Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3348. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode, stran 5608.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode na 10. seji dne 21. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
1. člen
1. člen se spremeni in dopolni tako, da se pika spremeni v vejico in doda besedilo: “ter spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š9 Medvode, ki jih je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, Ljubljana, Dunajska 158, pod št. 23/93 ČA, v oktobru 1995”.
2. člen
V 2. členu se doda nova alinea, ki se glasi: “ŠO 9/1 Medvode”.
3. člen
V 3. členu se za tretjo alineo doda besedilo: “O - površine za osrednje mestne dejavnosti”.
4. člen
Doda se nov 48.a člen z naslednjim besedilom:
“V območju urejanja ŠO 9/1 Medvode veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
1. Posebna merila in pogoji
a) Vrste posegov v prostor
– v morfoloških enotah 3B/1 in 3B/3 je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov s poslovnim programom v pritličju,
– v morfoloških enotah 3C/1 in 3C/2 novogradnje niso dovoljene razen za potrebe komunale, prometa in zvez,
– v morfološki enoti 9/1 se mora plinska postaja prestaviti na novo lokacijo ob sprehajalni poti vzdolž Save, 150 m gorvodno, postavitev brvi za pešce in kolesarje preko Save pa je možna v osi med obstoječo in predvideno stavbo ob glavnem trgu,
– v morfološki enoti 9/2 je možna rekonsrukcija nedokončane stavbe ob mostu na levem bregu Sore v razstavno prodajni ali gostinski paviljon,
– pomožne prostore je treba zagotoviti znotraj obstoječih in novih objektov.
b) Oblikovanje posegov v prostor
Morfološka enota 3B/1
– maksimalna etažnost novogradenj ob Medvoški cesti je P+2, ob Cesti komandanta Staneta pa P+1+M,
– možne so stavbe v nizu ob gradbeni liniji,
– nove stavbe ob Medvoški cesti morajo imeti ravno ali položno streho do 20°, ob Cesti komandanta Staneta pa strmo dvokapno streho z naklonom 30–45°,
– niz novih poslovnih objektov ob gradbeni liniji regulirane Medvoške ceste mora biti enotno oblikovan in na obeh koncih zaključen z nekoliko dvignjeno, arhitektonsko poudarjeno dvoetažno ložo,
– niz objektov ob gradbeni liniji Ceste komandanta Staneta mora biti členjen z jasnimi cezurami.
Morfološka enota 3B/2
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°,
– možne so stavbe v nizu ob gradbeni liniji,
– vzhodni fasadi stavbe Cesta komandanta Staneta 12 in dopolnilnega objekta severno od nje morata ležati v isti liniji, v 10-metrskem pasu do gradbene meje pa je vsaki od obeh stavb lahko prizidan pritlični paviljon v velikosti do 120 m˛,
– zunanje ureditve na vzhodni strani objektov morajo biti intenzivno zazelenjene in skladne s parkovno ureditvijo obrežnega pasu.
Morfološka enota 3B/3
– gradnja poslovnih ali poslovno stanovanjskih objektov z javnim programom v pritličju,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so hiše v delno odprtem kareju,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°,
– del pritličja za objektom ob Cesti komandanta Staneta je možno nameniti za garažne površine, atrij kareja pa urediti na nivoju prvega nadstropja ter ga preko večjega stopnišča povezati z obvodno parkovno ureditvijo.
Morfološke enote 3B/4, 3B/5, 3B/6
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so prostostoječe hiše ali hiše v nizu,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°.
Morfološke enote 3B/7, 3B/8
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so hiše v nizu ob gradbeni črti,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°.
Morfološka enota 3C/3
– maksimalna etažnost novogradenj je P+1,
– možni so prostostoječi objekti,
– strehe novih objektov so ravne ali v naklonu do 20°,
– glavna fasada mora biti orientirana na Gorenjsko cesto.
Morfološka enota 9/1
– brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov, zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami,
– plinska postaja MRP Donit se prestavi na novo lokacijo ca. 150 m gorvodno ob Savi. V ta namen mora investitor prestavitve pridobiti idejni projekt za več alternativnih možnosti, ki ga potrdi Petrol Zemeljski plin in Energetika Ljubljana,
– brv preko Save mora biti čimbolj transparentna, njen spodnji rob pa mora biti vsaj 1m nad 100-letno vodo.
Morfološka enota 9/2
– cona za pešce, razpeta med zgornji trikotni trg in spodnji glavni trg, mora biti enotno tlakovana in opremljena z enotno urbano opremo
– maksimalna etažnost prostostoječega paviljona ob mostu je P+1, streha je ravna ali pod naklonom do 20 stopinj, arhitektura mora upoštevati izpostavljeno lego in poglede z vseh strani
– na trgu pred knjižnico je predvideno parkiranje, ravno tako vzdolž Ceste komandanta Staneta
2. Dodatna merila in pogoji
a) Komunalno urejanje
– za vse novogradnje in rekonstruirane objekte je treba zagotoviti ogrevanje s plinom. Ko je plinsko omrežje zgrajeno, je priključek nanj obvezen.
b) Prometno urejanje
Cestni promet:
– Gorenjska cesta:
v 1. fazi je dvopasovna z normalnim profilom: cestišče 10m, obojestranski pločnik 2 m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski drevored,
v 2. fazi je štiripasovnica z normalnim profilom: cestišče 2x7 m, vmesni pas 3 m, obojestranski pločnik z oddeljenim pasom za kolesa 3 m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski drevored.
– Seškova ulica ima normalni profil:
cestišče 6 m, vzdolžno parkiranje ob severni strani 2 m, prečno parkiranje ob južni strani 5 m, obojestranski drevored integriran med parkirišči in obojestranski pločnik 2 m.
Seškovo ulico se lahko po ukinitvi izstopa na Gorenjsko cesto tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim prometom za lokalni dovoz.
– Medvoška cesta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m, obojestranski drevored.
– Cesta komandanta Staneta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m in na desnem bregu Sore tudi obojestranski drevored.
Cesto komandanta Staneta se na levem bregu Sore lahko tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim prometom za lokalni dovoz.
– Avtobusna postajališča so na Gorenjski cesti pri odcepu za Presko, pri križišču s Cesto komandanta Staneta in pri križišču z Medvoško cesto in se lahko urejajo v fazah.
– Rekonstrukcije cest se lahko izvajajo etapno, pri čemer mora biti obseg posamezne etape prilagojen prometno tehničnim pogojem in prometni varnosti.
– Pri vseh posegih ob cesti morajo investitorji zagotoviti ustrezno zaščito pred vplivi prometa.
Železniški promet:
V 200 metrskem varovalnem pasu železnice, merjeno od osi skrajnega tira, je treba upoštevati veljavni zakon o varnosti v železniškem prometu in pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov v varovalnem progovnem pasu, glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje morebiti potrebne protihrupne zaščite in zaščite vseh kovinskih delov proti vplivu blodečih tokov elektrificirane železniške proge. Za vse posege v varovalnem pasu železnice je treba pridobiti k lokacijski dokumentaciji soglasje SŽ.
Mirujoči promet:
– za morfološki enoti 3B/2 in 3B/3 je parkiranje možno zagotoviti tudi v morfološki enoti 3B/1,
– v morfološki enoti 3B/8 je treba zagotoviti 50 parkirnih mest za potrebe železniške postaje.
c) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Morfološka enota 3B/1
– vila ob Cesti komandanta Staneta se mora kot arhitektonska značilnost starih Medvod ohraniti v prvotni obliki, brez kasnejših prizidkov, s pasom vrta na vseh štirih straneh,
– objekti naravne dediščine, ki se ohranjajo so:
· skupina dreves v severozahodnem delu ob Medvoški cesti,
· lipe pri hiši Cesta komandanta Staneta 29,
· drevored ob cesti proti Donitu.
Morfološka enota 3B/2
– spomenik kulturne dediščine je stavba Cesta komandanta Staneta 16 (Odlok Ur.list RS 34/85), ki mora ohraniti arhitekturno oblikovanje zunanjosti.
Morfološke enote 3B/4, 3B/5, 3B/6
– objekt kulturne dediščine je hiša Seškova 6, ki mora ohraniti arhitekturno oblikovanje zunanjosti,
– objekti naravne dediščine so:
· parkovna ureditev z divjimi kostanji pred hišo Seškova 6,
· lipe na bregu za stavbo Seškova 2,
· divja kostanja pred hišo Cesta komandanta Staneta 6,
· divja kostanja pred hišo Gorenjska cesta 16.
Morfološka enota 3B/7
– objekt naravne dediščine so trije divji kostanji nasproti železniški postaji.
Morfološka enota 3B/8
– objekt naravne dediščine je:
· drevored lip in tisa ob tovarni Color (ob izgradnji štiripasovne Gorenjske ceste se zasadi nov drevored),
· lipa pri železniškem podhodu na Barletovi cesti.
d) Regulacijska karta
Določila tega člena so grafično prikazana na regulacijski karti, ki jo je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, Ljubljana, Dunajska 158, pod št. 23/93 ČA, v oktobru 1995, in je sestavni del odloka.
5. člen
53. člen se za podnaslovom “a) Vrste posegov v prostor” dopolni z besedilom:
“V območju južno od koridorja daljnovoda veljajo ista določila kot v območju morfološke enote 3B/3 v ŠO 9/1 Medvode, določena v 48.a členu tega odloka.”
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– upravni službi Občine Medvode,
– Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška.”
7. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
8. člen
Besedilo 66. člena odloka se dopolni z naslednjim besedilom:
“ter odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠO 9/1 - Center Medvod (Uradni list SRS, št. 15/88)”
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-777/95
Medvode, dne 21. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost