Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1272. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar, stran 3756.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20) ter 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je župan Občine Štore dne 6. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Štore začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Klinar.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 80/20 – ZIUOOPE, 175/20 – ZZUOOP, 152/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijskih zemljiščih) in Zakon o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na osnovi prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore (Uradni list RS, št. 39/92, 35/96, 58/01, 28/16, 21/17) je del območje, ki je predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta, kmetijsko zemljišče.
(2) Investitor Marjan Klinar, Prožinska vas 36, 3220 Štore, je na osnovi Zakona o kmetijskih zemljiščih podal pobudo za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov.
(3) Na podlagi pobude investitorja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100335584, s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15), izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih za začetek postopka priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
(4) S sprejemom OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov bo podana osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kmetijskega objekta – hleva za krave molznice z ureditvijo manipulacijskih površin ter komunalno in prometno infrastrukturno ureditev obravnavanega območja.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskega objekta na zemljiščih s parcelno številko 115/2 – del, 130/3 – del vse k.o. 1086 Prožinska vas v skupni velikosti cca 4.000 m2. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojne potrebe kmetije in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora investitor zagotoviti.
(3) Skladno s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih mora biti za načrtovanje kmetijskega objekta k osnutku OPPN priložen obrazec utemeljenosti posega na kmetijskih zemljiščih za potrebe kmetije (KGZ Celje) in elaborat iz katerega je razvidno, da se kmetijski objekti najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo k OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k osnutku OPPN I. mnenja in k predlogu OPPN II. mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– VO-KA Celje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
– Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
(2) Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov podrobnega akta na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si);
– Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje (gp.drsv-ce@gov.si);
– Zavod RS za varstvo narave, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (zrsvn-oece@zrsvn.si);
– Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mz@gov.si);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 13, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si).
(3) Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje in prostor vodi: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si).
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
(5) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(6) Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi izdelanih izhodišč skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(7) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
(8) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami ZUreP-2, in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Izhodišča za pripravo OPPN, sklep župana o postopku priprave OPPN, objava izhodišč in sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke
april 2021
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
21 dni
Pridobivanje konkretnih smernic NUP 
30 dni, hkrati s pridobitvijo mnenj NUP glede CPVO
Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu smernic 
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani Občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor je to zahteva NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
Dopolnitev osnutka OPN in OP na podlagi mnenj
30 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava
30 dni
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Prva obravnava na seji občinskega sveta in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave
na prvi seji 
občinskega sveta
Izdelava predloga OPPN na podlagi potrjenih stališč 
30 dni 
Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP 
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi
Sprejem odloka o OPPN v drugi obravnavi
na prvi naslednji seji občinskega sveta
Objava OPPN v Uradnem listu RS
15 dni
izdelava končnega gradiva OPPN
10 dni po objavi v Uradnem listu RS
Objava v PIS
(2) Če se bo izdelovala celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) se terminski plan ustrezno korigira in uskladi s pripravljavcem OPPN-ja.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelavo geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Štore objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.store.si).
Št. 3505-0001/2021-3
Štore, dne 6. aprila 2021
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost