Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3401. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, stran 5670.

Na podlagi 75. in 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Jesenice na 13. seji dne 18. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Obstoječa podjetja Komunala, d.o.o., Jesenice, Kres, d.o.o., Jesenice in Vodovod, p.o., Jesenice, ki so last Občine Jesenice (v nadaljevanju: ustanovitelj), se spojijo v Javno komunalno podjetje JEKO-IN, družba z omejeno odgovornostjo, Jesenice, ki opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarske javne službe.
Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: podjetje), je pravni naslednik zgoraj navedenih podjetij, ki so vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju.
2. člen
Edini družbenik podjetja je Občina Jesenice.
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja se glasi: “Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51”.
Skrajšana firma je: “JEKO-IN, d.o.o., Jesenice”.
4. člen
Sedež podjetja je na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51.
5. člen
Posamezni sektorji podjetja lahko poleg firme podjetja uporabljajo tudi lastno oznako.
6. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
7. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti podjetja.
III. DEJAVNOST PODJETJA
8. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti, ki so pogoj za življenje in delo občanov, za delo drugih podjetij na območju Občine Jesenice in so nujne za delo upravnih in drugih državnih organov:
A01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
A 01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
A 01.412 Druge storitve za rastlinsko predelavo,
CB 14.21 Pridobivanje gramoza in peska,
DN 37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
DN 37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
E 40.20 Proizvodnja plina: distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
E 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo,
E 41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F 45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela,
F 45.21 Splošna gradbena dela,
F 45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov,
F 45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
F 45.34 Druge inštalacije pri gradnjah,
G 50.20 Vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
G 52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi,
G 52.62 Trgovina na drobno na tržnicah,
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
I 60.24 Cestni tovorni promet,
I 60.30 Cevovodni transport,
I 63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
J 65.21 Finančni zakup (leasing),
K 73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije,
K 74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
K 74.30 Tehnični preizkusi in analiza,
K 74.40 Ekonomska propaganda,
O 90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O 90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
O 90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
O 90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O 90.005 Druge storitve javne higiene,
O 90.04 Pogrebne storitve.
IV. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital znaša 136,843.910,15 SIT in predstavlja vrednost kapitala podjetij Komunala, d.o.o., Jesenice, Kres, d.o.o., Jesenice in Vodovod, p.o., Jesenice, ki po delitveni bilanci med Občinama Jesenice in Kranjska Gora pripada Občini Jesenice brez vrednosti infrastrukturnih objektov in je ugotovljen s spojitveno pogodbo z dne 18. 12. 1995.
Ustanovitelj daje podjetju v upravljanje infrastrukturne objekte, ki mu pripadajo po delitveni bilanci z Občino Kranjska Gora.
Vrednost teh infrastrukturnih objektov je 1.788,956.796,41.
10. člen
Sredstva za poslovanje in razvoj dejavnosti podjetje pridobiva s prodajo proizvodov in storitev, iz proračuna, od posebnih davkov, subvencij, regresov in drugih virov, ki jih zagotovi ustanovitelj.
V. POSLOVNI REZULTAT
11. člen
Ugotavljanje poslovnega rezultata poteka skladno s predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
VI. UPRAVLJANJE PODJETJA
12. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Ustanovitelj izvršuje naslednje pravice:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje temelje osnovne politike ter letne programe dela ter finančne načrte,
– daje soglasje k aktu o organizaciji,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– odloča o porabi dobička in pokrivanju izgube,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja.
13. člen
Sklepi ustanovitelja, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, ki jih sprejema občinski svet se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
VII. ORGANI PODJETJA
14. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– direktor
– nadzorni svet.
15. člen
Direktor vodi posle in zastopa podjetje neomejeno, razen pri:
– obremenjevanju in prometu z nepremičninami, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja,
– prometu z ostalimi materialnimi naložbami, ki niso opredeljene z letnim programom dela, za kar potrebuje soglasje nadzornega sveta.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa. Razrešuje ga občinski svet.
16. člen
Direktor je lahko oseba, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let izkušenj na področju poslovodenja,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
17. člen
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko po izteku mandata ponovno imenovan.
18. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če bi bili zradi izvajanja odločitev ali sklepov, ki jih je sprejel, kršeni interesi ustanovitelja ali je bila povzročena škoda,
– če je prekoračil pooblastila,
– če ustanovitelju ni pravočasno predložil letnega poročila,
– če je kršil pravila o prepovedi konkurence ali poslovne skrivnosti,
– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je ustanovitelj zgubil zaupanje (negativna gibanja v poslovanju, kršitev dobrih poslovnih običajev, povzročanje sporov ipd.),
– če ustanovitelj ne sprejme poslovnega poročila.
19. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi podjetje s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni ustanovitelj, delavci, člani organa in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
Ustanovitelj, delavci, člani organov podjetja in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli, ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona.
20. člen
Nadzorni svet ima pet članov.
Direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice je član nadzornega sveta po funkciji, od ostalih štirih članov dva imenuje ustanovitelj, dva pa zaposleni v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Predsednika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet izmed članov.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Direktor Komunalne direkcije ne more biti predsednik nadzornega sveta.
21. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja, pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjetja, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.
22. člen
Predsednik nadzornega sveta prejema za svoje delo sejnino v višini dvakratnega zneska, ki je določena za občinske svetnike, člani pa v višini, kot je določena za člane občinskega sveta.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKOS, d.o.o., Jesenice.
24. člen
Do imenovanja direktorja, oziroma največ za eno leto, imenuje vršilca dolžnosti direktorja podjetja ustanovitelj.
25. člen
S sprejemom tega odloka ustanovitelj soglaša, da se podjetje kratkoročno zadolžuje za potrebe svojega poslovanja do višine mesečne mase neto plač podjetja, na podlagi odločitve direktorja. Za zneske, ki presegajo znesek iz prvega odstavka tega člena in za dolgoročna posojila pa je potrebno pridobiti posamično soglasje ustanovitelja.
26. člen
Do uskladitve splošnih aktov podjetja s tem odlokom, se uporabljajo določbe do sedaj veljavnih splošnih aktov podjetja Komunala, d.o.o., Jesenice, kolikor niso v nasprotju z določbami tega odloka. Podjetje sprejme splošne akte do 31. 1. 1996.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-46/95
Jesenice, dne 18. decembra 1995.
Predsednik Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost