Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3356. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, stran 5626.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) ter na podlagi 26. člena poslovnika občinskega sveta (sprejetega dne 30. 6. 1995) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 16. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Rogatec
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja Občine Rogatec (v nadaljnjem besedilu: občine) in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja občine so:
1. naziv častni občan,
2. plaketa občine,
3. priznanje občine,
4. nagrada občine.
3. člen
Priznanje občine se podeli: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.
4. člen
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine.
5. člen
Plaketa, priznanje in nagrada občine se podelijo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih.
Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. Plaketo in priznanje občine lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki ga določi občinski svet.
6. člen
Občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
7. člen
Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija.
Če se podelitev plakete, priznanja ali nagrade predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se piznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku ali drugi svečani priložnosti; ter v primeru iz drugega odstavka 5. člena.
O podelitvi priznanja iz tretjega odstavka tega člena odloči pristojna komisija.
8. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko podeli priznanje,
– denarna vrednost nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
9. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podlitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
10. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
11. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
12. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, za Občino Rogatec preneha veljati odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 21/91).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-4/95
Rogatec, dne 17. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost