Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika, stran 3696.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 n 84/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 16. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika (Uradni list RS, št. 11/17).
2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom komisij ali odborov oziroma drugih občinskih organov Občine Metlika, ki jih imenuje Občinski svet Občine Metlika ali župan.«
3. člen 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Članom delovnih teles občinskega sveta ali župana, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.«
4. člen 
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačujejo posameznemu članu občinskega sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta, članu nadzornega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, letno ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
5. člen 
Tretji odstavek 7. člena postane sedmi odstavek.
6. člen 
V 7. členu se dodajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Članom komisij, odborov ali drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada sejnina v višini 22,00 EUR neto za vsako udeležbo na seji delovnega telesa, kjer je član prisoten vsaj 2/3 časa trajanja seje.
(4) Predsedniku komisije, odbora ali drugega organa, ki ga imenuje župan, pripada sejnina v višini 33,00 EUR neto za vsako udeležbo na seji delovnega telesa, kjer je prisoten vsaj 2/3 časa trajanja seje.
(5) Število sej komisij, odborov ali drugih organov, ki jih imenuje župan, znaša največ pet na koledarsko leto. Za sklic več sej v posameznem koledarskem letu, je potrebna odobritev župana.
(6) V kolikor je član komisije, odbora ali drugega organa, ki ga imenuje župan, zaposlen v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.«
7. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 8. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 66,00 EUR neto za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 2/3 časa trajanja seje.
(2) Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 111,00 EUR neto za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je prisoten vsaj 2/3 časa trajanja seje.
(3) Za izvedbo posameznega nadzora, na podlagi letnega programa dela in sklepa o izvedbi nadzora, imajo predsednik in člani nadzornega odbora pravico do plačila v višini 6,3 % od plače župana za vsak opravljen nadzor.«
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Metlika, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost