Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Ob-1899/21, Stran 947
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi svoje 3. seje z dne 23. 2. 2021 delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelj-a/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti program vodenja zavoda.
Izbran-i/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Predvideni začetek dela je 23. 12. 2021.
Kandidat-i/-ke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis, program vodenje zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljejo v zaprti ovojnici, v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, s pripisom Prijava na razpis ravnatelja.
Kandidat-i/-ke bodo prejel-i/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje 

AAA Zlata odličnost