Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3365. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 5636.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o var-stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 19. ter 64. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 10. seji dne 15. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Trebnje in ureja način njihovega opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pristojni organ občine je pri odločitvah na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno in v prostorsko zaokroženih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odlokom uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin;
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, tudi zaradi varstva zraka;
– na drugih področjih.
5. člen
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega odloka občina organizira še izvajanje ostalih gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
– urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve;
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju;
– gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti;
– urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš;
– urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih;
– urejanje lokalnih cest;
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih režimov;
– javni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v občini z javnimi prevoznimi sredstvi;
– taksi služba;
– upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov;
– plakatiranje in obveščanje;
– požarna varnost.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržni prostori,
– javna razsvetljava,
– javni parki, nasadi, drevoredi, otroška igrišča, objekti in spominska obeležja,
– hodniki, pešpoti, parkirišča, objekti za plakatiranje in obveščanje, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in krajevne ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
IV. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občinski svet neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Za neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb ustanovi občina javno podjetje.
Občina ustanovi javno podjetje v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi javnega razpisa izbere pristojni organ občine in ga predlaga občinskemu svetu za podelitev koncesije.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji pristojni organ občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Organizacija izvajanja gospodarskih javnih služb v občini se izvaja v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih na območju občine Trebnje (SDL, št. 10/83).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-16/95-10
Trebnje, dne 15. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost