Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1253. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, stran 3703.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok Občine Sevnica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno za vsako vrsto komunalne opreme posebej in obsega območje prostorskega akta, kot je opredeljeno v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 27/10 – UPB, 160/20).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 
(1) Območje opremljanja pred izvedbo projekta komunalno ni bilo opremljeno in ni omogočalo priključevanja in funkcioniranja predvidene nove pozidave. Novozgrajena komunalna oprema se navezuje na že obstoječo komunalno opremo izven območja opremljanja. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje in obstoječe javne površine, v skladu z določili Splošnega odloka Občine Sevnica.
(2) Na območju opremljanja je bila zgrajena celostna infrastrukturna ureditev. To pomeni cestno omrežje s hodniki za pešce in javno razsvetljavo, kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, ekološki otok, elektroenergetsko omrežje z novo trafo postajo in telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR 
Komunalna oprema
Skupni stroški (v EUR)
Drugi viri in nepovratna proračunska sredstva (v EUR)
Obračunski stroški (v EUR)
1. nova vodovodna infrastruktura
62.171
0
62.171
2. nova kanalizacijska infrastruktura
418.667
188.400
230.267
3. nova cestna infrastruktura
541.829
147.364
394.465
Skupaj
1.022.667
335.764
686.903
7. člen
(časovni načrt) 
Komunalna oprema je v celoti zgrajena in predana v upravljanje upravljavcem.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme na območju opremljanja je zagotavljala Občina Sevnica iz proračuna, delno v višini 158.836 EUR tudi s pomočjo sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo 
Izračun
CpN(ij) (EUR/m2)
CtN(ij) (EUR/m2)
1. nova vodovodna infrastruktura
2,70
10,29
2. nova kanalizacijska infrastruktura
9,99
38,12
3. novo cestno omrežje
17,11
65,30
Skupaj
29,80
113,71
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Sevnica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe urejene javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO 
13. člen 
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo) 
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi investitor, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 88/07).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0158/2020
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost