Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3360. Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Stranska vas, stran 5633.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86) in 17. člena statuta Občine Semič, je Občinski svet občine Semič na seji dne 16. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Stranska vas
1. člen
S tem odlokom se uvede postopek za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Stranska vas, ki obsega urejanje kmetijskih zemljišč na območju k.o. Vinji vrh.
Kompleks je razdeljen na dva dela in sicer:
I. del obravnava kmetijska zemljišča ob naseljih Brstovec, Vinji vrh in Stranska vas,
II. del obravnava kmetijska zemljišča ob naseljih Moverna vas, Krupa in Praprot.
2. člen
Pri izdelavi projekta za izvedbo je potrebno upoštevati:
– sprejeti plan Občine Črnomelj, ki obravnavana zemljišča namenja trajni kmetijski rabi,
– da je obseg potrebne ureditve ekonomsko upravičen,
– da bo investitor pred pričetkom del pridobil soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto in soglasja pristojnih upravnih organov.
3. člen
Sestavni deli dokumentacije za sprejem odloka so:
– katastrska pregledna karta v M 1:5000 z označenim območjem urejanja kmetijskih zemljišč,
– seznam parcel s podatki o lastnikih, površinah in vrsti kulture za posamezno parcelo,
– opis del.
4. člen
Urejanje kmetijskih zemljišč obsega naslednja dela:
– izdelavo potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije za izvedbo del, pridobitev ustreznih soglasij in potrebnih finančnih sredstev,
– odstranitev zarasti, ki na kmetijskih površinah ovira obdelavo,
– odstranitev posameznih skalnih samic na obdelovalnih površinah,
– planiranje površin po odstranitvi zarasti in kamenja,
– ureditev poti, da bodo ustrezale pogojem obdelave s strojno mehanizacijo,
– izvedba založnega gnojenja z mineralnimi gnojili.
5. člen
Pooblaščeni investitor agromelioracijskih del je Kmetijska zadruga Črnomelj.
V skladu z veljavnim pravilnikom bodo dela financirana na naslednji način:
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije 75% celotne vrednosti izvedenih del,
– lastniki, solastniki ali najemniki zemljišč s sredstvi v višini 25% celotne vrednosti izvedenih del.
V primeru spremembe pravilnika o načinu financiranja urejanja kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji, bo potrebno sprejete spremembe upoštevati pri izdelavi projekta za izvedbo in v pogodbeni dokumentaciji z lastniki zemljišč.
6. člen
Lastniki, solastniki ali najemniki zemljišč so poleg plačila lastne udeležbe za dejansko izvedena dela na zemljiščih, ki jih imajo v lasti oziroma najemu, dolžni:
– sodelovati pri pripravi dokumentacije s potrebnimi podatki o zemljiščih,
– izvesti vsa potrebna ročna dela pri odstranitvi zarasti, odstranitvi kamenja, finem planiranju zemljišč, zatravitvi travnih površin in izvedbi založnega gnojenja,
– sodelovati pri izvajanju stojnih del z nadziranjem del na zemljiščih lastnika oziroma najemnika.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-061-72-8/95
Semič, dne 16. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost