Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan, stran 3755.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan 
1. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Komisijo za izvedbo razpisa programov varstva naravne in kulturne dediščine (v nadaljevanju komisija) imenuje župan in je sestavljena iz šestih članov, in sicer člani Odbora za negospodarstvo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju kulture.«
2. člen 
Štirinajsti člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za posamezni program za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti posameznega programa.«
Štirinajsti člen se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne programe opredeljene v 5. členu tega pravilnika.«
Štirinajsti člen se dopolni s tretjim odstavkom, ki se glasi:
»V kolikor bodo v javnem razpisu po posameznih programih sofinanciranja ostala neporabljena sredstva, bodo prosta sredstva, na predlog komisije in odločitve župana, prenešena na programe, kjer bo prispelo večje število predlogov za sofinanciranje od razpoložljivih sredstev.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0006/2012
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost