Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3373. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve, stran 5641.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) je Vlada Republike Slovenije na 173. seji 14. decembra 1995 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve
1
S tem sklepom se ustanavlja zavod za izvajanje gospodarske javne službe na področju blagovnih rezerv Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) ter se opredelita dejavnost in organizacija zavoda.
2
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
3
Ime zavoda je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 106.
4
Zavod v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in s programom blagovnih rezerv opravlja naslednje naloge:
– sklepa pogodbe o nakupu in prodaji blaga, pogodbe v zvezi z izvajanjem koncesijskega uvoza blaga in pogodbe o skladiščenju blaga pri pridelovalcih oziroma proizvajalcih blaga in pri večjih trgovcih na debelo,
– skladišči blago v lastnih ali najetih skladiščih in ga obnavlja, predeluje in pakira blago, opravlja dezinfekcijo in dezinsekcijo blaga,
– organizira gradnjo in vzdrževanje skladišč ter
– daje nepremičnine in opremo za blagovne rezerve v najem v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije.
5
V sodni register se za opravljanje nalog iz prejšnjega člena vpišejo dejavnosti trgovine, proizvodnje, prevoza in skladiščenja, poslovanja z nepremičninami blagovnih rezerv in dajanja opreme za blagovne rezerve v najem ter drugih poslovnih dejavnosti.
V sodni register se lahko vpišejo tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje poslovnega predmeta iz prejšnjega odstavka.
6
Za opravljanje posameznih skupin nalog iz 4. točke tega sklepa oblikuje zavod organizacijske enote.
O ustanovitvi in pristojnostih organizacijskih enot odloča upravni odbor zavoda na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za preskrbo.
7
Upravni odbor zavoda v okviru z zakonom določenih nalog opravlja tudi naslednje naloge:
– v skladu s programom blagovnih rezerv na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za preskrbo, določa merila za porabo sredstev, pridobljenih za izvajanje dejavnosti zavoda,
– nadzoruje poslovanje zavoda in pri tem še zlasti nadzira usklajenost pridobivanja, razporejanja in uporabljanja sredstev s predpisi in programom blagovnih rezerv ter nadzira gospodarnost porabe teh sredstev,
– daje vnaprejšnje mnenje direktorju zavoda k zaposlitvam oziroma razporeditvam delavcev na vodstvena delovna mesta,
– odloča o ustanovitvi in pristojnostih organizacijskih enot na način iz 6. točke tega sklepa,
– v skladu z zakonom in tem sklepom izvaja naloge, določene s statutom zavoda,
– predlaga ustanovitelju način uporabe presežka prihodkov nad odhodki oziroma način pokrivanja primanjkljaja prihodkov glede na odhodke.
8
Upravni odbor veljavno sklepa, kadar je na seji navzoča večina članov odbora.
Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov odbora.
9
Vlada Republike Slovenije lahko razreši posamezne člane upravnega odbora, ki zastopajo interese države, če ne upoštevajo politike Vlade Republike Slovenije na področju blagovnih rezerv, če se redno ne udeležujejo sej, če več ne opravljajo nalog, povezanih z blagovnimi rezervami, ali če jim je prenehalo delo v ministrstvu, katerega predstavniki so. Člana odbora, ki je predstavnik delavcev zavoda, pa Vlada Republike Slovenije razreši na predlog delavcev.
10
Za direktorja zavoda imenuje Vlada Republike Slovenije osebo, ki izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo ekonomske, pravne, organizacijske ali tehnične smeri in
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gospodarstvu.
11
Upravni odbor sprejme statut zavoda do 31. marca 1996.
12
Ta sklep začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 331-01/95-2/2-8
Ljubljana, dne 14. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost