) in izida referenduma z dne 26. 11. 1995 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Hodoš
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Hodoš – v naseljih Hodoš in Krplivnik se po odločitvi občanov na referendumu dne 26. novembra 1995 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Hodoš, na številki ŽR 51900-842-033-82591.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Hodoš, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
– sofinanciranje za asfaltiranje občinskih cest v višini 5%,
– vzdrževanje in sofinanciranje asfaltiranja vseh vaških cest,
– vzdrževanje vseh vaških objektov,
– sofinanciranje razsvetljave in postavitev ograje na pokopališču, ureditev okolice mrliške vežice ter ozvočitve,
– sofinanciranje izgradnje vaškega-gasilskega-kulturnega doma,
– sofinanciranje izgradnje telekomunikacijskih naprav v vasi Krplivnik,
– posodobitev opreme protipožarne zaščite,
– sofinanciranje izdelave zazidalnega načrta KS,
– dotacije raznim društvom in organizacijam.
5. člen
Krajevni samoprispevek v denarju bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Hodoš, in sicer:
v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nadomestil in pokojnin,
– 8% od katastrskega dohodka,
– 2% od čistega dohodka obrtnikov, podjetnikov,
– 3% letno od povprečnega OD v RS v preteklem letu za delavce na začasnem delu v tujini,
– tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Hodoš,
– tolarsko protivrednost 300 DEM letno od nosilcev obrtne, proizvodne in druge dejavnosti, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Hodoš,
– tolarsko protivrednost 80 DEM letno vsako gospodinjstvo. V primeru delovne obveznosti, se le-ta obračuna od zgornjega zneska, in sicer 40 DEM za en delovni dan,
v delu:
– 3 traktorske prevoze letno na občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor ima lasten traktor.
Nadomestila za neopravljene traktorske prevoze sproti določa svet krajevne skupnosti.
6. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku: prejemniki socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Samoprispevek zaposlenih v tujini pa obračunava Svet Krajevne skupnosti Hodoš.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Hodoš dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Krajevne skupnosti Hodoš
Ludvik Jonaš l. r.

AAA Zlata odličnost