Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3414. Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu Holmec (Ravne-Prevalje), stran 5684.

Na podlagi 28. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 8. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o plačilu komunalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu Holmec
1. člen
S tem odlokom se določa obvezno plačevanje komunalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu Holmec.
2. člen
Zavezanci za plačilo komunalne pristojbine iz 1. člena tega odloka so pravne osebe in samostojni podjetniki - uporabniki komunalnih objektov na mejnem prehodu, ki vstopajo in izstopajo iz države in imajo carinske ali cestninske obveznosti ali opravljajo uvozne ali izvozne posle.
3. člen
Pristojbina se plačuje ob vsakokratnem prehodu meje in znaša 1.000 SIT.
Vrednost pristojbine se valorizira v skladu z rastjo cen na drobno na območju Republike Slovenije vsake 3 mesece.
V primeru, da je zavezanec plačila pristojbine iz uvoznih in izvoznih poslov hkrati zavezanec plačila cestnine, nastane obveznost plačila komunalne pristojbine le iz enega naslova.
4. člen
Komunalno pristojbino zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih poslov, ki jih za to pooblasti Občina Ravne-Prevalje in z njimi sklene ustrezno pogodbo.
5. člen
Sredstva zbrana iz naslova komunalne pristojbine so prihodek proračuna Občine Ravne-Prevalje in se nakazujejo v proračun Občine Ravne-Prevalje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
6. člen
Sredstva, zbrana iz tega naslova so strogo namenska in se lahko uporabljajo le za urejanje in vzdrževanje komunalnih objektov in komunalne infrastrukture v Občini Ravne-Prevalje.
7. člen
Način in kriteriji za uporabo zbranih sredstev se določajo s proračunom Občine Ravne-Prevalje.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba, nadzor nad prilivom sredstev v občinski proračun pa odbor za finance in proračun.
9. člen
Inšpekcijska služba, pristojna za nadzor nad izvajanjem tega odloka, lahko zavezancem iz 2. člena tega odloka, ki ne plačajo pristojbine v skladu s 3. členom, izreče mandatno kazen na kraju samem v znesku 10.000 SIT, odgovorni osebi pravne osebe pa v znesku 5.000 SIT.
10. člen
Zavezanec-uporabnik, ki ne plača pristojbine v skladu s 3.členom tega odloka, stori prekršek za katerega se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 SIT.
Izvozno-uvozna organizacija oziroma druga za pobiranje pristojbin pooblaščena organizacija, podjetje ali samostojni podjetnik, ki ne izvaja svojih obveznosti iz 4. in 5. člena tega odloka, stori prekršek, za katerega se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 SIT.
Za prekršek po prvem in drugem odstavku tega člena se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 SIT.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 1995.
Št. 012-4/95-3
Ravne na Koroškem, dne 8. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost