Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3415. Sklep o sestavi, nalogah, delovnem področju in načinu dela občinskih odborov (Ravne-Prevalje), stran 5685.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS, 57/94,14/95) in 37. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 30. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o sestavi, nalogah, delovnem področju in načinu dela občinskih odborov
I. SPLOŠNO
1. člen
Občinski odbori so ustanovljeni z namenom, da pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge občinskih aktov, dajejo obvezna mnenja k predlogom občinskih aktov iz njihovega delovnega področja, spremljajo in nadzirajo izvrševanje aktov občinskega sveta, obravnavajo stališča in pobude članov sveta in občanov povezane z njihovim delom.
Občinski odbori opravljajo tudi druge naloge, določene z zakonom, s statutom ter akti občinskega sveta.
Občinski odbori sodelujejo pri pripravi proračuna občine v delu, ki se nanaša na njihovo delovno področje.
2. člen
Občinski odbori lahko sodelujejo med seboj v tistih skupnih zadevah, ki se nanašajo na njihovo delovno področje.
Občinski odbori delajo na sejah, v zadevah, ki so skupnega pomena za dva ali več odborov pa lahko na skupnih sejah. Skupno sejo več odborov skliče predsednik občinskega sveta.
3. člen
Strokovne službe občinske uprave so dolžne opravljati strokovna opravila ter administrativno tehnična opravila za občinske odbore.
Župan je dolžan, da zagotovi delo občinskih strokovnih služb za potrebe občinskih odborov.
4. člen
Predsednik občinskega odbora organizira in vodi njegovo delo, sodeluje z županom, predsednikom občinskega sveta, s funkcionarji in delavci občinske uprave ter s funkcionarji in upravnimi delavci upravne enote, pristojne za območje lokalne skupnosti.
Predsednik odbora skrbi za pripravo gradiva, ki ga obravnava občinski odbor.
Predsednik občinskega odbora poda občinskemu svetu dvakrat letno poročilo o delu občinskega odbora – prvo do 1. 6., drugo pa do 31. 12. v letu poročanja. Na zahtevo občinskega sveta pa mora pripraviti tudi delno poročilo.
5. člen
Občinski odbor obvezno vabi na svoje seje župana, predsednika občinskega sveta, lahko pa tudi druge člane občinskega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter strokovnjake s posameznega področja ter občane, da bi podali svoje mnenje o zadevah, ki jih obravnava občinski odbor.
6. člen
Vsak občinski odbor šteje 5 članov.
II. OBČINSKI ODBORI IN NJIHOVE NALOGE
7. člen
Odbor za finance in proračun
– spremlja stanje prihodkov, odhodkov in račun financiranja proračuna občine ter o svojih ugotovitvah obvešča občinski svet in župana,
– vsako trimesečje dostavi celovito poročilo o finančnem stanju občine občinskemu svetu,
– na zahtevo občinskega sveta odbor dostavi tudi vmesna ali delna poročila,
– o predlogu proračuna, ki ga predlaga župan, poda obvezno mnenje,
– sodeluje s strokovnimi službami in županom pri pripravi proračuna,
– obravnava in predlaga ukrepe za izvajanje davčne politike v občini,
– obravnava gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– sodeluje pri pripravi delitvene bilance,
– obravnava vprašanja glede opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb.
8. člen
Odbor za gospodarstvo in razvoj malega gospodarstva
– spremlja gospodarske tokove v občini,
– sodeluje z nosilci gospodarskih dejavnosti,
– predlaga ukrepe za razvoj podjetništva,
– predlaga kriterije in razdelitev subvencij in kreditov namenjenih razvoju podjetništva,
– predlaga program razvoja podjetništva.
9. člen
Odbor za kmetijstvo
– sodeluje pri oblikovanju programa razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini ter stranskih dejavnostih na kmetijah,
– predlaga ukrepe za razvoj kmetijstva in gozdarstva in kmetijskih dejavnosti,
– obravnava občinske akte in problematiko, ki se nanaša na kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo, ribištvo,
– predlaga kriterije za razdelitev ter razdelitev sredstev namenjenih razvoju kmetijstva.
10. člen
Odbor za turizem, trgovino in gostinstvo
– obravnava razvoj turizma, trgovine in gostinstva v občini,
– predlaga občinskemu svetu strategijo razvoja turizma, trgovine in gostinstva ter ukrepe za njihovo uveljavitev,
– predlaga kriterije in daje predloge za subvencije nosilcem dejavnosti na področju trgovine, gostinstva in turizma na podlagi javnih razpisov,
– sodeluje s podjetji in organizacijami ki delujejo na področju gostinstva, turizma in trgovine,
– spremlja izvajanje občinskih odlokov ter drugih aktov s svojega delovnega področja.
11. člen
Odbor za stanovanjsko gospodarstvo in komunalno energetiko
– sodeluje pri pripravi stanovanjskega programa občine,
– spremlja gospodarjenje s stanovanjskim fondom občine,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za sprejem občinske strategije na področju komunalne energetike in stanovanjskega gospodarstva,
– sodeluje pri oblikovanju socialne politike na področju stanovanjskega fonda,
– sodeluje pri pripravi razvojnih programov za sisteme daljinske oskrbe z zemeljskim plinom in toplotno energijo,
– sodeluje pri pripravi javnih razpisov in pripravi prijav za sofinanciranje projektov s področja komunalne energetike in stanovanjskega gospodarstva,
– predlaga subvencije za tiste energetske projekte, ki lahko bistveno vplivajo na varovanje okolja,
– obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov in naprav komunalno energetske infrastrukture,
– spremlja delo in gospodarjenje obstoječih javnih podjetij na področju komunalne energetike in stanovanjskega gospodarstva,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za reorganizacijo podjetij, pristojnih za področje komunalne energetike in stanovanjskega gospodarstva,
– sodeluje pri javnem razpisu in izbiri koncesionarjev za področje komunalne energetike in stanovanjskega gospodarstva.
12. člen
Odbor za komunalno in cestno gospodarstvo
– obravnava izgradnjo in upravljanje z vodovodnimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– obravnava stanje in problematiko izgradnje ter vzdrževanja regionalnih cest,
– obravnava vprašanja ureditve prometa,
– obravnava vprašanja s področja komunalne dejavnosti (kanalizacija, vodovod, plinovod, vročevod, odpadki in deponije),
– obravnava in spremlja delo ter financiranje javnih podjetij in služb s področja komunalne dejavnosti,
– daje mnenje k izbiri koncesionarjev in spremlja njihovo delo.
13. člen
Odbor za zdravstveno in socialno skrbstvo
– sodeluje pri pripravi programa socialnega varstva v občini,
– obravnava program varstva otrok, družine, invalidov in ostarelih,
– sodeluje pri predlogu določitve kriterije in oblikovanju prednostne liste za upravičence do socialnih stanovanj,
– sodeluje s pristojnimi službami pri reševanju socialno ogroženih kategorij prebivalstva,
– spremlja stanje na področju zdravstva, zobozdravstva in lekarništva,
– daje mnenje k določitvi predloga mreže javne zdravstvene službe in podelitvi koncesij,
– spremlja delo javnih zavodov na področju zdravstva in socialnega varstva ter humanitarnih organizacij,
– obravnava preventivne programe na področju zdravstva in socialnega varstva.
14. člen
Odbor za kulturo, vzgojo in izobraževanje
– obravnava vprašanja s področja šolstva, vzgoje in izobraževanja ter varstva otrok,
– obravnava vprašanja s področja kulture, kulturno-informativne dejavnosti in vprašanja s področja kulturne dediščine,
– spremlja delo javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju kulture, šolstva in varovanja kulturne dediščine,
– skrbi za promocijo občine ter pri tem sodeluje z ostalimi občinskimi odbori,
– sodeluje z društvi,
– sodeluje pri pripravi programa kulture v občini,
– predlaga ukrepe za razvoj kulture, šolstva, predšolske vzgoje ter ostalih dejavnosti v okviru njegovega delovnega področja,
– predlaga finančni načrt za razdelitev sredstev za področje kulture, vzgoje in izobraževanja.
15. člen
Odbor za šport
– skrbi za pripravo letnih in drugih programov razvoja športa v občini,
– spremlja in nadzira delo ter gospodarjenje športnega zavoda ter o tem poroča občinskemu svetu,
– sodeluje z drugimi organi na področju športa v občini zlasti pa s strokovnim svetom,
– sodeluje s športnimi društvi in klubi v občini,
– pripravi predlog za razdelitev sredstev, namenjenih športnim dejavnostim v občini,
– predlaga ukrepe za razvoj športne dejavnosti,
– spremlja in nadzira delo izvajalcev letnih in drugih programov športa,
– daje mnenje k izbiri koncesionarjev na področju športa,
– daje mnenje k predlogu izgradnje novih športnih objektov v občini.
16. člen
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora
– sodeluje pri pripravi, izdelavi in obravnavi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in urejanja prostora,
– sodeluje pri pripravi razpisov in izbiri ponudnikov za izvedbo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– skrbi za pripravo programov za varovanje okolja,
– predlaga subvencije za projekte, s katerimi se izboljšuje in ohranja zdravo okolje.
17. člen
Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
– določa sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89) in navodila za podrobnejši izračun (Uradni list RS, št. 22/90),
– spremlja pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč na območju občine,
– spremlja prihodke in odhodke od stavbnih zemljišč, realizacijo programa investicij in o tem poroča svetu,
– predlaga načrt urejanja stavbnih zemljišč na območju občine,
– oblikuje in predlaga investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– predlaga nakup in prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč,
– predlaga razporejanje denarnih sredstev, namenjenih za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– pripravlja in predlaga finančni načrt ter program dela sklada stavbnih zemljišč,
– predlaga kriterije za oddajo investicijskih del izvajalcem in sodeluje pri izbiri izvajalcev.
18. člen
Odbor za zaščito in reševanje
– spremlja in obravnava delo vseh subjektov s področja obrambe, zaščite in reševanja,
– sodeluje z vsemi dejavniki obrambe, zaščite in reševanja,
– v skladu z zakonodajo s področja obrambe in zaščite Republike Slovenije predlaga ukrepe za razvoj in nemoteno delovanje vseh subjektov s področja zaščite in reševanja,
– obravnava in predlaga načrte varstva pred požari in elementarnimi nesrečami,
– obravnava in predlaga programe in finančne načrte za potrebe vseh organizacij, zavodov in služb s področja zaščite in reševanja,
– spremlja in po pooblastilu sveta skrbi za izvajanje ukrepov in načrtov s svojega delovnega področja, določenih z občinskimi akti in o tem obvešča občinski svet.
19. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati začasni sklep o sestavi, nalogah, delovnem področju in načinu dela občinskih odborov z dne 28. 9. 1995.
Št. 108-1/95-1
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost