Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1235. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 3580.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17, 71/18 in 157/20) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba določa namen ukrepa, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/399 z dne 19. januarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneskov podpore Unije za razvoj podeželja v letu 2021 (UL L št. 79 z dne 8. 3. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije št. 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku v 1. točki v tretji alineji vejica nadomesti z besedo »in«, četrta alineja pa se črta.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
3. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku besedilo »registrirano shemo kakovosti za vino iz četrte« nadomesti z besedilom »proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge«.
4. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »pete« nadomesti z besedo »četrte«.
V 4. točki besedilo »shemo kakovosti iz četrte« nadomesti z besedilom »proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge«.
V 5. točki se besedilo »shemo kakovosti iz četrte« nadomesti z besedilom »proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »shemo kakovosti iz četrte« nadomesti z besedilom »proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi oziroma prodaji, mora zagotoviti, da kupec za proizvode iz upravičene sheme kakovosti uporablja zaščitni znak, in kot dokazilo priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov kupcu, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom upravičene sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo, na kateri je zaščitni znak upravičene sheme kakovosti;«.
V osmem odstavku se datum »30. junij 2023« nadomesti z datumom »30. junij 2025«.
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(pridobivanje podatkov) 
(1) AKTRP pridobi podatke o izdanih certifikatih iz evidenc shem kakovosti iz 147. in 148. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek podatke za proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe in podatke o certifikatih, ki niso razvidni iz evidence shem kakovosti iz prejšnjega odstavka, AKTRP pridobi od MKGP.«.
7. člen 
V 16. členu se v četrtem odstavku besedilo »v registrirano shemo za vino iz četrte« nadomesti z besedilom »s proizvodom vino v shemo kakovosti iz druge«.
8. člen 
V prilogi 2 se v drugem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3.Višina pavšalnega plačila za proizvod vino iz sheme kakovosti iz druge alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe se določi glede na pridobljeno število ocen vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, ki ga upravičenec navede v vlogi na javni razpis. Višina pavšalnega plačila se določi na naslednji način:
Prijavljen proizvod v shemo
Eurov/ocena vina
Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom
47
Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom 
47
Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom
58,9
Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom
58,9
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem
49, 6
«. 
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17, 71/18 in 157/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17, 71/18 in 157/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloge, vložene na 5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 (Uradni list RS, št. 164/20), obravnavajo v skladu s spremenjenim osmim odstavkom 9. člena uredbe.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2020-2330-0141
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost