Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3397. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna (Grosuplje), stran 5666.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 42. člena statuta Krajevne skupnosti Žalna, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna (Uradni list RS, št. 61/95) in poročila volilne komisije Krajevne skupnosti Žalna o izidu glasovanja na referendumu dne 12. 11. 1995 je svet Krajevne skupnosti Žalna na 29. seji dne 1. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna
1. člen
Uvede se krajevni samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za območje Krajevne skupnosti Žalna, ki obsega naselja: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče in Plešivica.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za vzdrževanje obstoječih komunalnih in infrastrukturnih objektov na območju KS Žalna: vzdrževanje krajevnih cest, upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v Žalni in Veliki Loki, urejanje krajevnega smetišča, vzdrževanje javne razsvetljave (s tokovino), vzdrževanje peskokopa, zagotavljanje pluženja krajevnih cest, sofinanciranje preplastitev lokalnih cest in za financiranje drugih nalog, potrebnih za nemoten razvoj KS Žalna (na področju kulture, športa, gasilske dejavnosti).
3. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so delovni ljudje in krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Žalna ter občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Žalna nepremičnine, t.j. stanovanjsko ali počitniško hišico, nimajo pa v njej stalnega bivališča, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plače iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 1% letno od katastrsekga dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti po stopnji 1% od neto osebnega dohodka in davčne osnove;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšanje za odmerjene davke;
– zavezanci, zaposleni v tujini, bodo plačevali samoprispevek v višini 150 DEM na leto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju DEM Banke Slovenije na dan plačila;
– lastniki stanovanj in počitniških hišic, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Žalna, v višini 100 DEM na leto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 6. v letu plačila.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od nagrad učencev in študentov, ki so na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem vplačilnem računu Krajevne skupnosti Žalna št. 50130-842-032-82037 - krajevni samoprispevek KS Žalna. Z njimi bo v skladu z namenom iz 2. člena tega sklepa razpolagal svet krajevne skupnosti. O njihovi porabi mora poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Žalna.
7. člen
Krajevni samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje krajevni samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Grosuplje. Ob vsakem nakazilu krajevnega samoprispevka je izplačevalec dolžan poslati Krajevni skupnosti Žalna poimenski seznam delavcev, za katere je bil nakazan samoprispevek.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo izterjavo davkov občanov.
9. člen
Za zbiranje in pravilno ter namensko porabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja Svet Krajevne skupnosti Žalna.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Grosuplje, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Svet Krajevne skupnosti Žalna odloča tudi o načinu, kako se uporabljajo sredstva, ki bi ostala po izvedbi programa del, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 64/95
Grosuplje, dne 1. decembra 1995.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Žalna
Stane Kogovšek l. r.

AAA Zlata odličnost