Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3413. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1995, stran 5684.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje dne 30. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1995
1. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1995, določeni v prvem odstavku 2. člena odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95) v višini 1.037,288.898 SIT se spremenijo tako, da znašajo 936,588.720 SIT.
2. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1995 se spremenijo tako, da se nova bilanca glasi:
A. PRIHODKI
---------------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Vrsta prihodka                  Proračun 1995
---------------------------------------------------------------------
1   2                               3
---------------------------------------------------------------------
I.  IZVIRNI PRIHODKI                  429.065.000
1.  PRIHODKI OD DOHODNINE                385.359.000
2.  PRIHODKI OD DAVKOV ODPROMETA PROIZVODOV 
   IN STORITEV
2.1. Davek od prometa nepremičnin             17.408.000
3.  OSTALI DAVKI OBČANOV                 9.264.000
3.1. Davek na dediščino in darila             2.349.000
3.2. Davek na dobitke od iger na srečo           6.915.000
4.  DRUGI IZVIRNI PRIHODKI                17.034.000
4.1. Upravne takse                     5.444.000
4.2. Posebna taksa na igralne avtomate in druge takse   11.590.000
II.  FINANČNA IZRAVNAVA                 235.117.000
   SKUPAJ (I. + II.)                  664.182.000
III. PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA          21.123.566
IV.  DAVKI IN DRUGE DAJATVE
5.  Davek od premoženja                   242.000
6.  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča      75.000.000
7.  Krajevne takse                     438.000
8.  Komunalne takse                    1.597.000
9.  Ekološke takse                    13.500.000
10.  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest       12.000.000
11.  Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
   kmetijskih zemljišč                  1.186.000
12.  Požarna taksa                     2.798.881
13.  Prihodki uprave                    1.500.000
14.  Drugi prihodki                    32.421.273
15.  Prispevek za urejanje stavbnih zemljišč       20.000.000
V.  PRIHODKI OD PREMOŽENJA
16.  Kupnine od prodanih stanovanj            11.000.000
17.  Najemnine za stanovanja               22.000.000
18.  Najemnine za poslovne prostore in osnovna sredstva  2.000.000
19.  Anuitete od danih kreditov fizičnih oseb       2.000.000
20.  Oddaja stavbnih zemljišč               24.000.000
VI.  PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA          29.600.000
---------------------------------------------------------------------
   SKUPAJ PRIHODKI                   936.588.720
---------------------------------------------------------------------
3.  ODHODKI
1.  Sredstva za delo uprave in organov občine      59.854.035
2.  Sredstva za delo izvajalskih org.          300.493.536
3.  Socialni transferji                 23.452.267
4.  Dotacije na področju družb. dejav.          43.576.080
5.  Plačila na področju družb. dejav.          29.286.583
6.  Plačila storitev ter subvencije in intervencije 
   v gospodarstvu                    86.531.508
7.  Drugi odhodki                    176.474.867
8.  Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in 
   druge obveznosti                   27.594.089
9.  Investicije in investicijsko vzdrževanje      189.325.755
---------------------------------------------------------------------
   SKUPAJ ODHODKI
   (tekoči in investicijski del)            936.588.720
---------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 401-1/95-1
Ravne-Prevalje, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost