Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3407. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Mislinja), stran 5678.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Očinski svet občine Mislinja na 12. seji dne 29. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte, druge objekte in naprave ter dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le pridobljeno lokacijsko potrdilo, se štejejo:
– drvarnice, čebelnjaki, vrtne ute, deponije za kurivo, lahke montažne garaže za en osebni avto, vkopane kleti in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega gospodarstva – vse le do površine 25 m2,
– manjši objekti za rejo malih živali, shrambe za vrtno orodje, kašče, lope za shrambo krme, stelje, poljščin in orodja, nadstreški za kmetijske stroje, začasna zavetišča za živino, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskih gospodarstev ali potrebam posameznih občanov – vse le do površine 30 m2,
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih,
– hlevi za svinje, katerih velikost ne sme presegati površine 10 m2
– leseni kozolci do površine 30 m2,
– stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom ter koritasti silosi do 80 m3 prostornine,
– rastlinjaki ter zaprti cvetličnjaki do 30 m2 površine,
– medposestne ograje višine od 0,7 m do 1 m,
– oporni in podporni zidovi višine 0,7 m do 1 m, če niso ob javnih in prometnih površinah,
– mali rezervoar za tekoči naftni plin do vsebine 5 m3,
– majhna kontejnerska skladišča za tekoči naftni plin do velikosti za skladiščenje 2 x 100 jeklenk z vsebino 10 kg in
– odstranitev objektov in naprav do površine 30 m2.
2. člen
Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na pasovnih ali točkovnih temeljih.
Hlevi za svinje morajo biti v zidani izvedbi.
Pomožni objekti se lahko postavijo samostojno ali kot prizidek ob upoštevanju požarnovarstvenih predpisov. Pomožni objekt je lahko le pritličen, nepodkleten (razen vkopanih kleti), višina etaže je lahko največ 2,8 m.
3. člen
Odmik posameznega pomožnega objekta od parcelne meje mora biti najmanj 2m ob soglasju soseda pa je lahko ta odmik tudi manjši.
4. člen
Naklon strešin mora biti strme izvedbe. Vrsta in barva kritine na pomožnih objektih se mora prilagajati okoliškim objektom.
Priključki pomožnega objekta na komunalne naprave se lahko izvedejo le na priključke osnovnega objekta, če je pomožni objekt priglašen na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta. Pomožne objekte, ki ne stojijo na funkcionalnih zemljiščih obstoječih hiš oziroma kmetijskih gospodarstev, ni dovoljeno priključevati na javne komunalne naprave.
Odmiki od komunikacij morajo biti v skladu z določili zakona o cestah in predpisi ostalih upravljalcev komunalnih naprav.
5. člen
Pomožne objekte, ki služijo za kmetijsko proizvodnjo in niso predvideni ali priglašeni na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta, je možno postaviti le, če ima lastnik v lasti ali uporabi več kot 2000m2 kmetijskega zemljišča.
6. člen
Objekti oziroma posegi v prostor iz 1. člena tega odloka morajo biti v skladu z namensko rabo zemljišč v planskih aktih ter v skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi in obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
Objekti oziroma posegi v prostor iz 1. člena tega odloka ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorskoizvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali interesi drugih oseb.
7. člen
Investitor, ki namerava postaviti ali zgraditi in vzdrževati objekte po 1. členu tega odloka, mora nameravana dela priglasiti upravnemu organu, pristojnemu za urejanje prostora, na podlagi 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84).
Priglasitev po tem odloku je obvezna za celotno območje Občine Mislinja.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je treba poleg osnovnih podatkov navesti:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
– v primeru, da gre za postavitev začasnega objekta, datum, do katerega naj bi objekt stal,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom lokacije objekta,
– skico izvedbe ( tlorisi, prerezi), ki jo mora potrditi ali izdati mnenje o nameravani izvedbi pristojni urbanist, za objekte iz prve, druge in tretje alinee 1. člena tega odloka,
– strokovno mnenje pristojne urbanistične službe za objekte, ki so postavljeni na vizualno izpostavljenih legah.
9. člen
Na podlagi pisnega zahtevka iz prejšnjega člena mora upravni organ, pristojen za urejanje prostora, v roku 30 dni izdati odločbo o potrditvi ali zavrnitvi zahtevka.
Investitor ne sme začeti priglašenih del brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Odločba izgubi svojo veljavnost, če investor ne začne z priglašenimi deli v roku enega leta po prejemu odločbe.
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna urbanistična inšpekcija.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35101-10/95
Mislinja, dne 7. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost