Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3394. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto 1995 (Ljubljana), stran 5664.

Na podlagi 4. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1995 (Uradni list RS, št. 48/95) ter na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 4. decembra 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto 1995
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in merila za dodelitev posojil iz programa kmetijstva (v nadaljevanju: posojila) za območje Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Sredstva za posojila se zagotavljajo iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
II. PODROČJA
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednja področja:
– nakup kmetijskih zemljišč,
– zelenjadarstvo,
– sadjarstvo,
– govedoreja in drobnica – na območjih z omejenimi proizvodnimi dejavniki.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci za dodelitev posojila v nižinskem območju so fizične osebe s slovenskim državljanstvom in statusom kmeta, ki niso v rednem delovnem razmerju ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo sedež in pridelovalne površine na območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci za pridobitev posojil v hribovitih območjih in območjih z omejenimi pridelovalnimi dejavniki so fizične osebe s slovenskim državljanstvom in statusom kmeta ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo sedež in pridelovalne površine na območju Mestne občine Ljubljana.
IV. POGOJI IN MERILA
1. Splošni pogoji
5. člen
Posojila se dodeljujejo pod naslednjimi splošnimi pogoji:
– 3% obrestna mera;
– doba vračila se določi glede na program upravičenca, vendar ne sme biti daljša od 5 let, razen za nakup kmetijskih zemljišč 10 let, doba vračanja pa prične teči po izteku moratorija;
– vrednost glavnice se veže na tečaj tolarja z upoštevanjem devizne klavzule v DEM, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti vračila;
– moratorij začne teči od dneva podpisa pogodbe; vračilo posojila se lahko odloži največ za dobo 2 let, odvisno od programa upravičenca;
– v času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje ob zapadlosti;
– posojilojemalec začne vračati posojilo po končanem moratoriju v trimesečnih obrokih, katerih zapadlost je določena v posojilni pogodbi;
– prvi obrok plačila zapade po 3. mesecih od dneva po izteku moratorija;
– obresti se obračunavajo od vsakokratnega stanja glavnice, ki je preračunana v DEM, v tolarski protivrednosti;
– posojilojemalec nosi stroške posredovanja posojila hranilno kreditne službe kmetijskih zadrug (v nadaljevanju: HKS) v višini 1,5% glavnice letno.
2. Posebni pogoji
6. člen
Višina posojila ne sme presegati 25% predračunske vrednosti predloženega programa upravičenca, razen pri nakupu kmetijskih zemljišč, kjer višina posojila ne sme presegati 30% vrednosti zemljišč v nižinskem območju in 40% vrednosti zemljišč v hribovitem območju. Posojilo se dodeli za vrednost zemljišča po poročilu o oceni vrednosti zemljišča zapriseženega sodnega cenilca.
3. Pogoji za posamezna področja
7. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Posojila se odobrijo za zaokroževanje posesti za intenzivno kmetijsko pridelavo.
Zelenjadarstvo
Posojila se odobrijo za nabavo in postavitev rastlinjakov ali plastenikov ter rekonstrukcije že obstoječih objektov minimalne površine 100 m2, z ustrezno tehnologijo pridelavo vrtnin in za namakalne sisteme na prostem.
Sadjarstvo
Posojila se odobrijo za postavitev novih in obnovo obstoječih sadovnjakov s popolno tehnologijo in sicer za sadne vrste pečkarjev in koščičarjev, jagodičja in lupinarjev ter za izgradnjo spremljajočih objektov.
Govedoreja in drobnica – na območjih z omejenimi proizvodnimi dejavniki
Posojila se odobrijo za:
– nabavo opreme za tehnološko izboljšavo pridelave: sušilne naprave, molzne naprave, hladilni bazeni;
– dokončanje in adaptacijo proizvodnih zmogljivosti (hlevi).
Pri vlaganjih v rekonstrukcijo (izboljšanje tehnologije) mora biti proizvodnja povečana najmanj za 10% in zagotovljena kmetijska površina, na kateri je možno pridelati večino osnovne krme in neškodljivo uporabiti gnojnico in gnoj.
Najmanjša zmogljvost hleva mora biti:
-------------------------------------------------------
Enota mere                   Najmanj
-------------------------------------------------------
Krave molznice stojišče              10
Pitanci stojišče                 20
Kombinirani hlevi GVŽ               10
-------------------------------------------------------
S številom stojišč je opredeljeno število krav molznic in pripadajoče število stojišč za ostalo plemensko živino.
4. Merila
8. člen
Če so predloženi programi upravičenca po posameznih področjih iz 3. člena tega pravilnika enakovredni ima prednost donosnejši program, ki do sedaj še ni prejel nobene družbene podpore in posojila.
Pri tem je potrebno upoštevati:
– ekološko primerjnejši program,
– program, ki uvaja novo sodobnejšo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih površin.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
9. člen
Za vložitev zahtevka za posojilo se uporabljajo obrazci in dokumentacija, ki je predpisana z navodilom za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnjo hrane v letu 1994 (republiški programi – Uradni list RS, št. 39/94)
Za nakup kmetijskih zemljišč je potrebna še naslednja dokumentacija:
– overovljena kupoprodajna pogodba,
– poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kmetijskega zemljišča,
– zemljiškoknjižni predlog z obvezno vknjižbo zaznambe v zemljiško knjigo, da se zemljišče ne odtuji 20 let.
VI. JAVNI RAZPIS
10. člen
Sredstva za posojilo se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
11. člen
Sklep o javnem razpisu za posojila sprejme župan Mestne občine Ljubljana in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila,
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo posojila,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevku,
– rok za prijavo na javni razpis.
12. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave.
13. člen
Prispele vloge na razpis bo obravnavala komisija, ki jo izmed delavcev Mestne uprave imenuje župan. Pri delu komisije sodeluje predstavnik javne kmetijske svetovalne službe.
Komisija pripravi predlog sklepa o izbiri, ki ga sprejme župan.
VII. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Mestna občina Ljubljana sklene pogodbo s HKS za izvedbo finančnih storitev v zvezi z dodelitvijo posojil.
Medsebojne obveznosti med HKS in posojilojemalcem se uredijo s posojilno pogodbo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-1/95
Ljubljana, dne 4. decembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost