Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1233. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Pozivi

1234. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1235. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1236. Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1237. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1238. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

1239. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1240. Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
1241. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
1242. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Bovec

OBČINE

Bovec

1243. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1244. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1245. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

1246. Sklep št. 1/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1279. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2021

Dobrova-Polhov Gradec

1247. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Metlika

1248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika

Murska Sobota

1249. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih

Rogaška Slatina

1250. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1251. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1252. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica
1253. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
1254. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN PC Boštanj – TC Mercator
1255. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza
1256. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo
1257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN-5-02
1258. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (SD ZN 9)
1259. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05)
1260. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Straža

1261. Statut Občine Straža
1262. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža
1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža
1264. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Straža

Škocjan

1265. Statut Občine Škocjan
1266. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v Občini Škocjan
1267. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Škocjan
1268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan
1269. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
1270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan
1271. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Štore

1272. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar

Tišina

1273. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TR 5 in parc. št. 300/1 in 301/5

Tolmin

1274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2020
1275. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021
1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
1277. Pravilnik o pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Tolmin

Vipava

1278. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti