Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3402. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1996, stran 5672.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 13. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1996
1. člen
S proračunom Mestne občine Kranj za leto 1996 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Mestni občini Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1996 znaša:
– celotni prihodki          3.255,000.000 SIT
– odhodki               3.178,817.000 SIT
– nerazporejeni prihodki         76,183.000 SIT
– stalna proračunska rezerva       40,096.000 SIT
– tekoča proračunska rezerva       36,087.000 SIT
4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo v višini 1,8% prihodkov zagotovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu mestne občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanje njegovih nalog pa ne prevzame, v celoti ali delno, drug uporabnik, o razporeditvi teh neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči svet mestne občine.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne upravne organe in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih proračunskih postavkah.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike Slovenije (renominacija).
O uskladitvi javne porabe pred odločitvijo župana razpravlja odbor za finance, o uskladitvi pa poroča župan svetu mestne občine.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
V tem primeru mora župan v 15 dneh po sprejetju sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezne namene, s katerimi ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev zagotovljena sredstva, in so večje od 10% predvidene višine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene višine glavnega namena, določi svet na predlog župana.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo (rebalansom) proračuna.
O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan pisno poročati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi odločitvam.
11. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča svet.
12. člen
V stalno proračunsko rezervo občine se mesečno izloča del skupno doseženih letnih prihodkov zagotovljene porabe proračuna tako, da znašajo ob koncu leta 2% prihodkov zagotovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:
a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer (poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);
b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;
c) za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namene iz točk a) in c) odloča svet mestne občine, za namen iz točke b) pa župan.
Sredstva iz točke b) morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
13. člen
Svet mestne občine pooblašča župana, da odloča o uporabi stalne proračunske rezerve občine za namene iz točke a) 12. člena do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.
14. člen
Lastni prihodki občine so sestavni del proračuna.
15. člen
Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo se razporedijo v skladu s programom, ki ga sprejme svet mestne občine.
16. člen
Ob koncu leta 1996 lahko župan opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1996, vendar skupno največ v višini tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
17. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme svet mestne občine zaključni račun proračuna za preteklo leto.
18. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan, oziroma od župana pooblaščena oseba.
19. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti oddelku za finance mestne občine finančne načrte za leto 1996, ne glede na to ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, ter periodične in letne računovodske izkaze, in sicer v rokih, ki jih določi oddelek za finance Mestne občine Kranj.
20. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s šestim, sedmim, devetnajstim in drugim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno, svet mestne občine pa na predlog župana ustavi proračunsko financiranje.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne občine.
21. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati po vsakem trimesečju svetu mestne občine.
22. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 40301-0021/95-8
Kranj, dne 13. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.
     Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna mestne
          občine Kranj za leto 1996


PRIHODKI
                            v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------
0   PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
   PORABO                      2,004.811

01  Dohodnina                     1,559.156

02  Davek na dediščine in darila              750

03  Davek na dobič.od iger na srečo           12.074

04  Davek na promet nepremičnin             62.353

05  Upravne takse                    32.527

06  Posebna taksa za upor. igral.avtomat.        40.760

07  Finančna izravnava                 297.191


1   PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE             1,035.189

10  Davki in druge dajatve               456.136

1001 Davek od premoženja                 22.142

1002 Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišč        257.622

1003 Prispevek za urejanje stavb.zemljišč         55.000

1004 Krajevne - turistične takse              2.430

1005 Komunalne takse                    1.443

1006 Pristoj.za vzdrževanje gozdnih cest          1.477

1007 Odškodn. zaradi sprem.namemb.kmet.zem.        7.186

1008 Odškodn. in nad. za degrad.in ones.          1.884

1009 Požarna taksa                     7.560

1010 Prih. sveta za prevent. in vzgojo v CP        4.500

1011 Lastni prihodki občine                94.892


11  Prihodki od premoženja               579.053

1101 Najemnina za stanov. - stanov.sredstva        58.983

1102 Najemnine za poslovne prostore            74.508

1103 Kupnine od prodanih stanovanj            126.661

1104 Prodaja premoženja                  3.975

1105 Anuitete od danih stanovanjskih kreditov       30.000

1106 Ostali prihodki od premoženja            14.926

1107 Pren. prihod. iz pretek. leta -stanovanj.
   sredstva                      270.000 


2   PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEK.LETA           215.000

20  Prenos prihodkov iz preteklega leta         215.000 

   SKUPAJ:                      3,255.000


ODHODKI

-----------------------------------------------------------------
01  Delo mestne občine                 368.084

02  Izobraževanje                    433.613

03  Otroško varstvo                   480.871

04  Kultura                       211.634

05  Šport                        146.633

06  Socialno varstvo                   74.794

07  Zdravstvo                      31.579

08  Znanost                        3.872

09  Intervencije v gospodarsvu              68.596

10  Cestno gospodarstvo                 311.882

11  Komunalno gospodarstvo               341.635

12  Varstvo okolja                    21.894

13  Stanovanjsko gospodarstvo              485.644

14  Poslovni prostori                  15.000

15  Urejanje prostora                   4.815

16  Varstvo pred narav.in drugimi nesrečami       138.105

17  Druge javne potrebe                 40.166

18  Oblikovanje rezerv                  76.183 

   SKUPAJ:                      3,255.000


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti