Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3359. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič, stran 5632.

Na podlagi 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) ter 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Semič na seji dne 22. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič
1. člen
Z odlokom se določi višina taks za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič, in sicer:
1. Takse za priključitev na javno vodovodno omrežje
1.1 Individualna stanovanjska hiša, enota
dvojčka ali vrstne hiše                       25.000 SIT
1.2 Stanovanjska enota v bloku
– do 50 m2                              25.000 SIT
– nad 50 m2                             30.000 SIT
1.3 Počitniška hišica                        40.000 SIT
1.4 Zidanica                             20.000 SIT
1.5 Za storitvene dejavnosti (trgovina, gostilne)          80.000 SIT
1.6 Za družbene dejavnosti (šole, zavodi, vrtci,
internati)                           750.000 SIT l/s
1.7 Za industrijo, podjetja
– brez uporabe vode za tehnološko vodo            1,500.000 SIT l/s
– uporaba vode za tehnološko vodo               2,500.000 SIT l/s
1.8 Za obrtne delavnice
– storitvene dejavnosti                       50.000 SIT
– proizvodne dejavnosti                       80.000 SIT
1.9 Samostojne garaže, drvarnice                   20.000 SIT
1.10 Gospodarska poslopja, kmetijstvo                15.000 SIT
1.11 Poslovni prostori v stanovanjski hiši              30.000 SIT
2. Takse za priključitev na javno kanalizacijo
2.1 Individualna stanovanjska hiša, enota 
dvojčka ali vrstna hiša 25.000 SIT
2.2 Stanovanjska enota v bloku
– do 50 m2                              25.000 SIT
– nad 50 m2                             30.000 SIT
2.3 Počitniška hišica                        40.000 SIT
2.4 Zidanica                             20.000 SIT
2.5 Za storitvene dejavnosti (trgovina, gostilne)        1.000 SIT /m2
2.6 Za družbene dejavnosti (šole, zavodi, vrtci, internati)    500 SIT /m2
2.7 Za industrijo, podjetja
– brez uporabe vode za tehnološko vodo              1.000 SIT /m2
– uporaba vode za tehnološko vodo                 1.500 SIT /m2
2.8 Za obrtne delavnice
– storitvene dejavnosti                       40.000 SIT
– proizvodne dejavnosti                       60.000 SIT
2.9 Samostojne garaže, drvarnice                   20.000 SIT
2.10 Gospodarska poslopja, kmetijstvo                15.000 SIT
2.11 Poslovni prostori v stanovanjski hiši              30.000 SIT
2.12 Zunanje površine za odvod meteornih vod             60 SIT /m2
Pri enoti na m2 se upoštevajo vsi funkcionalni prostori.
2. člen
Zavezanci taks plačujejo takse za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo na obstoječi objekt. Prispevek se plača na žiro račun Občine Semič.
V taksah so zajeti stroški za izdajo soglasja za priključitev na komunalne naprave.
3. člen
Zavezanci – gospodinjstva v vaški skupnosti, ki je investitor primarnega vodovodnega omrežja in združujejo dodatno sredstva po gospodinjstvih ter upokojenci in invalidi s podpovprečnimi pokojninami in invalidninami plačajo le 50% taks iz 1. člena tega sklepa, kar dokazujejo z ustreznim dokazilom.
Zavezanci – gospodinjstva v vaški skupnosti, ki je investitor primarnega vodovoda ali kanalizacije lahko olajšavo iz prvega odstavka uveljavljajo 5 let po končani izgradnji vodovoda ali kanalizacije.
4. člen
Sredstva taks za priključitev na komunalne naprave se uporabijo za razširjeno reprodukcijo komunalnih objektov in naprav individualne rabe po programu Občine Semič.
5. člen
Takse se korigirajo mesečno z indeksom rasti cen na drobno (R).
6. člen
Na pismeno prošnjo z obrazložitvijo, lahko župan poda pisni predlog svetu občine za oprostitev plačila taks za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič.
7. člen
Z dnem objave tega odloka preneha veljati sklep o višini prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Semič (Uradni list SRS, št. 1/91 z dne 10. 1. 1991), kateremu je bila veljavnost podaljšana s sklepom Občinskega sveta občine Semič o podaljšanju veljavnosti občinskih predpisov v občini Semič (Uradni list RS, št. 14/95).
8. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-84-9/95
Semič, dne 22. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost