Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3349. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota, stran 5610.

Na podlagi 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/94), 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. in 91. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. novembra 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: mestni občini) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema mestni svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Mestna občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti, drugih javnih poti in otroških igrišč,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. javna razsvetljava,
9. plakatiranje in okraševanje naselij,
10. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
11. urejanje lokalnih cest,
12. deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
13. mestno kopališče,
14. mestno tržnico,
15. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda,
16. vzdrževanje mestnega parka, zelenic in poti ter vseh drugih zelenih površin mesta,
17. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
18. urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč,
19. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
20. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
21. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov ter parkiranja,
22. varstvo pred požarom,
23. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti mestne občine,
24. upravljanje, vzdrževanje, obnova športnih objektov in naprav,
25. oskrba mesta s toplotno energijo.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 8. do 25. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdani odlok ne določata drugače.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi mestni svet.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Mestni občini Murska Sobota so:
– objekti in naprave ter omrežja za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave ter omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– objekti mestnega kopališča,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– objekti, naprave in omrežja javne razsvetljave,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne prvršine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– športni objekti,
– objekti in naprave za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave ter omrežja, ki so namenjeni za izvrševanje lokalnih javnih služb, uredijo pogoji in način rabe teh objektov ter uredijo druga vprašanja povezana z infrastrukturnimi objekti, napravami in omrežji.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja mestna občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Mestna občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota mestne uprave. Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornosti vodje režijskega obrata ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma, če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lastnini mestne občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med mestno občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje mestni svet.
9. člen
Mestna občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb z dajanjem koncesij pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti iz 4. člena, in ki izpolnjuje pogoje, kot jih določa koncesijski akt.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na podlagi javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi mestni svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospdarske javne službe.
Po končanem postopku o izbiri koncesionarja odloči pristojni organ mestne občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju mestnega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan mestne občine v imenu in za račun mestne občine.
Mestna občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa ali izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi mestni svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ mestne občine predlog za izbor in o njem odloči z upravno odločbo po predhodnem soglasju mestnega sveta.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora, ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun mestne občine.
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se izvajajo v javnih podjetjih na celotnem območju mestne občine, razen dejavnosti iz 6., 8., 10. in 24. točke, ki se lahko izvajajo v krajevni skupnosti.
11. člen
Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko mestna občina posamezne dejavnosti oziroma proizvode in storitve iz 4. člena tega odloka zagotavlja tudi z dajanjem koncesij pravnim ali fizičnim osebam z vlaganjem javnega kapitala v zasebno pravne subjekte.
Mestna občina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje Mestne občine Murska Sobota ali za del območja mestne občine.
12. člen
Mestna občina lahko z aktom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo, tudi določene strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
13. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb v Mestni občini Murska Sobota se lahko ustanovi direkcija javnih služb.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
14. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 7 članov.
Sestavo, delovno področje in podrobnejše pristojnosti določa akt o ustanovitvi delovnih teles mestnega sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
15. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom mestne občine.
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži mestnemu svetu ali od njega pooblaščenemu organu v skladu z zakonom.
Mestni svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
Mestni svet lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše poseben davek v skladu s spredpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-11/1995
V Murski Soboti, 23. novembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost