Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3328. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-C), stran 5585.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 1995.
Št. 012-01/95-113
Ljubljana, dne 13. decembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN, KI DOLOČAJO UKREPE ZOPER REPUBLIKO SRBIJO, REPUBLIKO ČRNO GORO IN OBMOČJA BOSNE IN HERCEGOVINE POD NADZOROM SIL BOSANSKIH SRBOV (ZIRVS-C)
1. člen
V zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93 in 76/94) se za 17.a členom dodajo novi 17.b, 17.c, 17.č in 17.d člen, ki se glasijo:
“17.b člen
Določbe tega zakona, razen določbe 10. člena, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo in Republiko Črno goro na podlagi resolucij Varnostnega sveta OZN, št. 757/92, 820/1993, 942/1994 in 943/1994, se začasno ne uporabljajo.
Določbe tega zakona se začnejo ponovno uporabljati, če Varnostni svet OZN sprejme sporočilo generalnega sekretarja OZN, da Zvezna republika Jugoslavija ni podpisala mirovnega sporazuma ob istočasni pripravljenosti drugih strani za podpis tega sporazuma ter v drugih primerih, določenih z resolucijo Varnostnega sveta OZN, št. 1022/1995, in sicer z dnem, ki ga določi Vlada Republike Slovenije v skladu s to resolucijo.
17.c člen
Določbe tega zakona, razen določbe 10. člena, ki določajo ukrepe zoper območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na podlagi resolucij Varnostnega sveta OZN, št. 820/1993, 942/1994 in 943/1994, se prenehajo uporabljati v primeru, če bodo izpolnjeni pogoji, določeni z resolucijo Varnostnega sveta OZN, št. 1022/1995, in sicer z dnem, ki ga določi Vlada Republike Slovenije v skladu s to resolucijo.
17.č člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 17.b člena in 17.c člena tega zakona, je prepovedano:
1. razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so ga do uveljavitve tega zakona imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozemlju Republike Slovenije;
2. omogočiti uporabo finančnih sredstev iz prejšnje točke ter dajati posojila oziroma garancije, ali kako drugače omogočiti dostop do finančnih sredstev organom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov.
Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli razpolaganje s finančnimi sredstvi iz 1. točke prejšnjega odstavka, ki so v lasti podjetij s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, če se s temi sredstvi poravnajo terjatve pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji.
17.d člen
Ne glede na določbe 17.b in 17.c člena tega zakona so prepovedane vse vrste finančnih transakcij s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka Slovenije.”
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se za točko 7) pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove točke 8), 9) in 10), ki se glasijo:
“8) če brez dovoljenja Banke Slovenije razpolaga s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so ga do uveljavitve tega zakona imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozemlju Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 17.č člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
9) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov omogoči uporabo finančnih sredstev, ali jim kako drugače omogoči dostop do finančnih sredstev (2. točka prvega odstavka 17.č člena);
10) če opravlja finančne transakcije s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka Slovenije (17.d člen).”
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se za točko 8) pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove točke 9), 10) in 11), ki se glasijo:
“9) če brez dovoljenja Banke Slovenije razpolaga s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so ga do uveljavitve tega zakona imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozemlju Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 17.č člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
10) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov omogoči uporabo finančnih sredstev, ali jim kako drugače omogoči dostop do finančnih sredstev (2. točka prvega odstavka 17.č člena);
11) če opravlja finančne transakcije s podjetji, bankami in finančnimi organizacijami, ki so pod nadzorom organov in pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, in so navedene v listi, ki jo določi Banka Slovenije (17.d člen).”
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-6/4
Ljubljana, dne 5. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost