Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3385. Odločba o odpravi dela 2. člena, 3. člena in dela prvega odstavka 44. člena statuta Občine Vitanje, stran 5657.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo sveta Občine Zreče, ki ga po posebnem pooblastilu zastopa župan Jože Košir, na seji dne 7. 12. 1995
o d l o č i l o:
Odpravijo se naslednje določbe statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95):
– del 2. člena, ki določa, da obsega območje Občine Vitanje tudi Rekreacijskoturistični center Rogla,
– 3. člen in
– prvi odstavek 44. člena v delu, ki se glasi: “vključno z RTC Rogla”.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Župan Občine Zreče je na podlagi posebnega pooblastila Občinskega sveta občine Zreče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti, s katero izpodbija določbo 2. člena statuta Občine Vitanje v tistem delu, ki uvršča Rekreacijskoturistični center Rogla na Pohorju v območje Občine Vitanje in 3. člen statuta, ki določa, da je Občina Vitanje celotni in izključni pravni naslednik celotnega območja prejšnje KS Vitanje, kamor je bilo pred uvedbo lokalne samouprave uvrščeno tudi naselje Rogla. Navaja, da je naselje Rogla z zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij uvrščeno v Občino Zreče. Čeprav je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-183/94 ugotovilo, da sta 2. in 3. člen zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij v neskladju z ustavo, ostajata v veljavi, dokler ne bo Državni zbor sprejel ponovne in morebitne drugačne odločitve v roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče. Navaja, da sta izpodbijani določbi statuta v nasprotju z izraženo voljo prebivalcev naselja Rogla, ki so se na referendumu odločili za Občino Zreče, in tudi z odločbo ustavnega sodišča št. U-I-94/94 z dne 23. 5. 1994. KS Vitanje je bila ustanovljena s sklepom Skupščine Občine Slovenske Konjice z dne 25. 2. 1964 in je obsegala tudi naselje Hudinja, kamor je takrat spadala Rogla. Z odlokom z dne 30. 9. 1982 pa je bi Rekreacijskoturistični center na Rogli preimenovan v naselje Rogla, ki pa ni bilo z nobenim pravnim aktom uvrščeno v KS Vitanje. Predlagatelj meni, da sta izpodbijani določbi statuta Občine Vitanje v nasprotju z 2. členom zakona o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij, s tretjim odstavkom 139. člena in 153. členom ustave ter predlaga, da ustavno sodišče 2. in 3. člen izpodbijanega statuta na podlagi 45. člena zakona o ustavnem sodišču odpravi. Poudarja, da ni mogoče predvideti vseh škodljivih posledic za Občino Zreče, ki bi lahko nastale z uveljavitvijo temeljnega pravnega akta Občine Vitanje.
2. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti je bila v skladu s prvim odstavkom 28. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94, v nadaljevanju: ZUstS) poslana v odgovor Občinskemu svetu občine Vitanje, ki pa na zahtevo ni odgovoril.
B)
3. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – v nadaljevanju: zakon o ustanovitvi občin) je na celotnem ozemlju Republike Slovenije ustanovil povsem nove občine in je pomenil začetek zagotavljanja lokalne samouprave v naši državi (9. člen ustave). Na območju prejšnje Občine Slovenske Konjice so bile z zakonom o ustanovitvi občin ustanovljene tri nove občine, in sicer Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Zakon je določil vsaki ustanovljeni občini tudi njeno območje, čeprav le z naštevanjem naselij, ki spadajo v določeno občino. Tako je v 126. točki 2. člena določil območje Občine Vitanje, ki pa med navedenimi naselji ne vsebuje naselja Rogla. Naselje Rogla je v 133. točki 2. člena zakona o ustanovitvi občin uvrščeno med naselja, ki tvorijo območje občine Zreče. Statut Občine Vitanje torej v nasprotju z zakonom o ustanovitvi občin določa, da obsega območje Občine Vitanje tudi naselje Rogla oziroma Rekreacijskoturistični center Rogla.
4. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-183/94 z dne 9. 11. 1994 (OdlUS 122/III) poleg drugih pobud sprejelo tudi pobudo Krajevne skupnosti Vitanje za oceno ustavnosti 133. točke 2. člena zakona o ustanovitvi občin glede priključitve naselja Rogla k Občini Zreče namesto k Občini Vitanje in odločilo, da sta 2. in 3. člen zakona o ustanovitvi občin v celoti v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče pa z navedeno odločbo ni razveljavilo določb 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin, ampak je ugotovilo njihovo neskladnost in naložilo Državnemu zboru, da ugotovljene neskladnosti z ustavo odpravi najkasneje šest mesecev pred razpisom naslednjih lokalnih volitev.
5. Vsako odstopanje statutarnih določb od določitve območja občine v veljavnem zakonu o ustanovitvi občin je v neskladju tudi z ustavo. Ustava v tretjem odstavku 139. člena določa: “Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon določi tudi območje občine.” Vsebinsko enako določbo vsebuje tudi prvi odstavek 14. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US). Ustanovitev občine in določitev njenega območja je na podlagi navedene ustavne določbe mogoča le z zakonom. Tudi sprememba z zakonom določenega območja občin (združitev dveh ali več občin, razdelitev občine na dvoje ali več občin, izločitev naselja ali več naselij zaradi ustanovitve nove občine ali priključitve k sosednji občini) se lahko doseže le z zakonom oziroma s spremembo zakona, s katerim so bile občine ustanovljene (14. in 15. člen zakona o lokalni samoupravi). S statutom občina torej ne more določati in tudi ne spreminjatii območja posamezne občine. Ker statut Občine Vitanje v izpodbijanem 2. členu določa območje svoje občine, v katero vključuje tudi naselje Rogla, ki je bilo z zakonom o ustanovitvi občin uvrščeno v območje Občine Zreče, s tem spreminja tako območje Občine Vitanje kot območje Občine Zreče, kar pa je v nasprotju s tretjim odstavkom 139. člena ustave, z 2. členom zakona o ustanovitvi občin in s prvim odstavkom 14. člena zakona o lokalni samoupravi.
6. Naselje Rogla je pred ustanovitvijo novih občin spadalo v Krajevno skupnost Vitanje, ki je bila z zakonom o ustanovitvi občin uvrščena v Občino Vitanje s to izjemo, da je bilo iz njenega območja izključeno naselje Rogla. Izpodbijana določba 3. člena statuta, ki določa, da je Občina Vitanje pravni naslednik celotnega območja prejšnjega pravnega subjekta Krajevne skupnosti Vitanje, prav tako razširja območje Občine Vitanje na naselje Rogla in ne upošteva, da je bilo iz območja prejšnje Krajevne skupnosti Vitanje izvzeto naselje Rogla. Ker se navedena določba posredno, preko območja prejšnje Krajevne skupnosti Vitanje, sklicuje na območje občine v obsegu, ki je v nasprotju z območjem občine, določenim z zakonom, je tudi ta določba izpodbijanega statuta v neskladju s tretjim odstavkom 139. člena ustave, z 2. členom zakona o ustanovitvi občin in s prvim odstavkom 14. člena zakona o lokalni samoupravi.
7. Ustava v prvem odstavku 153. člena določa, da morajo biti vsi zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo. Statut je najvišji in temeljni splošni akt lokalne skupnosti – občine, ki mora biti v skladu z višjimi pravnimi akti, to je z zakoni in ustavo. Ker sta izpodbijani določbi statuta Občine Vitanje v nasprotju s tretjim odstavkom 139. člena ustave, z 2. členom zakona o ustanovitvi občin in s prvim odstavkom 14. člena zakona o lokalni samoupravi, ju je sodišče odpravilo. Na podlagi 45. člena ZUstS ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi; odpravi jih takrat, kadar ugotovi, da je potrebno odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti. Predlagatelj v zahtevi ne navaja, da so zaradi izpodbijanih določb že nastale kakšne škodljive posledice, ampak samo poudarja, da ni mogoče predvideti vseh škodljivih posledic, ki bi lahko nastale. Ustavno sodišče je kljub temu odpravilo izpodbijani določbi, in sicer 2. člen v tistem delu, ki določa, da spada Rekreacijskoturistični center Rogla v območje Občine Vitanje, in celotni 3. člen statuta Občine Vitanje, ker je menilo, da je potrebno tudi za nazaj odpraviti vse posledice, ki bi lahko nastale zaradi neustavnosti 2. in 3. člena statuta Občine Vitanje v obeh občinah. Ustavno sodišče je predvsem upoštevalo, da je v občinah potekal oziroma še poteka proces razdelitve premoženja prejšnje občine, saj so občine morale na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi do 30. septembra 1995 urediti medsebojna premoženjskopravna razmerja.
8. Predlagatelj ne izpodbija prvega odstavka 44. člena statuta Občine Vitanje, ki določa, da se v občini lahko ustanovijo vaške skupnosti, poleg drugih izrecno naštetih tudi vaška skupnost za Hudinjo, vključno z RTC Roglo. Ustavno sodišče lahko na podlagi 30. člena ZUstS oceni ustavnost in zakonitost tudi drugih določb izpodbijanega predpisa, katerih ocena ni bila predlagana, če so te določbe v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve. Določba prvega odstavka 44. člena statuta Občine Vitanje je v neposredni zvezi z izpodbijanima določbama 2. in 3. člena statuta, saj izrecno navaja RTC Roglo kot območje, ki se vključi v vaško skupnost Hudinja in s tem v nasprotju z ustavo, zakonom o ustanovitvi občin in zakonom o lokalni samoupravi spreminja območje Občine Vitanje in Občine Zreče.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 30. člena ter drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-76/95-9
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

AAA Zlata odličnost