Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3377. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (ZDPre-B)

Drugi akti

3378. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3379. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembra 1995

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3419. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij
3420. Uredba o dajanju soglasja k cenam

Sklepi

3380. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
3421. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Divača-Kozina in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega...
3422. Sklep o dopolnitvah programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejela Vlada Republike Slovenije

Drugi akti

3423. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3381. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3382. Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
3383. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3424. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko rastline uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu
3425. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino

USTAVNO SODIŠČE

3384. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo: 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin o določitvi njihovih območij, devetega in petega odstavka 16. člena zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalni samoupravi, kolikor ne določa...
3385. Odločba o odpravi dela 2. člena, 3. člena in dela prvega odstavka 44. člena statuta Občine Vitanje
3386. Sklep o zadržanju izvrševanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje do končne odločitve o njegovi ustavnosti, razen določbe 8. člena in razen določbe 21....

BANKA SLOVENIJE

3426. Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
3427. Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

3387. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1995
3388. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3389. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3390. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3391. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3392. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3393. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Celje

3396. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji Zavoda za požarno, reševalno in tehnično službo Celje

Grosuplje

3397. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna (Grosuplje)
3398. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 12. 11. 1995 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna (Grosuplje)

Ig

3399. Sklep o izračunu in plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča (Ig)

Jesenice

3400. Odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice
3401. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Kranj

3402. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1996

Kuzma

3403. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma
3404. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Kovačevci, Trdkova (Kuzma)

Lenart

3418. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Lenart

Litija

3405. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1995

Ljubljana

3394. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto 1995 (Ljubljana)
3395. Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem (Ljubljana)

Majšperk

3406. Spremembe razpisa prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk

Mislinja

3407. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Mislinja)

Murska Sobota

3408. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci (Murska Sobota)
3409. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bukovnica (Murska Sobota)
3410. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci (Murska Sobota)
3411. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci (Murska Sobota)
3412. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci (Murska Sobota)

Ravne-Prevalje

3413. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1995
3414. Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu Holmec (Ravne-Prevalje)
3415. Sklep o sestavi, nalogah, delovnem področju in načinu dela občinskih odborov (Ravne-Prevalje)
3416. Odlok o plakatiranju v Občini Ravne-Prevalje

Tržič

3417. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Tržič)

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije
2. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti