Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3351. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Straža, stran 5612.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85, 48/86) ter 56. člena statuta Krajevne skupnosti Straža in sklepa zborov krajanov z dne 29. novembra 1995 je Svet Krajevne skupnosti Straža na seji dne 7. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Straža
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Straža se razpiše referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za financiranje programa:
– izgradnja sekundarne kanalizacije celotna KS,
– asfaltiranje in vzdrževanje cest, ulic in poti v KS,
– pridobitev dokumentacije in izgradnja pločnikov Vavta vas–Potok, Straža–Podgora,
– dokumentacija za vodovod Dol. Mraševo, Drganja sela in Nova gora,
– mrliške vežice Drganja sela, D. Straža in Zalog,
– javna razsvetljava vse vasi,
– vzdrževanje javnih objektov in površin,
– pomoč pri delu društev.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. januarja 1996 od 7. do 19. ure na mestih, ki jih določi volilna komisija.
3. člen
S sredstvi zbranimi s samoprispevkom v višini 1,5% se bo financiralo:
– izgradnja kanalizacije (25% sam.),
– asfaltiranje cest (10% sam.),
– izgradnja pločnikov (20% sam.),
– dokumentacija za vodovod (10% sam.),
– izgradnja mrliških vežic (15% sam.),
– napeljava javne razsvetljave (10% sam.),
– vzdrževanje javnih objektov (5% sam.),
– pomoč pri delu (5% sam.).
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Straža št. 52100-780-70188. Z njim bo v skladu s programom izgradnje razpolagal Svet Krajevne skupnosti Straža. O realizaciji programa mora svet KS redno poročati in seznanjati občane z objavo v krajevnem glasilu.
5. člen
Samoprispevek se bo uvedel za obdobje petih let, in sicer od 1. februarja 1996 do 31. januarja 2001. Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Straža, in sicer:
1. delovni ljudje od svojih čistih osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov, od katerih se plačujejo prispevki iz osebnega dohodka, po stopnji 1,5%, razen tistih, ki prejemajo zajamčene osebne dohodke,
2. delovni ljudje in občani od dohodkov iz kmetijske dejavnosti v višini 1,5% od katastrskega dohodka negozdnih površin in od vrednosti za posek nakazanega lesa, razen tistih, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja, njihov KD pa znaša manj kot petkratni najnižji katastrski dohodek ugotovljen za tekoče leto,
3. upokojenci od pokojnin po stopnji 1,5% razen tistih:
– katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– katerih pokojnina ne presega 14% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki plačujejo od pokojnine 0,5%.
4. delovni ljudje in občani, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja osebni dohodek po stopnji 1,5% od čistih osebnih dohodkov,
– če se jim ne ugotavlja osebni dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 1,5% od dohodka.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov, od nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu, oziroma od delovne prakse, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik ter zaposleni občani Krajevne skupnosti Straža, starejši od 15 let.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in delegiranju delegatov v svete in določila zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izvajanja.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta krajevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in določi. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih osebnega dohodka Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto, v okviru svoje pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnicami. Na glasovnici je naslednje besedio:
.                      KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽA
                          Glasovnica
Na referendumu, dne 14. januarja 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo petih let, to je od 1. februarja 1996 do 31. januarja 2001 za financiranje programa:
– izgradnja sekundarne kanalizacije celotne KS,
– asfaltiranje in vzdrževanje cest, ulic in poti v KS,
– pridobitev dokumentacije in izgradnja pločnikov Vavta vas–Potok, Straža–Podgora,
– dokumentacija za vodovod Dol Mraševo, Drganja sela in Nova gora,
– mrliške vežice Drganja sela, D. Straža in Zalog,
– javna razsvetljava vse vasi,
– vzdrževanje javnih objektov in površin,
– pomoč pri delu društev.
V skladu s sklepom o razpisu referenduma
.                         glasujem
ZA                                      PROTI
                         (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 75/95
Straža, dne 8. decembra 1995.
Predsednik sveta
KS Straža
Tomo Salopek l. r.

AAA Zlata odličnost