Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3338. Odlok o komunalnih taksah v Občini Destrnik-Trnovska vas, stran 5601.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 12. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na seji dne 30. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Destrnik-Trnovska vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Destrnik-Trnovska vas se plačujejo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev:
1. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
3. za igralna sredstva v javnih lokalih (igralni zabavni avtomati, biljard, igralne karte in podobno),
4. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
5. za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov na mestih, za katere to določi občinski svet,
6. za uporabo trgov in drugih prostorov (razen pločnikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve se določi v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Taksni zavezanec je podjetje ali druga družbena pravna oseba, društvo ali posameznik, ki uporablja predmete in storitve, za katere so uvedene takse.
3. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve takšnega predmeta oziroma s pričetkom uporabe prostora (dan, ura) in preneha z odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora. V primerih, ko je po tarifi taksa določena v letnem znesku preneha taksna obveznost s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil za komunalne zadeve pristojni organ občine o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe prostorov.
4. člen
Zavezanec je dolžan občinskemu organu, ki je pristojen za komunalne zadeve prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
5. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (npr. površina taksnega predmeta, dolžina časa namestitve taksnega predmeta ipd.).
6. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v enkratnem ali v dnevnem znesku, ali v letnem znesku, kakor je določeno v tarifi.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali v dnevnem znesku jo taksni zavezanec plača v celoti najprej, oziroma pred izdajo ustreznega dovoljenja. Takse, ki so določene v letnih zneskih pa se plačajo prvič ob izdaji ustreznega dovoljenja do konca polletja v katerem je nastala taksna obveznost, vnaprej pa se plačujejo polletno in zapadejo v plačilo 1. 1. in 1. 7. v letu z rokom plačila 30 dni. Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
7. člen
Taksno obveznost predpiše pristojen občinski organ za komunalne zadeve oziroma pooblaščena organizacija s posebno odločbo oziroma z dovoljenjem za namestitev taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe.
8. člen
Komunalne takse so izvirni prihodek Občine Destrnik-Trnovska vas in se zbirajo v njenem proračunu ter se namensko uporabijo za ureditev komunalnih objektov in naprav skupne rabe.
Pobiranje takse opravlja organizator javne prireditve oziroma od občine posebaj pooblaščena oseba.
9. člen
V taksni tarifi za posamezne storitve oziroma predmete je določena višina takse v točkah. Vrednost točke znaša 18 SIT. Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas bo tekoče spremljal izvajanje tega odloka ter v primerjavi z gibanjem cen komunalnih storitev s sklepom določal vrednost točke.
II. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
1. Z denarno kaznijo 15.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v predpisanem roku ne prijavi predmeta ali storitve za katero je predpisano plačilo komunalne takse.
2. Z denarno kaznijo 10.000 SIT do 50.000 se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavljanja tega odloka uporabljajo predmete ali storitve za katero je predpisana taksa v letnem znesku, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinskemu organu za komunalne zadeve v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Z dnem sprejema tega odloka preneha veljati na območju Občine Destrnik-Trnovska vas odlok o komunalnih taksah v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/91).
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski svet ali od občinskega sveta pooblaščena oseba ali organ.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Destrnik-Trnovska vas in se objavi v Uradnem listu RS.
            IV. TAKSNE TARIFE


Tarifna številka 1

Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se plača taksa
900 točk letno na avtomat.

1. Takse se plača le od uporabe glasbenih zabavnih avtomatov, ki
proti vplačilu avtomatično reproducirajo glasbo.

2. Javni lokali, ki so poslovni lokali (gostilne, hoteli,
restavracije, menze, bifeji, ipd.) kot tudi k tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gosti.

3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni
dejavnosti.

4. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija oziroma
občan, ki ima v lokalu glasbeni avtomat, ne glede na to, ali je
lastnik avtomata.


Tarifna številka 2

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača
taksa od vsakega m2 dnevno 100 točk.

1. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija oziroma
občani, ki uporabljajo javni pločnik. Takse se ne plača za tako
uporabo pločnika, ki drugih uporabnikov trajno ne ovira (npr.
dohod v lokal, prinašanje in odnašanje blaga in drugih običajnih
tovorov, dovoz kuriva ipd.).

2. Taksa po tej tarifi se ne plača v primerih uporabe pločnika
zaradi izvajanja fasadnih del.


Tarifna številka 3

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:

- za biljard 1000 točk,

- za druga igralna sredstva 10000 točk.

1. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so razni
stenski aparati, namizni nogomet, marjance in podob- ne naprave,
ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe teh
sredstev.

2. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa
ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo prido- bitni
dejavnosti.

3. Glede opredelitve javnega lokala in taksnega zavezanca se
smiselno uporabljajo določba 2. in 4. točke tarife št. 1.


Tarifna številka 4

Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih se plača taksa:

1. Če so trajnega značaja letno glede na velikost:

- do 2 m2 600 točk

- nad 2 m2 1800 točk

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja glede na velikost:

- do 2 m2 100 točk

- nad 2 m2 300 točk

3. Za plakate, od vsakega izobešenega izvoda 5 točk.

4. Taksa iz te tarifne številke se ne plača za napise firm, ki so
po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V primeru, da je
na poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne plača od ene
označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v
smislu te tarifne številke.

5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni napisi za
kulturne in športne prireditve, objave državnih organov,
humanitarnih organizacij, občasne reklame v izložbah in na
prodajnih mestih.

6. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija ali občan,
za katerega se objavlja reklamni napis, objava ali oglas.


Tarifna številka 5

Za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih
priklopnikov na mestih za katera to določi občinski svet se plača
taksa:

1. Za osebne avtomobile za prvo uro 15 točk
za vsako nadaljnjo uro 15 točk

2. Za tovorne avtomobile za prvo uro 45 točk
za vsako nadaljnjo uro 45 točk

3. Za tovorne avtomobile s priklopniki
za prvo uro 90 točk
za vsako nadaljnjo uro 90 točk

4. Za avtobuse za prvo uro 90 točk
za vsako nadaljnjo uro 90 točk

5. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je uporabnik vozila,
ki vozila parkira.

6. Taksa se ne plača za parkiranje reševalnih, gasilskih in
vojaških vozil ter vozil policije.

7. Takse se plača ob pričetku parkiranja osebi, ki ji je
poverjeno pobiranje takse za parkiranje.

8. Takso pobira in odvaja v proračun občine, komunalna ali druga
organizacija, ki jo pooblasti Občinski svet občine Destrnik-
Trnovska vas.


Tarifna številka 6

Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene (postavitev
kioskov, stojnic, opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti
zunaj poslovnih prostorov) se plača dnevna taksa:

1. - do 5 m2 zavzete površine 400 točk,

- nad 5 m2 zavzete površine 600 točk.

2. Taksni zavezanec je uporabnik prostora.


Tarifna številka 7

Za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev za gospodarske namene se plača dnevna taksa z
naslednjim številom točk:

1. Do 10 m2 zavzete površine 60 točk.

2. Nad 10 m2 zavzete površine 180 točk.

3. Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

4. Glede pobiranja in odvajanja takse se smiselno uporabljajo
določbe 8. točke tarifna številka 5.

Št. 11/95
Trnovska vas, dne 30. novembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost