Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Št. 4102-226/2021-14 Ob-1900/21, Stran 940
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 (MUV, št. 2/21) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2021 
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2021 v okvirni višini 30.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Pomoč za določene naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Upravičene nekmetijske dejavnosti po tem razpisu so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški gradnje ali obnove objekta za določene nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za določene nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– predložitev ustreznega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– na predlog strokovne komisije fotografijo naložbe pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme in naprav,
– ustrezni poslovni načrt,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v letu 2021,
– račun višji od 200 EUR brez DDV in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2021 do vključno 17. 9. 2021 ter
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 5.000 EUR za posamezno naložbo oziroma ukrep.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z upravičeno nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež dejavnosti na območju občine,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
– so v letu 2021 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
– imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali in jo začeli izvajati najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 17. 9. 2021.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti ovojnici, opremljeni z izpolnjenim obrazcem – ovojnica, poslati na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge, poslane s pošto in poštnim žigom do vključno 17. 9. 2021. Odpiranje vlog bo najkasneje do 8. 10. 2021. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2021.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo le po predhodni najavi in dogovoru na tel. 02/22-01-402. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost