Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3412. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci (Murska Sobota), stran 5683.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Brezovci je svet Krajevne skupnosti Brezovci na seji dne 23. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Brezovci – v naseljih Brezovci, Lemerje in Predanovci se po odločitvi občanov na referendumu dne 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– vzdrževanje in gradnja komunalnih objektov v KS,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
– sofinanciranje programov društev,
– izgradnja kanalizacij,
– asfaltiranje in obnova vaških cest,
– posodobitev električnega omrežja,
– vzdrževanje kapelic,
– sofinanciranje objektov za zagotovitev varnosti v prometu po vaseh,
– sofinanciranje vseh drugih nalog in investicij pomembnih za krajevno skupnost.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Brezovci, in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom.
4. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi eventualno nastala v času trajanja tega samoprispevka, bo svet KS Brezovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražale dejanske obremenitve iz razpisa.
5. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, Izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Obrtnikom oziroma samostojnim podjetnikom in zaposlenim v tujini bo samoprispevek obračunaval svet krajevne skupnosti.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Brezovci št. 51900-842-097-82037 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Murska Sobota.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Brezovci, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
Svet krajevne skupnosti lahko začasno prosta sredstva samoprispevka vroči oziroma veže za določen čas.
10. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 30,000.000 SIT. Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa določi svet Krajevne skupnosti Bodonci s programom in finančnim načrtom KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovci, dne 23. novembra 1995.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Brezovci
Štefan Sočič l. r.

AAA Zlata odličnost