Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3411. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci (Murska Sobota), stran 5682.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Bodonci je svet Krajevne skupnosti Bodonci na seji dne 3. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Bodonci – v naseljih Bodonci in Vadarci se po odločitvi občanov na referendumu dne 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– modernizacija in asfaltiranje ter vzdrževanje lokalnih in vaških cest,
– ureditev in vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč,
– vzdrževanje zgradb v lasti KS,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Bodonci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
– 15% od katastrskega dohodka,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– dejanske stroške odvoza smeti po sklepu sveta KS glede na dejanske stroške, plačevanje je trimesečno,
b) v delovni obvezi:
– en delovni dan, ki traja 8 ur, občan – nosilec gospodinjstva ali njegov družinski član.
Za neizpolnjen delovni dan samoprispevka v delu se plača nadomestilo za leto 1996 v znesku 5.000 SIT, v naslednjih letih pa svet KS višino lahko revalorizira.
4. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi eventualno nastala v času trajanja tega samoprispevka, bo svet KS Bodonci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražale dejanske obremenitve iz razpisa.
5. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zaposlenim v tujini in gospodinjstvom za odvoz smeti in vzdrževanje pokopališč ter neizpolnjen samoprispevek v delu bo obračunaval svet krajevne skupnosti.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bodonci, št. 51900-842-097-82016 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Murska Sobota.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Bodonci, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
Svet krajevne skupnosti lahko začasno prosta sredstva samoprispevka vroči oziroma veže za določen čas.
10. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 12,500.000 SIT. Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa določi svet Krajevne skupnosti Bodonci s programom in finančnim načrtom KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bodonci, dne 3. decembra 1995.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Bodonci
Franc Koren l. r.

AAA Zlata odličnost