Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3361. Odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov v Občini Semič, stran 5634.

Na podlagi 16. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne in druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76) in na podlagi 11. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Semič na seji dne 22. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov v Občini Semič
1. člen
Kurilne naprave in dimni vodi se morajo čistiti in pregledovati po določbah tega odloka.
Čiščenje in pregledovanje kurilnih naprav in dimnih vodov sme opravljati le usposobljeni dimnikar. K čiščenju ne spada odstranjevanje pepela iz kurišč, vodnega kamna pri parnih kotlih, kakor tudi ne čiščenje plinskih štedilnikov in pečic na gorilni plin.
2. člen
Kurilne naprave na tekoča goriva, dimnovodi in dimniki v gostinskih obratih, obratih družbene prehrane, pekarnah in v podobnih obratih, ki te naprave stalno uporabljajo, se čistijo najmanj vsaka dva meseca; če moč takih naprav presega 1000 kW (860 kalorij na uro), se te naprave čistijo najmanj vsakih štirinajst dni.
Naprave iz prejšnjega odstavka v zasebnih gospodinjstvih se čistijo najmanj enkrat letno.
3. člen
Dimnovodi in dimniki kurilnih naprav na plinasta goriva se čistijo po potrebi, najmanj pa enkrat letno.
4. člen
Kurilne naprave, dimnovodi in dimniki v obratih lesne industrije in obrti ter v obratih drugih dejavnosti, v katerih je zaradi proizvodnega procesa povečana požarna in eksplozijska nevarnost, se morajo na zahtevo uporabnika takih obratov čistiti tudi izven rokov, določenih v prvem odstavku 1. člena in v prvem odstavku 2. člena tega odloka.
Kurilne naprave dimnovodov in dimnikov v industrijskih obratih se morajo čistiti v rokih, ki jih sporazumno določita njihov uporabnik in dimnikarska organizacija.
5. člen
Iztočnice dimnikov se morajo čistiti najmanj enkrat letno.
6. člen
Naprave za naravno prezračevanje v gostinskih obratih, obratih družbene prehrane, pekarnah in v podobnih obratih, ki te naprave stalno uporabljajo ter naprave za naravno prezračevanje v kurilnicah, se čistijo najmanj enkrat letno.
Naprave za umetno prezračevanje se čistijo po dogovoru med njihovimi uporabniki in dimnikarsko organizacijo.
7. člen
Meritve sajavosti dimnih plinov se opravijo enkrat v kurilni sezoni, če organ sanitarne inšpekcije ne odredi pogostejših meritev.
8. člen
Izžiganje saj se opravlja tedaj, ko dimnikarska organizacija ali organ, pristojen za požarno inšpekcijo ugotovi, da je to potrebno.
9. člen
Čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav oziroma meritve sajavosti dimnih plinov se mora izvršiti v krajših rokih, kot so predpisani s tem odlokom, če dimnikarska organizacija ugotovi, da je zaradi manjših pomanjkljivosti teh naprav to potrebno, ali če to zahteva uporabnik naprave ali organ pristojne inšpekcije.
10. člen
V času od 1. junija do 30. septembra mora dimnikarska organizacija opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimovodov, dimnikov in prezračevalnih naprav v objektih, če so varne in v uporabnem stanju.
11. člen
Na podlagi javnega razpisa podeli občinski svet koncesijo za opravljanje dimnikarske službe v Občini Semič najboljšemu ponudniku.
12. člen
Dimnikar mora opraviti dimnikarsko stroritev vestno, strokovno, pravilno in s potrebno obzirnostjo do uporabnika kurilne naprave, dimovoda oziroma prezračevalne naprave in do njegovega premoženja. Uporabniku mora dimnikar pravočasno sporočiti dan pregleda oziroma čiščenja.
Izžiganje saj v dimovodih in dimnikih mora dimnikar priglasiti pred začetkom izžiganja najbližji gasilski enoti ali postaji policije.
13. člen
Dimnikarska organizacija oziroma dimnikar je dolžan posredovati cenik storitev Občinskemu svetu občine Semič v potrditev. Cene se revalorizirajo skladno z rastjo cen na drobno (R).
14. člen
Dimnikarska služba ni upravičena zaračunati dimnikarsko storitev po določeni ceni, če delo ni bilo opravljeno po krivdi dimnikarja.
Dimnikarska služba je upravičena zaračunati dimnikarsko stroritev po določeni ceni za kurilne naprave in dimne vode, če uporabnik teh ali uporabnik zgradbe ni dopustil v določenem roku čiščenja ali kontrolnega pregleda po pristojnem dimnikarju.
Dimnikarska služba je upravičena zaračunati za kontrolne preglede 50 odstotkov določene cene.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov št. 22-232/68, ki smo ga prevzeli iz Občine Črnomelj, objavljen v skupščinskem Dolenjskem listu, št. 19, z dne 1. 7. 1968.
Št. 223-83-9/95
Semič, dne 22. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost