Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3369. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 5639.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 11. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86, 9/90 in 5/91) je Občinski svet občine Vojnik na redni seji dne 15. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
S tem odlokom določamo vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ampak zadostuje priglasitev del pristojnemu upravnemu organu.
2. člen
Objekti iz 1. člena tega odloka so:
– lesene ali zidane pritlične drvarnice, vrtne ute, tople grede in steklenjaki, če ne presegajo 12 m2, skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov,
– leseni ali zidani kurniki in zajčniki, če ne presegajo 6 m2 skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom.
– vrtne dvoriščne ograje pod pogojem, da niso polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov ter oporni zidovi terena, vse do maksimalne višine 1m;
– nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja osebnih avtomobilov, traktorjev, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilskih prikolic pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih s površino pokritega prostora največ 15 m2;
– pergole, dimniki, sončni kolektorji, zasteklitve balkonov, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah;
– garaže za en osebni avto, če ne presegajo 15 m2 tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov;
– tipski mali kontejnerji ali utekočinjeni naftni plini ali kurilno olje z izvedbo priključkov na objekt, če ne presegajo prostornine 5 m3 in so v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih ali drugih objektov in so grajeni v skladu s pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Stranka mora predložiti skico od pooblaščenega distributerja plina za področje Občine Vojnik z izjavo, da je upoštevan citiran pravilnik;
– leseni ali zidani pritlični svinjski hlevi in hlevi za drobnico, če ne presegajo skupne tlorisne površine 12 m2 in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom;
– leseni ali montažni kozolci do dolžine 8 m in širine 4m ter pritlični leseni skednji, kašče, lesene sušilnice in shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino do skupne tlorisne površine 20 m2;
– lesene lope za vrtno orodje brez zidanih pasovnih temeljev na površinah za organizirano vrtičkarstvo, če ne presegajo 3m2 skupne tlorisne površine in 2,2 m višine kapne lege;
– leseni pritlični čebelnjaki z manj kot 20 panjev, če ne presegajo 15 m2 skupne tlorisne površine;
– manjša gnojišča, greznice, kapnice, zajetja pitne vode za največ 3 koristnike zajetja;
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev;
– dodatna oprema obstoječih parkov, otroških igrišč in počivališč;
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni napisi, turistične opozorilne table, spominska obeležja in skulpture, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve okolja ;
– tipski silosi za shranjevanje živinske hrane z atestom, če ne presegajo prostornine 90 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov;
– mlekarnice morajo biti ločene od hlevov, imeti morajo poseben vhod z zunanje strani, bojler za toplo vodo, ustrezna korita za pranje opreme, delovno mizo, površine tal in sten v mlekarnicah morajo biti pralne, urejen mora biti tudi odtok, če skupna tlorisna površina le-teh ne presega 12 m2.
Gradnja pomožnih objektov iz prvega odstavka tega člena je možna, kolikor prostorski izvedbeni akti ne določajo drugače.
Objektov iz prvega odstavka tega člena ni možno dograjevati z naslednjimi priglasitvami.
3. člen
Izjemoma se kmetijska zemljišča iz prvega območja namenijo za nekmetijsko rabo, če ni primernega zemljišča in če gre za gradnjo objektov, ki so v ožjem interesu občine Vojnik:
– gradnjo objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski dejavnosti,
4. člen
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov iz 2. in 3. člena tega odloka vsebuje:
– dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– natančen opis obstoječega in predvidenega objekta, konstrukcijo, obdelavo, naklon strehe in vrsto kritine. Opis nameravanih del z načrtom oziroma idejno zasnovo gradbenih posegov ter opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, če gre za začasen objekt pa tudi datum, do katerega bo objekt stal,
– soglasje sosedov-mejašev, kadar je razdalja od posestne meje manjša od 4 m ter mnenja pristojnih organov in organizacij.
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov iz 3. člena mora vsebovati poleg dokazil in soglasij iz prvega odstavka tega člena tudi soglasje upravnega organa pristojnega za kmetijstvo in potrdilo, da ima investitor priznan status kmeta.
5. člen
Priglasitev nameravanih del je potrebno prijaviti pred pričetkom gradbenih del pristojnemu organu pri Upravni enoti Celje.
6. člen
Če pristojni upravni organ ugotovi, da je za nameravano graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali, da investitor za gradnjo iz 3. člena tega odloka ne izpolnjuje zahtev iz drugega odstavka 4. člena tega odloka ter, da bi bile z gradnjo prizadete pravice ali zakoniti interesi drugih oseb, izdajo potrdila v 30 dneh po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve zavrne z odločbo.
Izdano potrdilo pa izgubi veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu potrdila.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna Republiška urbanistična inšpekcija.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 370/11-95-19
Vojnik, dne 15. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost