Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3417. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Tržič), stran 5689.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 45. in 46. člena statuta Občine Tržič sprejetega na 6. redni seji Občinskega sveta občine Tržič, je Občinski svet občine Tržič na 8. redni seji, dne 27. septembra 1995, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno področje občinske uprave, ki je organizirana za opravljanje nalog občine in delovanje organov občine.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge, ki so v skladu z zakoni in drugimi predpisi v pristojnosti občine in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ali jih bo prevzela od države. Slednje bo opravljala v skladu s pooblastili, ki jih bo dobila ob prevzemu teh nalog.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge, določene s tem odlokom, odredbami, pravilniki, sklepi in drugimi akti, ki jih izdajata občinski svet in župan v okviru svojih pristojnosti, ter sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pristojnosti. Ravnati mora v skladu z odločitvami občinskega sveta in župana ter uresničevati sprejete odločitve organov občine.
4. člen
Uprava odloča v upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem odloku in so v skladu s statutom občine.
5. člen
Delo občinske uprave vodi župan, oziroma tajnik občinske uprave po njegovem pooblastilu.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
V enoviti občinski upravi so za posamezna področja, naloge in pristojnosti, organizirani
– občinski urad in notranje organizacijske enote
– urad za pravne zadeve
– urad za urejanje prostora
– urad za družbene dejavnosti
– urad za gospodarstvo
– urad za finance.
Občinski urad, ki ga vodi župan, združuje tajništvo občinskega sveta in tajništvo župana. Delo posameznih uradov se medsebojno dopolnjuje, posamezniki iz različnih organizacijskih enot pa medsebojno sodelujejo pri projektnem delu.
7. člen
Tajništvo župana vodi tajnik občinske uprave. Tajništvo občinskega sveta vodi tajnik občinskega sveta. Notranje organizacijske enote vodijo višji upravni delavci, ki jih imenuje in razrešuje župan. Notranjo organizacijo predpiše župan na predlog vodje urada. Za usklajevanje dela med uradi skrbi tajnik.
8. člen
Tajništvo župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, ki so pomembne za delo občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave ter jo nadzira,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– opravlja organizacijske, tehnične in druge naloge za nemoteno delovanje občinske uprave,
– zagotavlja vzdrževanje opreme in sredstev za delo občine in njenih organov,
– vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
– vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobraževanje,
– vodi sprejem in oddajo pošte,
– opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– predstavlja občino pri sporih na ustavnem sodišču in drugih državnih organih,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– izvaja naloge izvensodne poravnave sporov,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– skrbi za protokol,
– skrbi za stike z javnostjo,
– upravlja občinsko premoženje,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobenega od ostalih uradov.
Naloge tajništva občinskega sveta bo določal poslovnik občinskega sveta.
9. člen
Urad za pravne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh občinskih uradov,
– pripravlja pravno strokovne podlage za odloke in druge občinske akte in skrbi za njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in drugimi predpisi,
– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku,
– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet,
– vodi zahtevne pravne in upravne postopke, predvsem na področju pridobivanja in oddaje nepremičnin, izvajanja javnih funkcij ter pri investicijskih vlaganjih občine,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katera stopa občina,
– pravno zastopa občino,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
– organizira komunalno redarsko službo in izvaja nadzor na področju javnega miru in reda v občini,
– nudi pravno svetovanje občanom,
– naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove pristojnosti.
10. člen
Urad za urejanje prostora opravlja naloge na naslednjih področjih:
– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– ureja namembnost urbanega prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– izvaja nadzor v prometu iz občinske pristojnosti,
– skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne površine,
– skrbi za parkirne površine, način in prepoved parkiranja,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
– skrbi za varstvo naravne dediščine in kulturne dediščine,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom ter urejeno zbiranje odpadkov,
– izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področja varstva okolja,
– skrbi, koordinira in nadzira investicije v lokalno infrastrukturo,
– načrtuje oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
– opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega področja dela,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegov delokrog.
11. člen
Urad za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– skrbi za javno zdravstveno službo na primarni ravni in lekarniško dejavnost,
– skrbi za izobraževanje in delo z mladimi,
– skrbi za knjižnično in informacijsko dejavnost,
– skrbi za društveno dejavnost,
– skrbi za socialno varstvo, predšolsko varstvo otrok in družin,
– raziskovalno dejavnost,
– skrbi za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje v primeru elementarnih nesreč,
– skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– nadzira občinske javne zavode s področja družbenih dejavnosti in izvaja del nalog s področja le-teh,
– skrbi za varstvo kulturne dediščine,
– izvaja in koordinira naloge na področju investicij vzdrževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in usklajuje programe nalog s področja družbenih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
– zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
– izvaja republiške finančne transferje ter vodi in spremlja porabo sredstev pri izvajalcih,
– izdaja soglasja in opravlja nadzor nad javnimi prireditvami,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegove pristojnosti.
12. člen
Urad za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravni postopek in druge naloge s področja kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
– pospešuje razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– spremlja in analizra gospodarska gibanja in izdaja poročila o tem,
– opravlja statistične obdelave in vodi evidence gospodarskih subjektov,
– načrtuje gospodarski razvoj občine, pripravlja in vodi gospodarske razvojne projekte,
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarstvo,
– usklajuje in izvaja skupne naloge za pospeševanje posameznih področij gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj gospodarskega subjekta,
– nudi podjetniško svetovanje občanom,
– opravlja strokovne naloge za oblikovanje blagovnih rezerv v skladu z zakonom,
– pripravlja občinske programe za pridobivanje državnih in mednarodnih sredstev,
– organizira javna dela,
– skrbi za demografsko ogrožena območja, občine in razvoj podeželja,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih društev in turistično inform. službe,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo področje dela.
13. člen
Urad za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja predloge proračuna in rebalansa proračuna ter skrbi za njuno izvrševanje,
– izvaja finančno in materialno poslovanje,
– vodi računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
– vodi blagajniško poslovanje,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco,
– izvaja računovodska in finančna opravila za krajevne skupnosti, sklade in izvajalske organizacije, če tako odloči občinski svet,
– izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine in daje mnenje k najemanju in dajanju posojil,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo področje dela.
14. člen
Naloge, ki so v pristojnosti občinske uprave, vendar niso naštete v predhodnih členih, opravlja urad, v katerega delovno področje sodi naloga po svojem značaju. Če se je ne da razvrstiti, jo opravi tajništvo župana.
15. člen
Po pooblastilu župana lahko urad opravi tudi nalogo, ki po svoji naravi ne sodi v področje njegovega dela.
16. člen
Za posamezne projekte se znotraj uprave oblikujejo delovne skupine, ki pripravijo in realizirajo dobljeno nalogo. Take projektne skupine določi župan oziroma tajnik po njegovem pooblastilu.
17. člen
Upravne naloge izvajajo tajnik občinske uprave, višji upravni, upravni, strokovno tehnični in administrativni delavci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za upravne naloge v skladu z zakonom.
18. člen
Zaposleni v upravi morajo opravljati svoje delo v okviru nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine in navodili župana, oziroma tajnika občinske uprave.
Za učinkovito in odgovorno opravljenost nalog so odgovorni županu oziroma tajniku občinske uprave.
19. člen
Zaposleni v upravi, ki ima posebna pooblastila, opravlja svoje naloge v okviru pooblastila, ki mora biti dano pisno in se hraniti v osebni evidenci zaposlenega.
III. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
20. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana in se zagotovijo v proračunu občine.
21. člen
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu ovrednoti in zaračunava, ti prihodki občinske uprave predstavljajo del proračuna.
22. člen
Sredstva za naloge, ki jih država prenese na upravo, financira država iz državnega proračuna.
23. člen
Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren tajnik občinske uprave ali drug pooblaščen uradnik, ki mora delovati v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
24. člen
Župan v roku enega meseca izvede organizacijo uprave v skladu s tem odlokom in pripravi načrt delovnih mest.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji uprave v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/90).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinske sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost