Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3362. Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica, stran 5635.

Na podlagi 2., 3. in 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), v skladu s 35. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Sevnica določajo pogoji, način in prostorska zasnova opravljanja gospodarskih javnih služb.
2. člen
Gospodarske javne službe opredeljene v 4. členu odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica se opravljajo v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
Gospodarsko javno službo lahko opravlja krajevna skupnost, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi, v nasprotnem primeru se opravljanje javne službe prenese na javno podjetje Komunala Sevnica.
3. člen
Na območju Občine Sevnica je določena naslednja organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javnih služb po vrstah in izvajalcih:
1. Javno službo oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe naselij s požarno vodo v javni rabi in vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav opravljajo krajevne skupnosti, razen za vodovodni in kanalizacijski sistem Sevnice in naselja Blance, kjer opravlja javno službo Komunala Sevnica.
2. Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja Komunala Sevnica v vseh krajevnih skupnostih razen v Krajevni skupnosti Boštanj in Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem mostu, kjer opravljata javno službo krajevni skupnosti.
3. Javno službo javne snage in čiščenja javnih površin opravljajo krajevne skupnosti, razen v mestu Sevnica, kjer to službo opravlja koncesionar, izbran na podlagi koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe.
4. Javno službo vzdrževanja nekategoriziranih cest, ulic, trgov in pločnikov opravljajo krajevne skupnosti.
5. Javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve opravljajo krajevne skupnosti, razen v Sevnici, ko opravlja to službo Komunala Sevnica.
6. Javno službo vzdrževanja javnih parkirišč opravljajo krajevne skupnosti, razen v Sevnici, ko opravlja to službo Komunala Sevnica.
7. Javno službo javnega razsvetljevanja v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih, opravljajo krajevne skupnosti.
8. Javno službo vzdrževanja tržnice in sejmišča v Sevnici opravlja Komunala Sevnica.
9. Javno službo plakatiranja, vzdrževanja lokalnih cest, pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, opravljajo koncesionarji izbrani na podlagi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
10. Javno službo oskrbe z zemeljskim plinom opravlja javno podjetje Plinovod Sevnica.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0021/95
Sevnica, dne 29. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost