Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3426. Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 5695.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
Banka Slovenije določi najmanjši znesek deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini ali na določenih računih v državi za vsako banko posebej, ter hkrati določi rok za uskladitev s tako določenim zneskom.
2
Banke smejo najmanjše zneske deviz, določene v prvi točki tega sklepa, v tekočem mesecu zmanjšati za neto padec deviznega varčevanja domačih fizičnih oseb v tekočem in preteklem mesecu, vendar le, če padec presega 5%. Tako zmanjšani najmanjši znesek deviz ne sme biti manjši od 5 mio ECU za banke z neomejenim dovoljenjem za poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi in banke, ki zbirajo vloge v tujem denarju domačih fizičnih oseb oziroma od zneska 2,5 mio ECU za banke, ki imajo omejeno dovoljenje in ne zbirajo vlog v tujem denarju domačih fizičnih oseb.
3
V primeru, da banka ne dosega določenega zneska in ta razlika ne znaša več kot 5% določene obveznosti, mora banka za vsak dan neizpolnjevanja določenega zneska plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti. Plačilo obresti opravi banka naslednji dan po dnevu poročanja. Pri preračunu se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije.
4
Pri izpolnjevanju najmanjšega določenega zneska deviz se dnevno upošteva:
– stanje na tekočih računih v tujini v tuji valuti (rač. 3100),
– stanje kratkoročno vezanih vlog v tujini pri tujih bankah in mednarodnih finančnih organizacijah v tuji valuti (rač. 3320, 3323),
– stanje blagajniških zapisov Banke Slovenije v tuji valuti vpisanih z rokom dospelosti na 120 dni ali manj, ki jih ima banka v svoji aktivi (del rač. 3301),
– stanje gotovine v tuji valuti (rač. 300),
– terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti zmanjšane za obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti (rač. 364 minus rač. 757),
– terjatve do bank v tuji valuti, zmanjšane za obveznosti do bank v tuji valuti (rač. 311, 334, 3620 minus rač. 7000, 745, 7560), ne upoštevajo pa se terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz kratkoročnih posojil, ki so jih domače banke najele za druge domače banke pri tujih bankah,
– stanje čekov v tuji valuti (rač. 302),
– stanje naložb v tuje dolžniške vrednostne papirje držav OECD in prvovrstnih bank, s katerimi se trguje na denarnih trgih teh držav (del rač. 3310 in 3510) v svojem imenu in za svoj račun ter s katerimi upravljajo banke same ali pa so jih prepustile v upravljanje drugi domači ali tuji banki ali finančni organizaciji, vendar največ v višini 25% določenega zneska,
– stanje kratkoročnih terjatev do Banke Slovenije v tuji valuti (rač. 360) in
– stanje odkupljenih deviz s pravico povratnega odkupa, vendar največ v višini 30% določenega zneska.
5
Pooblaščene banke morajo zagotavljati neto devizno pozicijo najmanj v višini 75% določenega najmanjšega zneska deviz.
Neto devizna pozicija je razlika med stanjem deviz iz četrte točke tega sklepa in
– kratkoročnimi posojili od tujih bank v tuji valuti (rač. 752), ki se povečajo za obveznosti do domačih bank za kratkoročna posojila, ki so jih te najele pri tujih bankah oziroma zmanjšajo za terjatve do domačih bank za najeta kratkoročna posojila, ki jih je banka najela v tujini in posredovala drugi domači banki,
– kratkoročna posojila od domačih bank v tuji valuti, ki se zmanjšajo za terjatve do domačih bank za dana kratkoročna posojila v tuji valuti (rač. 7510 minus 3250),
– stanjem lastnih blagajniških zapisov v tujem denarju (rač. 730) in
– stanjem tekočih računov in kratkoročno vezanih vlog tujih bank v tuji valuti (rač. 701 in 7480).
6
Banke izločajo devizna sredstva za poravnavo obveznosti iz 7. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog na računih v tujini ali v državi v skladu s tem sklepom.
7
Za potrebe izvajanja tega sklepa lahko guverner Banke Slovenije predpiše navodilo.
8
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95, 44/95, 50/95, 54/95, 60/95 in 68/95).
9
Ta sklep začne veljati 3. januarja 1996.
Ljubljana, dne 19. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost