Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3405. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1995, stran 5677.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95) ter odloka o proračunu Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Litija na 14. seji dne 12. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1995
1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Litija za leto 1995 (Uradni list RS, št. 53/95) tako, da 3. člen glasi:
“Odlok o proračunu sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občinski proračun za leto 1995 se tako določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov   Račun financiranja
         in odhodkov v SIT          v SIT
-----------------------------------------------------------
Prihodki        874,700.000            0
Odhodki         856,078.000       18,622.000
Primanjkljaj           0            0
Presežek         18,622.000            0
-----------------------------------------------------------
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.”
2. člen
V 12. členu se doda besedilo tako, da glasi:
“Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni oddelku za finance Občine Litije predložiti poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev za leto 1995 po določenih namenih, najpozneje do 31. marca 1996. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva občinski svet, župan oziroma pristojni občinski upravni organ.”
3. člen
Sprememba odloka o proračunu Občine Litija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-6/95-02
Litija, dne 12. decembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Jože Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost