Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3410. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci (Murska Sobota), stran 5681.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Zenkovci je Svet Krajevne skupnosti Zenkovci dne 20. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Zenkovci – v naseljih Zenkovci, Beznovci, Puževci in Strukovci se po odločitvi občanov na referendumu dne 12. 11. 1995 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– dokončanje modernizacije in asfaltiranja cest,
– gradnja in vzdrževanje mrliških vežic,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– gradnja vodovodnega omrežja v Zenkovcih in Beznovcih,
– ureditev odvodnjavanja in reguliranje kanalov v Strukovcih,
– tekoče vzdrževanje vseh ostalih komunalnih objektov,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Zenkovci, in sicer v naslednji višini:
a) V denarju:
– za naselje Zenkovci:
1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah;
5% od katastrskega dohodka,
1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
1% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– za naselje Beznovci:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
8% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– za naselje Puževci:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
8% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– za naselje Strukovci:
3% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
10% od katastrskega dohodka,
3% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
b) V delovni sili za vsa naselja:
– občan-nosilec gospodinjstva ali njegovi družinski člani 3 delovne dni letno,
– od 0 do 2 ha skupne zemlje po 1 delovni dan, za vsaka nadaljnja 2 ha po 1 delovni dan.
Nadomestilo za neopravljen delovni dan, ki traja 8 ur, se bo obračunalo v višini, ki jo s sklepom določi svet krajevne skupnosti.
4. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi eventualno nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo Svet Krajevne skupnosti Zenkovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo obdržala dejanske obremenitve iz razpisa.
5. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunvajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zaposlenih oziroma prejemnikov izplačila, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zaposlenim v tujini in neizpolnjen samoprispevek v delu bo obračunaval svet krajevne skupnosti.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-097-82250 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Murska Sobota.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Zenkovci, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
Svet krajevne skupnosti lahko začasno prosta sredstva samoprispevka vroči oziroma veže za določen čas.
10. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 40,000.000 SIT. Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa določi Svet Krajevne skupnosti Zenkovci s programom in finančnim načrtom KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zenkovci, dne 20. novembra 1995.
Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Zenkovci
Koloman Benkič l. r.

AAA Zlata odličnost