Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3403. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma, stran 5674.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42,85, 47/87 in 5/90) in 16. člena Statuta občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ravnanja z odpadki in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka,
3. vračanje odpadnih materialov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje,
5. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki
Subjekti ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. Občina Kuzma,
2. izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), na podlagi pogodbe ali koncesije Občine Kuzma,
3. vse pravne in fizične osebe, ki se nahajajo na območju občine in pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).
4. člen
Sistem ravnanja z odpadki
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi nasledji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,
5. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki
Na celotnem območju Občine Kuzma je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov na način, ki je opisan v tem odloku.
6. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z odpadki, ki ga sprejme Občinski svet občine Kuzma v skladu s predpisi in s tem odlokom. Občinski svet izbere izvajalca te dejavnosti.
II. ODPADKI
7. člen
Vrste odpadkov
Odpadek je po tem odloku vsaka snov ali predmet, ki je proizvajalcu ali uporabniku neuporaben, nadležen ali škodljiv, in ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi. Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
1. Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
– trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane - bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava),
– kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi itd.),
– nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
2. Ostali komunalni odpadki so:
– odpadni gradbeni material, kamenje itd.,
– večje vejevje, štori itd.,
– ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav,
– fekalije iz greznic,
– trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevnaju usreznih predpisov,
– odpadki, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Prostor za zbirno in odjemno mesto
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5–10 m od transportne poti smetarskega vozila.
9. člen
Pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta
Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogražati prometa na javnih površinah.
10. člen
Določanje in vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju z povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji, ki se lahko samostojno ali skupaj z izvajalcem dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke.
Kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi Občinski svet občine Kuzma določi število skupnih zbirnih in odjemnih mest, ki jih določi izvajalec po predhodni pridobitvi ustreznega zemljišča.
11. člen
Načrtovanje zbirnih in odjemnih mest
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati tudi določbe tega odloka.
12. člen
Vrste posod za odpadke
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v:
– tipizirane plastične posode volumna 120 l, 240 l in 1100 l,
– tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov,
– tipizirane kovinske kesone volumna 5–10 m3,
– druge posode ali posebne plastične biološko razgradljive vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto odpadkov.
13. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke
Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke.
14. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, itd.)
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– nesežgan kužen odpadni material iz zdravstvenih, veterinarskih in drugih organizacij,
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke in druge nevarne snovi,
– neohlajene ogorke,
– poginule živali in kože.
15. člen
Relacija zbirno mesto - odjemno mesto
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane velike zaboje (kesone), pripeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
16. člen
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
17. člen
Ravnanje s posodami za odpadke
Izvajalci so dolžni posode za odpadke na zahtevo povročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb čistiti in vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadomeščati z novimi ali rabljenimi na stroške povzročiteljev, kolikor poškodb in potrebne zamenjave niso povzročili izvajalci sami.
18. člen
Nabava posod za odpadke
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci, zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
19. člen
Pogostost odvoza
Izvajalec je dolžan posode za odpadke prazniti skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec in skladno s 6. členom tega odloka ter se objavi v javnih občilih na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu večjo pogostost odvoza na stroške povzročitelja.
20. člen
Način odvoza
Izvajalci morajo odvažati komunalne odpadke s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno, higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
21. člen
Zbiranje posebnih gospodinjskih, kosovnih in nevarnih odpadkov
Za zbiranje kosovnih, nevarnih in ostalih komunalnih odpadkov postavijo izvajalci kesone na primerna odjemna mesta in jih odvažajo v skladu z 20. členom tega odloka.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
22. člen
Odlagališče odpadkov
Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
23. člen
Režim odlaganja odpadkov
Odlagališče odpadkov upravlja izvajalec, ki sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov in ga potrdi Občinski svet občine Kuzma.
24. člen
Obratovalni čas
Obratovalni čas na odlagališču določi izvajalec. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi izvajalec.
25. člen
Odlaganje odpadkov izven odlagališča
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
26. člen
Določanje cen in načelo “povzročitelj plača”
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavno zakonodajo in so jih dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
27. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki jo skleneta Občina Kuzma in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za ostale odpadke.
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponijo, se zaračunajo stroški vgrajevanja in deponiranja po mł za pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
28. člen
Spremembe podatkov
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni sporočiti izvajalcem vse podatke in spremembe, ki se nanašajo na način obračunavanja z odpadki.
29. člen
Pridobivanje podatkov
Če povzročitelji v roku 30 dni ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
VII. NADZOR
30. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna inšpekcija in pristojna občinska služba.
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
1. Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– ne prazni posod za odpadke, skladno s prvim odstavkom 19. člena,
– ne opravi odvoza odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile, skladno z drugim odstavkom 19. člena,
– odvaža odpadke z neprimernimi vozili, skladno z 20. členom,
– ne postavi kovinske kesone na primerna odjemna mesta (21. člen),
– ne čisti skupnih zbirnih in odjemnih mest, skladno z drugim odstavkom 16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
1. Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, če kot povzročitelj:
– ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka,
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča odpadkov (13. člen),
– odlaga odpadke v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju z določili 15. člena in s prvim odstavkom 16. člena,
– ne nabavi posode za odpadke (18. člen),
– odlaga odpadke na odlagališču odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta, ki ga določijo izvajalci (24. in 25. člen),
– ravna v nasprotju s 26. členom.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Prenehanje veljavnosti odloka
Ob uveljavitvi tega odloka, preneha veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 1/91).
34. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311/95
Kuzma, dne 11. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost