Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3419. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij, stran 5692.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v zvezi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 10. člena zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij
1. člen
V uredbi o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 64/95) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki glasi:
“Od skupnega zneska, določenega po sklepu Vlade Republike Slovenije številka 400-02/95-13/1-8 v višini 1.083,174.652,91 SIT, ki je predmet sredstev za sanacijo podjetij se 37% nameni za izvedbo dokapitalizacije in 63% za črpanje kreditov po javnem razpisu.”
2. člen
Drugi odstavek 3. člena uredbe se spremeni tako, da glasi:
“Znesek odobrenega posojila pod pogoji iz 4. člena ne sme presegati 1 mio DEM, izračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa posojilne pogodbe.”
3. člen
4. člen uredbe se spremeni tako, da glasi:
“Pri dodeljevanju posojil pravnim osebam morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– podjetje mora biti neto izvoznik po kriterijih javnega razpisa za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost neto izvoznikov. To ne velja za dejavnost 'I Promet, skladiščenje in zveze, šifra dejavnosti 60.213, žičnice';
– podjetje mora v dveh zaporednih letih poslovanja izkazovati po bilanci uspeha negativni poslovni rezultat;
– podjetje mora predložiti od organa upravljanja potrjeni, veljavni sanacijski program;
– boniteta pravne osebe mora biti izkazana z bonitetno skupino B, C ali D po veljavni bančni klasifikaciji in z obrazci BON1 in BON2 po obrazcu agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.”
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki glasi:
“Odplačilna doba glavnice odobrenih posojil iz 4. člena te uredbe znaša tri leta z enoletnim moratorijem odplačila glavnice in obresti; glavnica posojil se vsakokrat revalorizira po veljavni temeljni obrestni meri v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri s tem, da se revalorizacijske obresti in fiksne letne obresti obračunavajo četrtletno in glavnici četrtletno pripisujejo v času moratorija; letna fiksna obrestna mera za dana posojila znaša 6%; v zavarovanje terjatve mora podjetje ponuditi instrumente zavarovanja plačil: akceptne naloge, menice, vpis hipoteke; kot sopodpisniki posojilne pogodbe morajo kot solidarni dolžniki nastopati vse odvisne družbe.”
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 428-06/95-10/2-8
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti