Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3416. Odlok o plakatiranju v Občini Ravne-Prevalje, stran 5687.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je svet občine na seji dne 30. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Ravne-Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje za nameščanje plakatov, oglasov, obvestil in transparentov ter pogoje za postavitev oglasnih desk, panojev, reklamnih tabel, vseh vrst reklamnih naprav, smerokazov itd. (v nadaljnjem besedilu: plakatiranje) na območju Občine Ravne-Prevalje.
Za plakatiranje se ne štejejo uradni napisi podjetij, zavodov in drugih ustanov.
Plakatiranje, ki zadeva politične organizacije, ideje ter aktivnosti, bo urejeno s posebnim odlokom.
2. člen
Plakatiranje lahko opravlja vsaka pravna in civilnopravna oseba ter občan samostojno ali preko drugega izvajalca. V obeh primerih je oseba, ki pri plakatiranju nastopa kot stranka, odgovorna, da se plakatiranje izvaja v skladu z določili tega odloka.
3. člen
Plakatiranje je dovoljeno:
a) Na javnih oglasnih deskah ter na drugih javnih objektih in napravah, ki so trajno ali začasno namenjeni posebej za plakatiranje.
b) Z namestitvijo dodatnih oziroma posebnih oglasnih desk, panojev, transparentov, smerokazov, oglasnih omaric, svetlobnih napisov ipd.
c) Z nameščanjem na notranji strani izložbenih oken lokalov in javnih zgradb, v vozilih javnega potniškega prometa ali v notranjih prostorih javnih zgradb s privolitvijo neposrednega uporabnika lokala, zgradbe oziroma prevoznika.
d) Z neposredno dostavo strankam.
4. člen
Javne oglasne deske in dodatna plakatna mesta
Občina je dolžna skrbeti za zadostno število javnih oglasnih desk in naprav za plakatiranje ter za njihovo redno vzdrževanje. Sredstva za te namene se zagotavljajo s komunalnimi taksami.
Postopek za določitev lokacije in izdajo dovoljenja za postavitev javnih oglasnih desk in naprav za plakatiranje vodi pristojni organ Upravne enote Ravne na Koroškem. Javne oglasne deske, ki se postavljajo na novo, morajo biti enotno oblikovane. Ob vsaki trajno nameščeni javni oglasni deski mora biti postavljen tipski koš za odpadke, urejen pa mora biti dostop do oglasne deske.
Občinski komunalni inšpektor vodi evidenco javnih oglasnih desk in naprav za plakatiranje.
5. člen
Pravne in civilnopravne osebe ter občani, ki nameravajo postaviti dodatne trajne ali začasne panoje, oglasne omarice, reklamne naprave, transparente ali druge objekte za namene plakatiranja, si morajo za postavitev predhodno pridobiti dovoljenje Upravne enote Ravne na Koroškem.
V dovoljenju za začasno postavitev morata biti obvezno navedena čas postavitve (število dni) ter odgovorna oseba, ki je zadolžena za namestitev in za pravočasno odstranitev objektov za plakatiranje.
Oglasne omarice za osmrtnice morajo biti enotne po obliki, belo pobarvane, z oznako križa na celotnem območju občine. V teh omaricah je prepovedano nameščati druge oglase.
6. člen
Dovoljenje za trajno ali začasno postavitev objektov za plakatiranje ni potrebno v primerih:
– če gre za postavitev začasnih (premičnih) reklamnih panojev ob trgovinah in gostiščih, in sicer v okviru njihovih stavbnih (funkcionalnih) zemljišč.
– če gre za plakatiranje izključno v notranjih prostorih zgradb ali znotraj ograjenega zemljišča pravnih in civilnopravnih oseb (v podjetjih, stadionih ipd.).
7. člen
Pogoji za plakatiranje
Vsak plakat, oglas oziroma transparent, ki objavlja javno prireditev, mora obvezno vsebovati podatek, kdo je organizator oziroma gostitelj prireditve.
8. člen
Vsaka pravna in fizična oseba ter občan, ki plakatira na javnih oziroma dodatnih plakatnih mestih ali z neposredno dostavo strankam na območju Občine Ravne-Prevalje, mora pred pričetkom plakatiranja pri pristojnem občinskem uradu predložiti v potrditev vse izvode plakatov, oglasov, obvestil, transparentov itd. En potrjen izvod ostane v evidenci na občini.
Nameščanje plakatov in transparentov, ki jih fizično ni mogoče predložiti v potrditev, mora stranka predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu uradu.
Če nastane v zvezi s plakatiranjem obveznost plačila komunalne takse, je zavezanec na istem mestu dolžan vnaprej poravnati komunalno takso v gotovini.
Določila tega člena ne veljajo za plakate in obvestila, ki se nameščajo izključno v zaprtih oglasnih omaricah.
9. člen
Za vzdrževanje čistoče ob javnih oglasnih deskah in napravah ter za redno odstranjevanje starih plakatov in drugih oglasov je dolžan skrbeti izvajalec, ki je s strani občine pooblaščen za čiščenje javnih površin.
Pravne in civilnopravne osebe ter občani, ki imajo trajno ali začasno postavljene lastne (dodatne) objekte za plakatiranje, so dolžne same skrbeti za red in čistočo ter za njihovo redno vzdrževanje, za pravočasno odstranitev starih plakatov in za zamenjavo poškodovanih oziroma uničenih plakatov. Prav tako so dolžne skrbeti za pravočasno odstranitev začasno postavljenih objektov za plakatiranje ter za vzpostavitev mesta postavitve v prvotno stanje.
Trajno nameščeni reklamni panoji, smerokazi, opozorilne table in drugi objekti, ki so namenjeni reklamiranju poslovne dejavnosti, morajo biti odstranjeni oziroma prestavljeni najkasneje v 15 dneh po prenehanju ali preselitvi dejavnosti.
10. člen
Plakati, obvestila, transparenti itd., morajo biti jezikovno ustrezno oblikovani. Jezikovno ali drugače neprimerne plakate lahko pristojni občinski organ z odločbo zavrne z obrazložitvijo. Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni organ pa mora o pritožbi odločiti v roku treh dni.
II. PREPOVED PLAKATIRANJA
11. člen
Po tem odloku je izrecno prepovedano:
1. Nameščanje objektov za plakatiranje (panojev, oglasnih desk, transparentov, smerokazov, oglasnih omaric, svetlobnih reklamnih teles itd.) brez dovoljenja Upravne enote, razen v primerih, ko dovoljenje ni potrebno (6. člen).
2. Nameščanje plakatov, obvestil, objav, reklam, transparentov itd. brez predhodne potrditve na občini ali brez soglasja za plakatiranje v izložbah, v notranjosti javnih zgradb in vozil javnega potniškega prometa. Prepovedano je tudi nameščanje komercialnih obvestil oziroma letakov na zasebna vozila.
3. Plakatiranje izven javnih oziroma dodatnih oglasnih desk in izven drugih mest, kot je določeno v 3. členu tega odloka.
Zlasti je prepovedano plakatiranje in pisanje grafitov direktno na fasadah in stenah, drevesih, ograjah, stebrih, na prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki niso izrecno namenjena za plakatiranje.
4. Trositi obvestila ali letake po javnih in drugih površinah z namenom plakatiranja.
5. Metati letake iz letala.
6. Prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, še preden so zastarala (razen če gre za izvajanje ukrepa po 13. členu tega odloka.)
7. Pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni.
8. Lepiti plakate s tekočim lepilom na javne oglasne deske.
9. Nameščati plakate, ki reklamirajo tobačne izdelke in alkoholne pijače.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski komunalni inšpektor, delavci policije ter pooblaščena oseba komunalne organizacije, ki čisti javne površine.
Komunalni inšpektor in delavci policije lahko samostojno predlagajo uvedbo upravno kazenskega postopka za storjeni prekršek. Komunalni inšpektor oziroma policija lahko takoj na kraju samem izrečeta kršitelju mandatno kazen.
13. člen
Za primere nepravilnega plakatiranja, kot je navedeno v drugem odstavku 3. točke 11. člena, komunalni inšpektor oziroma delavec policije takoj odredi odstranitev plakatov izvajalcu, ki je pooblaščen za čiščenje javnih površin.
III. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Občina mora v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka poskrbeti za odstranitev vseh plakatov in ostankov plakatov, ki so nameščeni v nasprotju s tem odlokom, hkrati pa namestiti zadostno število javnih oglasnih desk za potrebe plakatiranja.
15. člen
Za že postavljene objekte za plakatiranje, ki so jih postavile pravne in civilnopravne osebe ter občani in ki ne ustrezajo estetskim in drugim kriterijem (varnost, preglednost, oviranje prometa itd.), se odredi ureditev ali odstranitev, prestavitev pa le po določilih prvega odstavka 5. člena tega odloka.
16. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje pravna in civilnopravna oseba, od 3.000 do 5.000 tolarjev pa tudi odgovorna oseba pravne ali civilnopravne osebe, če v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo stori prekršek po 8., 9. in 11. členu tega odloka.
Najvišja kazen 30.000 oziroma 5.000 tolarjev iz prejšnjega odstavka se obvezno upošteva za kršitelja:
– če plakatira ali piše grafite direktno na fasadah in stenah, drevesih, ograjah, stebrih, prometnih in neprometnih znakih.
– če trosi letake po javnih in drugih površinah
– če meče letake iz letala.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 5.000 tolarjev se za kršitev določil 8., 9. in 11. člena tega odloka kaznujejo tudi fizične osebe.
17. člen
Mandatna kazen, izrečena na kraju storitve prekrška, znaša:
– za pravne oziroma civilno pravne osebe 10.000 tolarjev
– za fizične osebe 3.000 tolarjev.
18. člen
Ta odlok prične veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi plakatiranja na območju Občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/85, 7/89 in 13/90).
Št. 0-012-1/95-3
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost