Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3343. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1995, stran 5605.

Občinski svet Laško je na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23. člena statuta občine Laško na seji dne 31. maja 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Laško se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Laško.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 1995 je določen v skupni višini 640,510.000 SIT, od tega
.                          v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki       593.080               47.430
Odhodki        528.080              112.430
Primanjkljaj                       65.000
Presežek       65.000
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa dela katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
– v primerih nujne intervencije,
– če obstaja le en usposobljen izvajalec,
– če razpis prvič ni bil uspešen.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 500.000 SIT.
O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila iz 2. točke odloča občinski svet.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 403-65/95
Laško, dne 31. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost