Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3408. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci (Murska Sobota), stran 5679.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86) ter na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 10. decembra 1995, je Svet Krajevne skupnosti Bogojina na seji dne 10. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Bogojina v naselju Filovci so se krajani na referendumu, 10. decembra 1995 odločili za uvedbo krajevnega samoprispevka.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Bogojina na številki ŽR 51900-842-078-82021.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal odbor Krajevne skupnosti Bogojina, ki bo enkrat letno poročal na zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih plač Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter RJUP – izpostava Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za financiranje:
– izgradnjo vaške kanalizacije,
– renoviranje vaškega doma v Filovcih,
– redno vzdrževanje vaških poti,
– vzdrževanje jarkov in po potrebi izkop novih,
– pomoč in sofinanciranje delujočih društev v Filovcih,
– določitev in ureditev mesta za odvoz fekalij,
– ustanovitev Turističnega društva Filovci in ureditev vinskih cest,
– izdelava projekta infrastrukture v vasi Filovci,
– postavitev prometne signalizacije v vasi Filovci.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Bogojina v vasi Filovci, in sicer:
– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 2% od neto plač obrtnikov,
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji, zaposleni v tujini.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pravic pomoči, otroških dodatkov, štipendij učencev in študentov, od nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Samoprispevek od zaposlenih v tujini bo obračunaval Svet Krajevne skupnosti Bogojina.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu krajevnega samoprispevka se Krajevni skupnosti Bogojina dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku in predpisani višini, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
9. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Bogojina.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-48/95-2
Bogojina, dne 10. decembra 1995.
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Bogojina
dr. Franc Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost