Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3353. Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Piran in subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov za upravičence do službenih stanovanj, stran 5621.

Na podlagi 12. in 96. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95 je Občinski svet občine Piran na seji dne 9. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran in subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih kreditov za upravičence do službenih stanovanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci ter postopek in način za dodelitev službenih stanovanj v najem in za dodelitev subvencije obrestne mere za stanovanjske kredite.
2. člen
Službena stanovanja po tem odloku so stanovanja v lasti občine, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb:
– delavcev v javnih podjetjih in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Piran in delavcev v občinski upravi,
– delavcev v javnih zavodih oziroma drugih ustanovah, katerih ustanoviteljica ni občina, njihova nemotena redna dejavnost pa je v občinskem interesu, ki si zaradi svojega ekonomskega položaja ne morejo sami rešiti stanovanjskega vprašanja.
3. člen
Subvencioniranje obrestnih mer stanovanjskih bančnih kreditov po tem odloku je namenjeno delavcem v ustanovah in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in občinski upravi ter delavcem v javnih zavodih in ustanovah, katerih ustanoviteljica ni občina, vendar je njihova nemotena redna dejavnost v občinskem interesu, o čemer odloča župan.
II. SLUŽBENA STANOVANJA
4. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za določen čas. Čas najema se lahko podaljša. Najemno razmerje za najemnika iz 2. člena tega odloka je vezano na zaposlitev pri delodajalcu in preneha s prenehanjem delovnega razmerja oziroma potekom pogodbenega roka.
5. člen
Upravičenec ne more pridobiti službenega stanovanja, če ima sam ali njegov ožji družinski član, s katerim živi v lasti stanovanje, ki ustreza standardom, predpisanim na podlagi 10. člena tega odloka.
6. člen
Župan občine objavi razpis za dodelitev občinskega službenega stanovanja. Predhodno določi župan seznam javnih zavodov oziroma ustanov iz druge alinee 2. člena tega odloka.
Razpis mora vsebovati:
– upravičence za dodelitev službenih stanovanj,
– rok, do katerega je potrebno vložiti prijave,
– dokazila o upravičenosti do službenega stanovanja (potrdilo o državljanstvu, o zaposlitvi, o dejanski šolski izobrazbi, o stalnem bivališču in gospodinjski skupnosti),
– morebitne druge pogoje, ki jih določi župan,
– naslov, na katerega se pošlje prijave.
Razpis se dostavi vsem delodajalcem, katerih delavci bi lahko bili upravičeni do službenih stanovanj, objavi pa se tudi na oglasni deski Občine Piran.
Rok prijave je najmanj 15 dni.
7. člen
Obrazloženi vlogi za dodelitev službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, v nasprotnem primeru se vloga zavrne kot nepopolna.
8. člen
Na podlagi prispelih vlog se oblikuje prednostna lista ob upoštevanju meril za oddajo stanovanj.
9. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril;
a) glede na pomembnost del in nalog
– direktor, poklicni funkcionar, ravnatelj        30 točk
– delavec s posebnimi pooblastili in
 odgovornostmi: vodja oddelka, službe, urada, 
 pomočnik ravnatelja                  25 točk
– strokovni delavec (učitelj, profesor, kustos,
 knjižničar, zdravstveni delavec, delavec
 svetovalne službe...)                 20 točk
b) glede na stopnjo dejanske strokovne izobrazbe
– doktorat                        30 točk
– magisterij                       25 točk
– visokošolska izobrazba                 20 točk
– višješolska izobrazba                 15 točk
c) glede na delovno dobo
– do 5 let                        5 točk
– od 5 do 10 let                     10 točk
– od 10 do 15 let                    15 točk
– od 15 do 20 let                    20 točk
– nad 20 let                       25 točk
d) deficitarnost kadra                  30 točk
Deficitarni kadri so vsi tisti kadri, ki jih delodajalci iz 2. člena tega odloka niso uspeli zaposliti kljub dvema zaporednima neuspelima razpisoma. Delodajalec mora dostaviti poročilo o neuspelih razpisih.
e) posebni pogoji
Kolikor dva ali več kandidatov dosežejo enako število točk na podlagi zgoraj navedenih kriterijev, se kot poseben prednostni pogoj upošteva:
– upravičenci iz 1. alinee 2. člena tega odloka,
– število ožjih družinskih članov,
– ustreznost dosedanjih stanovanjskih razmer, (podnajemniško razmerje v skupnem ali v ločenem gospodinjstvu),
– oddaljenost bivanja od kraja službovanja, po navedenem vrstnem redu.
10. člen
Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji površinski standardi:
--------------------------------------
število družinskih    stanovanjska
članov         površina do m2
--------------------------------------
1                  32
2                  45
3                  58
4                  70
--------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča največ za 15 m2.
Službeno stanovanje dodeljuje župan znotraj teh normativov, razen v izjemnih primerih, ko razmere v družini narekujejo odstopanje (tri generacije v družini, bolezen, ki terja trajno nego, ipd.). Navedena površina v tem členu se nanaša na bivalno površino in sicer: sobe, kabineti, kuhinja, shramba, WC, kopalnica, predsoba.
11. člen
Na podlagi prispelih vlog se oblikuje prednostna lista za dodelitev službenih stanovanj. Sklep o uvrstitvi na prednostno listo izda župan občine in o tem obvesti vse prijavljene kandidate. Na sklep je možen ugovor v 15 dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča občinski svet. Po odločitvi občinskega sveta se oblikuje dokončna prednostna lista.
Prednostna lista velja do novega razpisa.
12. člen
Službeno stanovanje po vrstnem redu prednostne liste dodeli s sklepom župan v okviru razpoložljivih stanovanj skladno z 10. členom tega odloka.
Z upravičencem, ki mu je dodeljeno občinsko službeno stanovanje župan sklene posebno pogodbo o oddaji službenega stanovanja v najem, s katero uredi medsebojne odnose ter pri tem upošteva določila tega odloka in določbe stanovanjskega zakona. Najemna pogodba se sklene za določen čas največ za štiri leta, vendar pa ne dalj, kot ima upravičenec sklenjeno delovno pogodbo z delodajalcem.
Po preteku časa, določenega v najemni pogodbi ali v primeru predčasnega prenehanja delovnega razmerja si mora upravičenec rešiti stanovanjsko vprašanja na način, ki ne predvideva službenega stanovanja. Stanovanje je dolžan vrniti ali vrniti enakovredno drugo stanovanje ali pa ga odkupiti, o čemer se dogovori z ustrezno pogodbo.
Občina lahko upravičencu omogoči obročno odplačevanje odkupa stanovanja, vendar doba odplačila ne sme biti daljša od dobe uporabe stanovanja.
Pogoji odkupa se določijo v kupoprodajni pogodbi s soglasjem občinskega sveta.
13. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku predčasno odpove iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu in najemni pogodbi.
S prenehanjem pravice do začasne uporabe občinskega službenega stanovanja upravičencu oziroma najemniku preneha pravica tudi vsem ostalim uporabnikom, ki so stanovanje uporabljali skupaj z najemnikom.
14. člen
Če upravičenci iz 2. člena tega odloka nimajo potreb po službenih stanovanjih, lahko župan ta stanovanja ponudi v najem drugim podjetjem, vendar najdalj za dobo enega leta. Po tem roku je podjetje dolžno to stanovanje vrniti ali vrniti enakovredno drugo stanovanje ali ga odkupiti, o čemer se dogovori z ustrezno pogodbo.
III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE STANOVANJSKIH KREDITOV ZA UPRAVIČENCE DO SLUŽBENIH STANOVANJ
15. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere bančnih stanovanjskih kreditov so sredstva, ki se v ta namen določijo v proračunu Občine Piran.
16. člen
Ta sredstva so namenjena za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih kreditov za upravičence do službenih stanovanj, ki se odločijo za:
– nakup etažnega stanovanja,
– adaptacijo oziroma rekonstrukcijo stanovanjske hiše,
– gradnjo stanovanjske hiše.
Občina subvencionira obrestno mero kredita do višine vrednosti ustreznega stanovanja iz 10. člena.
Subvencionira se do 50% odstotnih točk realne obrestne mere. Odločitev o višini subvencioniranja obrestne mere sprejme župan ob sprejemu sklepa o objavi razpisa.
17. člen
Sklep o razpisu subvencioniranja obrestne mere kreditov sprejme župan in ga pošlje vsem upravičencem do službenih stanovanj iz 2. člena tega odloka.
Razpis mora vsebovati:
– višino razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih posojil,
– dokumentacijo, ki jo mora glede na namen zaprošenega posojila predložiti upravičenec,
– rok do katerega se morajo upravičenci javiti,
– druge morebitne pogoje.
18. člen
Na podlagi prispelih vlog se ob upoštevanju meril iz 9. člena tega odloka, oblikuje prednostna lista.
V primeru, da razpisana višina sredstev za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih kreditov ne zadostuje izkazanim potrebam, po oblikovani prednostni listi, pripada upravičencu sorazmerni del zagotovljenih sredstev.
19. člen
Sklep o odobritvi subvencioniranja obrestne mere stanovanjskega kredita izda župan občine. Na sklep je možen ugovor v 15 dneh od dneva vročitve prosilcu. O ugovoru odloča občinski svet.
20. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa župan sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskega kredita, s katero se določi:
– namen in višina subvenciniranja obrestne mere stanovanjskega kredita,
– posledice v primeru prenehanja delovnega razmerja delavca pri delodajalcu pred vrnitvijo kredita,
– posledice v primeru odtujitve stanovanja oziroma stanovanjske hiše pred vračilom stanovanjskega kredita,
– druge posebnosti.
21. člen
V posojilni pogodbi se tudi določi, da se prekine subvencioniranje obrestne mere stanovanjskega kredita upravičencu v primeru prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu oziroma funkcije po njegovi volji ali krivdi.
22. člen
V primeru sprememb metodologije določitve obrestne mere se subvenciniranje obrestne mere le-temu prilagodi.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran, ki ga je sprejel IS SO Piran dne 22. 12. 1992 (Uradne objave, št. 30/92).
Upravičenci, ki jim je bilo dodeljeno službeno stanovanje v skladu z omenjenim pravilnikom, uveljavljajo pravice v skladu z najemno pogodbo.
Št. 362/66/95
Piran, dne 9. novembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visti gli articoli 12 e 96 dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 9 novembre 1995 ha approvato il
D E C R E T O
concernente l’assegnazione di alloggi per esigenze di servizio nel Comune di Pirano e il tasso agevolato sul mutuo per la casa dei beneficiari di tali alloggi
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Con questo decreto si stabiliscono i beneficiari, le procedure e le modalità di assegnazione in locazione degli alloggi destinati per esigenze di servizio nonché i sovvenzionamenti e le agevolazioni del tasso d’interesse sul mutuo per la casa.
Art. 2
Si considerano alloggi per esigenze di servizio, secondo questo decreto, gli alloggi di proprietà del comune destinati al soddisfacimento delle necessità abitative:
– dei dipendenti delle aziende e degli enti pubblici, il cui fondatore è il Comune di Pirano, nonché dei dipendenti dell’amministrazione comunale,
– dei dipendenti degli enti pubblici o di altre istituzioni, il cui fondatore non è il comune, tuttavia lo svolgimento indisturbato della loro attività è nell’interesse del comune, cioè di coloro che vista la loro situazione economica non sono in grado di risolvere da soli la questione di alloggio.
Art. 3
Possono godere dei tassi sovvenzionati e agevolati sul mutuo per la casa, a norma di questo decreto, i dipendenti delle istituzioni e di enti pubblici il cui fondatore è il comune, nonché i dipendenti dell’amministrazione comunale, come pure i dipendenti delle istituzioni ed enti pubblici, il cui fondatore non è il comune tuttavia la loro attività regolare e indisturbata è nell’interesse comunale, se cosi è stabilito dal sindaco.
II ALLOGGI DI SERVIZIO
Art. 4
Gli alloggi per esigenze di servizio vengono assegnati in locazione a tempo determinato dal sindaco, con possibilità di proroga. La locazione viene stipulata per la durata dell’impiego del conduttore, di cui all’art. 2 del presente decreto, presso il datore di lavoro e cessa con la cessazione di tale impiego oppure trascorso il termine di contratto.
Art. 5
Il soggetto aspirante all’assegnazione dell’alloggio non può ricevere un alloggio per esigenze di servizio se egli stesso o un suo membro familiare, con il quale convive possiedono un appartamento che corrisponde agli standard, come prescritto dall’art. 10 del presente decreto.
Art. 6
Il sindaco provvede alla pubblicazione del concorso per l’assegnazione degli alloggi comunali, e cioè dopo aver definito l’elenco degli enti pubblici ossia istituzioni, come nella seconda alinea dell’art. 2 del presente decreto.
Il bando di concorso deve indicare:
– i beneficiari degli alloggi di servizio,
– il termine di presentazione delle domande,
– i documenti necessari per l’ammissione al concorso (il certificato di cittadinanza, di impiego, dell’istruzione scolastica, di residenza e dello stato di famiglia),
– eventuali altri requisiti stabiliti dal sindaco,
– il recapito a cui spedire le domande.
Il bando di concorso viene inviato a tutti i datori di lavoro i cui dipendenti potrebbero aspirare a tali alloggi e viene pubblicato all’albo del Comune di Pirano. Il termine per presentare le domande è di almeno 15 giorni.
Art. 7
La domanda motivata con la quale si chiede l’assegnazione di un alloggio per esigenze di servizio, deve essere corredata dai documenti richiesti come nel bando di concorso, in caso contrario la stessa viene respinta essendo incompleta.
Art. 8
In base alle domande pervenute viene formata la graduatoria, e cioè in osservanza dei criteri stabiliti per l’assegnazione degli alloggi.
Art. 9
Gli alloggi per esigenze di servizio vengono assegnati in locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’importanza dell’incarico ricoperto
– direttore, funzionario di ruolo, preside       30 punti
– persona con particolari funzioni e
 responsabilità: capo-dipartimento, -servizio, 
 -ufficio, vice preside                25 punti
– lavoratore professionale (insegnante,
 professore, custode, bibliotecario, operatore 
 sanitario, assistente sociale)            20 punti
b) il grado dell’istruzione professionale effettivo
– dottorato di ricerca                 30 punti
– conseguimento di studi di post laurea – magistero   25 punti
– istruzione universitaria               20 punti
– istruzione superiore                 15 punti
c) l’anzianità di servizio
– fino a 5 anni                     5 punti
– da 5 a 10 anni                    10 punti
– da 10 a 15 anni                    15 punti
– da 15 a 20 anni                    20 punti
– oltre i 20 anni                    25 punti
d) carenza di quadri
Si parla di carenza di quadri nei casi in cui un datore di lavoro in cerca di personale adeguato, bandisce per due volte di seguito un concorso pubblico che da esito negativo. Il datore di lavoro deve allegare la relazione sui concorsi che hanno dato esito negativo.
e) condizioni particolari
Se due o più candidati, osservati i criteri come sopra, conseguono lo stesso punteggio, ai fini di precedenza si prendono in considerazione:
– i soggetti aspiranti, di cui alla prima alinea dell’art.
2 del presente decreto,
– il numero dei membri del nucleo familiare,
– il grado di idoneità delle attuali condizioni abitative (il soggetto vive in sublocazione, in un’ unica comunità domestica o in comunità domestiche separate),
– la lontananza del posto di residenza dal posto di lavoro, e cioè nell’ordine come indicato sopra.
Art. 10
All’assegnazione in locazione degli alloggi di servizio vengono presi in considerazione i seguenti criteri, concernenti la superficie abitativa:
------------------------------------------
numero di membri   superficie abitativa
familiari            fino a mq
------------------------------------------
1                    32
2                    45
3                    58
4                    70
------------------------------------------
Per ciascun ulteriore membro familiare la superficie abitativa aumenta al massimo di 15 mq.
All’assegnazione degli alloggi il sindaco si attiene ai criteri come sopra, fanno eccezione i casi particolari (ad esempio tre generazioni in un nucleo familiare, casi di malattia che richiedono cure permanenti, ecc.).
La superficie indicata nel presente articolo si riferisce alla superficie abitativa, e cioè: camere, studi, cucina, rimessa, WC, bagno, anticamera.
Art. 11
In base alle domande di ammissione al concorso pervenute si forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di servizio. La deliberazione di classificazione nella graduatoria viene emessa dal sindaco del comune che informa in merito tutti gli aspiranti. Contro tale delibera è ammesso il ricorso entro 15 giorni dalla notifica della stessa. Del ricorso decide il consiglio comunale. In seguito alla decisione di quest’ultimo si formula la graduatoria definitiva.
La graduatoria rimane in vigore fino al nuovo concorso.
Art. 12
L’assegnazione dell’alloggio viene fatta dal sindaco con delibera, vista la graduatoria, compatibilmente con la disponibilità di tali alloggi e in osservanza dell’art. 10 del presente decreto.
Il sindaco stipula con il beneficiario a cui è stato assegnato un alloggio di servizio un contratto speciale di locazione, con cui si regolano i rapporti reciproci, in osservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalla legge sugli alloggi.
La locazione viene stipulata a termine, e cioè per un periodo massimo di 4 anni che inoltre non deve superare la durata del contratto di lavoro del beneficiario con il datore di lavoro.
Scaduto il termine di locazione oppure in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro il beneficiario è tenuto a risolvere il suo problema abitativo, escluso l’uso dell’alloggio assegnato per esigenze di servizio. Tale alloggio deve essere da lui restituito. Può restituire un altro alloggio, pero di uguale valore. Il beneficiario ha, inoltre, la possibilità di acquistarlo, il che viene regolato da apposito contratto.
Il comune può accordare al beneficiario un acquisto rateale, tuttavia il periodo di tempo concesso per il pagamento non deve superare il periodo di utilizzazione dell’alloggio.
Le condizioni dell’acquisto vengono stabilite dal contratto di compravendita, con il consenso del consiglio comunale.
Art. 13
La locazione è suscettibile di disdetta anticipata per ragioni stabilite dalla legge sugli alloggi e dal contratto di locazione stesso.
Cessato al beneficiario il diritto di utilizzo dell’alloggio di servizio, tale diritto cessa anche a tutti gli altri utenti dell’alloggio.
Art. 14
Nel caso in cui i beneficiari di cui all’art. 2 del presente decreto non abbiano inoltrato domanda per l’assegnazione di alloggi di servizio, il sindaco può offrire tali alloggi in locazione ad altre aziende, tuttavia per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo l’azienda è tenuta a restituirlo oppure può essere restituito un altro appartamento di uguale valore. Si ha, inoltre, la possibilità di acquistare l’appartamento, il che viene regolato da apposito contratto.
III TASSO AGEVOLATO SUL MUTUO PER LA CASA DEI BENEFICIARI DI ALLOGGI DI SERVIZIO
Art. 15
I mezzi per sovvenzionare il tasso d’interesse sul mutuo bancario per la casa sono mezzi stanziati a tale proposito nel bilancio del Comune di Pirano.
Art. 16
Tali mezzi vengono impiegati per sovvenzionare il tasso d’interesse sul mutuo per la casa dei beneficiari di alloggi di servizio, nel caso in cui gli stessi decidano:
– di acquistare un appartamento di condominio,
– di adattare o rinnovare la casa esistente o,
– di costruirne una nuova.
Il comune sovvenziona il tasso d’interesse del prestito entro il valore di un alloggio idoneo, come nell’art. 10. Vengono sovvenzionati fino a 50 punti percentuali del reale tasso d’interesse. L’ammontare del sovvenzionamento viene stabilito dal sindaco all’atto di emanazione della delibera concernente la pubblicazione del bando di concorso.
Art. 17
La delibera sul bando di concorso concernente il sovvenzionamento del tasso d’interesse dei prestiti viene adottata dal sindaco ed inviata a tutti gli aspiranti, di cui all’art. 2 del presente decreto.
Il bando di concorso deve riportare:
– l’ammontare dei mezzi in concorso per il sovvenzionamento del tasso d’interesse sul mutuo per la casa,
– la documentazione che il concorrente deve produrre, vista la destinazione del prestito richiesto,
– il termine di presentazione delle domande,
– altri eventuali requisiti o condizioni.
Art. 18
Sulla base delle domande pervenute viene formata la graduatoria, in osservanza dei criteri di cui all’art. 9 del presente decreto.
Nel caso in cui l’ammontare dei mezzi in concorso destinati per il sovvenzionamento dei tassi agevolati sul mutuo per la casa sia inferiore alle esigenze presentate, a ciascun beneficiario spetta, vista la graduatoria, una quota proporzionale dei mezzi assicurati.
Art. 19
La delibera di approvazione del sovvenzionamento del tasso agevolato sul mutuo per la casa viene rilasciata dal sindaco. Contro la delibera può essere fatto ricorso, e cioè entro 15 giorni dalla notifica della stessa. Il consiglio comunale decide in merito al ricorso.
Art. 20
In base alla delibera legalmente valida il sindaco stipula il contratto di sovvenzionamento del tasso agevolato sul mutuo per la casa, nel quale viene stabilito come segue:
– la destinazione e l’aliquota del sovvenzionamento del tasso sul mutuo per la casa,
– le conseguenze nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro, prima che il prestito sia estinto,
– le conseguenze in caso di alienazione dell’alloggio o della casa, prima di estinguere il prestito,
– altre particolarità.
Art. 21
Il contratto sul mutuo può anche stabilire l’interruzione del sovvenzionamento del tasso d’interesse al beneficiario del prestito se per colpa o per volontà sua viene a cessare il suo incarico o il rapporto di lavoro presso il datore.
Art. 22
Il sovvenzionamento del tasso d’interesse si adegua a tutti gli eventuali cambiamenti relativi alla metodologia di determinazione dello stesso.
IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Per i casi non espressamente definiti dal presente decreto si applicano le disposizioni della Legge sugli alloggi, nonché le norme esecutive.
Art. 24
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Art. 25
Con il giorno dell’entrata in vigore cessa ad avere effetto il regolamento sull’assegnazione degli alloggi di servizio nel Comune di Pirano, adottato dal C.E. dell’ A.C. di Pirano dd. 22. 12. 1992 (Foglio annunzi ufficiali n. 30./92).
I beneficiari a cui è stato assegnato un alloggio di servizio ai sensi di tale regolamento attuano i propri diritti conformemente al contratto di locazione.
Numero: 362/66/95
Pirano, 9 novembre 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost