Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3358. Odlok o javnem redu in miru v Občini Semič, stran 5629.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) in na podlagi 10. člena statuta Občine Semič je Občinski svet občine Semič na seji dne 22. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega redu in miru
– občanov in premoženja
– zdravja in čistoče
– zunanjega videza naselij
– pogoji in način izobešanja in nošenja zastav
– ter ureditev plakatiranja in postavljanja transparentov.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Občine Semič, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Semič je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih lokalih pred 8. uro zjutraj
2. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače
3. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bljižnji okolici, kjer ta leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba;
4. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuiščenih vozilih in drugih, za to neprimernih prostorih
5. kaditi v javnih prostorih, kjer je prepoved kajenja vidno označena;
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5 minut;
7. uporabljati ali metati petarde ali druga podobna pirotehnična sredstva na javnih prostorih ali prireditvah;
8. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;
9. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov in izjav, ki niso v javnem interesu,
10. s petjem ali vpitjem motiti nočni počitek občanov;
11. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v stanovanjskih zgradbah;
12. igrati hazardne igre na srečo v javnih lokalih in zasebnih prostorih;
13. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja in druge javne prostore (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe);
14. prosjačiti po domovih;
15. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter druge vrste hrupa, ki jih je potrebno v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95);
16. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
5. člen
Z namenom, da se zavaruje občane in njihovo premoženje, je prepovedano:
1. na prireditvah in javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje;
2. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost občanov in premoženja;
4. se sankati, smučati, kotalkati, drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene;
5. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;
6. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali na druge kraje, kjer se lahko povzroči škodo ali ovira promet
7. netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer prebivajo občani;
8. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel na kraju, kjer je nevarnost požara;
9. metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja
10. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva, ali puščati domače živali, da delajo škodo na vrtovih, njivah ali drugih površinah
11. na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo napravo, ki je splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, nepooblaščeno kositi travo ali kako drugače poškodovati rastline;
12. kuriti ogenj na odprtem prostoru v bližini zgradb in drugih objektov, gozdov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan;
13. ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja;
14. namerno ovirati uporabo vode, elektrike, ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave;
15. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 12 ur;
16. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji videz kraja;
17. opremljati ograjo ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali steklenimi drobci;
18. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih;
19. sežgati travo, listje ali druge odpadke na krajih, kjer je možno, da se zaneti požar;
20. sežigati posebne odpadke.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
6. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne prostore, otroška igrišča, javna kopališča in pokopališča, razen službenih psov in psov vodičev slepih;
3. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih in drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi;
4. pranje vozil in drugih predmetov v potokih in rekah ter pranje ali umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene za pitno vodo;
5. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake in košare, ali brskati po smetnjakih z namenom iskanja uporabnih predmetov;
6. kopati domače živali v rekah in potokih, kjer se kopajo ljudje;
7. prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov;
8. povzročati ali razširjati smrad, plin, prah, ki prekomerno moti ali neprijetno vpliva v mestnem ali stanovanjskem okolju na občane, pristojni organ (sanitarni inšpektor) odredi, da se takoj ali v določenem roku prepreči razširjanje smradu, plina, prahu;
9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki povzročajo zamašitev le-teh;
10. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.
7. člen
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se do 21. ure odstranijo iz prireditvenega prostora ali iz javnih lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vsi mladi izpod 15. leta starosti, razen tistih, ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
8. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje, vagone, zasilne in druge podobne objekte, ali kako drugače taboriti na zemljišču, ki ni za to posebej določeno in brez soglasja lastnika; če objektov iz prejšnega odstavka lastnik ali uporabnik na poziv pristojnega upravnega organa ne odstrani, ta organ odredi, da se objekti odstranijo na stroške lastnika oziroma uporabnika; če lastnika ali uporabnika ni mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna občine; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški odstranitve izterjajo kasneje;
3. puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika;
4. deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira prehod ali kvari videz kraja;
5. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje ali druge naprave na javnih površinah ali ob javnih poteh;
6. opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih, ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno;
7. metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna mesta;
8. voziti ali parkirati vozila na travnikih in drugih kmetjskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca;
9. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila ter druge predmete na parkirnih in ostalih javnih površinah; če predmetov iz prejšnega odstavka lastnik na poziv upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški izterjajo naknadno; Občinski svet občine Semič je pooblaščen za določitev podjetja odgovornega za odstranitev predmetov iz prvega odstavka, za določitev kraja zbiranja predmetov iz prvega odstavka in za določitev upravljalca;
10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to določena.
9. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni svet in uporabniki stanovanjskih ter poslovnih prostorov so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišno pročelje, table, napise in druge znake na poslopjih;
2. odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerne ali pa so nepotrebne;
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih ali drugih mestih napisani v slovenskem jeziku;
4. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
5. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti in kazijo podobo kraja, pa niso pod posebno zaščito.
10. člen
Podjetja, ki so odgovorna za vzdrževanje čistoče na javnih prostorih, športnih igriščih, postajališčih, v kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
– skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi;
– poskrbeti za zadostno količino košev za odpadke ter jih redno vzdrževati,
– po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti,
– po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
11. člen
Za ureditev izložb so odgovorni uporabniki lokalov in objektov, pri katerih so izložbe.
Izložbe morajo biti primerno in lepo urejene, ne glede na to, v kakšne namene se uporablja lokal ali drugi objekt, h kateremu spadajo.
VI. POGOJI IN NAČIN NOŠENJA ZASTAVE IN PRAPOROV
12. člen
Zastavo ter prapore društev in ostalih organizacij je dovoljeno nositi ob jubilejnih praznikih teh organizacij ali društev in ob drugih pomembnih priložnostih.
Zastava in prapori v smislu prejšnega odstavka se smejo uporabljati le v organiziranih sprevodih, nosi pa se jih na čelu sprevoda. Teh ni dovoljeno nositi na sprevodih in prireditvah zabavnega značaja.
VII. UREDITEV PLAKATIRANJA IN POSTAVLJANJA TRANSPARENTOV
13. člen
Mesta za leplenje in nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati) določi upravna enota v soglasju z pristojno občinsko službo za komunalne zadeve. Leplenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na mestih, ki so za to določena.
V odloku o komunalnih taksah se predvidi tarifa za plakatiranje.
Organizacije in društva imajo lahko svoje oglasne table na javnih mestih, morajo pa biti urejene in postavljene v soglasju z organom iz prvega odstavka tega člena.
Uporabniki oziroma lastniki morajo naprave za plakatiranje redno vzdrževati. Izjemno je plakate in obvestila, ki so splošnega družbenega pomena, možno nameščati tudi v izložbena okna.
Lastniki reklamnih in oglasnih tabel so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate takoj odstraniti in prelepiti.
Plakati, ki oglašajo prireditve, se morajo v roku pet dni po končani prireditvi odstraniti.
14. člen
Občina lahko podeli koncesijo najboljšemu ponudniku za ureditev in vzdrževanje reklamnih panojev oziroma oglasnih tabel. Višina koncesije se določi s koncesijsko pogodbo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekrške, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili 7. člena drugi odstavek
2. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točkami 1, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16
3. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točkami 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18
4. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točkami 1, 4, 10
5. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točko 6.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 60.000 SIT.
16. člen
Z denarno kaznijo do 40.000 SIT se kaznuje za prekrške, kdor:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točke 4, 8, 9, 10, 11, 12 in 14
2. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točke 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 in 15
3. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točke 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9
4. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 in 10
5. ravna v nasprotju z določili člena 9
6. ravna va nasprotju z določili člena 10
7. ravna v nasprotju z določili člena 12
8. ravna va nasprotju z določili člena 13.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 250.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo do 40.000 SIT.
17. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se kaznuje njegove starše, skrbnika oziroma rejnika z denarno kaznijo iz prvih odstavkov 15. in 16. člena, če so zanemarili vzgojo in potrebno varstvo.
IX. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policijska postaja, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne službe, občinske službe, vsak s svojega področja pristojnosti, ter odškodovanec.
19. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, se preneha uporabljat odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj (SDL, št. 19/88) in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj (Uradni list SRS, l. 91)
20. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-82-9/95
Semič, dne 22. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti