Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Št. 4300-14/2019/181 Ob-1909/21, Stran 909
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, 
ki se izvaja na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2019, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o veliki operaciji, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/256 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev informacij o veliki operaciji, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 20);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020, z vsemi spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001-5.0 z dne 19. 6. 2020, z vsemi spremembami;
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20);
– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16);
– Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRPGDZT);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1);
– Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1);
– Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. 65/20 in 15/21 – ZDUOP);
– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);
– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE);
– sheme državnih pomoči št. BE01-2399245-2020: »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«, datum potrditve sheme 27. 2. 2020 in podaljšanja veljavnosti sheme z dne 17. 12. 2020; trajanje sheme do 31. 12. 2021;
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-166/2020/8 za javni razpis podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, z dne 25. 3. 2021.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilji, kazalniki in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji« in prispeva k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilji javnega razpisa so:
1. povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,
2. izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.
2.2. Kazalniki učinka in rezultata javnega razpisa
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
1. število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri, ki vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti (Kazalnik učinkov 3.7 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
2. število podprtih podjetij (Kazalnik učinkov CO01 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020),
3. število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva (Kazalnik učinkov CO02 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020).
Kazalnik rezultata po tem javnem razpisu je:
1. zmanjšana poraba (zaradi izvedenih gradbenih ukrepov oziroma nabavljenih novih osnovnih sredstev) energentov najmanj za 5 % glede na stanje pred operacijo. Kazalnik se meri na sofinancirano opredmeteno osnovno sredstvo.
V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalnik rezultata obvezno opredeljen. Opredeljeni morajo biti realno, doseganje kazalnikov se preverja glede na napovedi v vlogi. Kazalniki učinka se bodo dokazovali ob zaključku operacije, kazalnik rezultata pa v dveh letih po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat letno, v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo upravičence zavezalo s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
2.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih (v nadaljnjem besedilu: planinski objekti).
Upravičene aktivnosti oziroma ukrepi so podrobneje opredeljeni v poglavju 3. razpisne dokumentacije.
2.4. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost. Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za neizdajo sklepa in nesklenitev oziroma odstop od pogodbe o sofinanciranju.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina so subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri.
Prijavitelj je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP; v nadaljnjem besedilu: podjetij). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.
Kot enakovredna pogodbi o najemu se pod enakimi pogoji šteje tudi pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pogodba o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo ali koncesijska pogodba, sklenjena med prijaviteljem in lastnikom zemljišča (možna pogodbena razmerja so podrobneje opisana v poglavju 4.2 »Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj«).
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Pogoj za dodelitev državne pomoči za spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture je:
– Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da športne infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik. Uporaba športne infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti. Če infrastrukturo uporablja več uporabnikov hkrati, se izračunajo ustrezni deleži uporabe časovne razpoložljivosti.
– Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da večnamenska rekreacijska infrastruktura obsega objekte za rekreacijo večnamenske narave, ki nudijo zlasti kulturne in rekreativne dejavnosti, razen zabaviščnih parkov in hotelskih objektov.
– Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da bo imelo dostop do športnih in večnamenskih rekreacijskih infrastruktur več uporabnikov in da je dostop dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način.
– Lastnik planinskega objekta je dolžan zagotoviti, da je vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje športne ali večnamenske rekreacijske infrastrukture dodeljena na odprt, pregleden in nediskriminatoren način.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 13. »Dokazila in način preverjanja pogojev«.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ima pravni status, opredeljen v poglavju 3. »Ciljne skupine/upravičenci«.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla tri leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami ZFPPIPP.
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po ZPRPGDZT in ni podjetje v težavah iz 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK.).
8. Iz priglašene podlage za shemo državnih pomoči BE01-2399245-2020 »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture« in vsebine ukrepa izhaja še, da:
– pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
– pomoč ne bo namenjena prejemnikom, ki delujejo v izključenih sektorjih, kot so opredeljeni v tretji točki 1. člena Uredbe 651/2014/EU, tj. v sektorju ribištva in akvakulture, primarnem sektorju kmetijske proizvodnje ter sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, in bi bila pomoč določena na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev, ali pogojena s tem, da bi se delno ali v celoti prenesla na primarne proizvajalce.
– pomoč ni pogojena s prednostno uporabo doma proizvedenega blaga in obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot.
9. Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziroma samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z ZPPDFT-1.
10. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna).
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
1. Dejavnost se v planinskem objektu, ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, razen v primeru nadomestne gradnje (v obdobje izvajanja dejavnosti se šteje tudi čas, ko je objekt sezonsko zaprt).
2. Zemljišče ali planinski objekt, na katerem se bodo izvajali ukrepi za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti in za povečanje rabe obnovljivih virov energije, ki so predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali objekt ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo ali koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije. Iz navedenih pogodb ali soglasij mora biti razvidno, da ima prijavitelj pravico izvesti načrtovane posege s trajanjem še 5 let po zaključku operacije. Najemna pogodba mora vsebovati tudi določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju planinskega objekta.
3. Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in varstva okolja.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih objektih.
2. Upravičeni objekti so objekti vpisani v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
4. Operacija mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred dnevom oddaje vloge na javni razpis (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU). Operacija mora biti zaključena najkasneje v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 9. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred oddajo vloge, niso upravičene do sofinanciranja.
5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 20.000 eurov brez davka na dodano vrednost, Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 300.000 eurov.
6. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
7. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
8. Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis, za en objekt, samo enkrat, razen v primeru, ko je njegova vloga za sofinanciranje operacije, na posameznem odpiranju, zavrnjena zaradi tega, ker so ostale operacije, ki so prejele višjo oceno, porabile vsa razpoložljiva sredstva.
10. Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško, upravljavsko ali sorodstveno povezan z izbranim zunanjim izvajalcem.
11. Prijavitelj mora imeti pridobljena vsa dovoljenja in soglasja za izvedbo operacije.
5. Merila za ocenjevanje vlog in način izbora operacij
Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril, pri pripravi katerih so bila upoštevana Merila za izbor operacij, ki jih je sprejel Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020:
Merilo
Št. točk
1. Povečanje energetske učinkovitosti
56
2. Delež obnovljivih virov energije
30
3. Kategorija objekta
40
4. Dostopnost objekta
15
5. Regionalni kriterij
10
6. Delež uporabljenih obnovljivih virov pri izvedbi investicije
15
7. Skupno število planinskih objektov v registru Planinske zveze Slovenije glede na lastništvo
23
8. Vrsta investicije
20
9. Povečanje snovne učinkovitosti
10
Maksimalno število točk je (brez upoštevanja umeščenosti planinskega objekta v območje Triglavskega narodnega parka) 219.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 90 točk ali več, brez upoštevanja merila »Regionalni kriterij«. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 90 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v poglavju 6 razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.
Kohezijska regija Zahodna Slovenija (vsi zneski so v eurih)
Proračunska postavka
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
PP 200552PN3.1 – Turistične kapacitete planinske koče-14-20-Z-EU
2.100.000
525.000
2.625.000
PP 200553PN3.1 – Turistične kapacitete planinske koče-14-20-Z – slovenska udeležba
300.000
75.000
375.000
SKUPAJ
2.400.000
600.000
3.000.000
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (vsi zneski so v eurih)
Proračunska postavka
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
PP 200550PN3.1 – Turistične kapacitete planinske koče-14-20-V-EU
1.200.000
675.000
1.875.000
PP 200551PN3.1 – Turistične kapacitete planinske koče-14-20-V-slovenska udeležba
80.000
45.000
125.000
SKUPAJ
1.280.000
720.000
2.000.000
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2021 in 2022 oziroma traja do porabe sredstev.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov traja do 31. 12. 2022.
Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od dneva oddaje vloge na javni razpis (z izjemo stroškov za izdelavo energetske izkaznice oziroma elaborata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave javnega razpisa) do 30. 9. 2022.
Morebitna sprememba skupne višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer vse do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva. Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, ob upoštevanju finančnega načrta izvajanja operacije in razpoložljivosti proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so glede na dosežene točke naslednji upravičeni do državne pomoči, prerazporejeni v naslednje proračunsko leto (zamik črpanja sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu tega proračunskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se upravičenec ne bo strinjal s predlogom ministrstva o zamiku črpanja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sprememba dinamike sofinanciranja znotraj posameznih let ali med posameznimi leti financiranja praviloma ni mogoča. V posebej utemeljenih primerih, skladno s pogodbo o sofinanciranju, in v okviru razpoložljivosti sredstev ter vpliva spremembe na uspešnost črpanja evropskih sredstev, lahko upravičenec najkasneje do izteka roka za oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo v konkretnem koledarskem letu, na ministrstvo naslovi vlogo za spremembo dinamike, s katero poda vsebinsko utemeljitev prošnje.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo prekliče napoved odpiranja, razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se upravičenec ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija do 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe bo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike (5 %) ter z lastnimi viri upravičencev (20 %). V kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa bo prispevek nacionalne udeležbe zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah slovenske udeležbe (10 %) ter z lastnimi viri upravičenca (20 %).
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) in izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) se prične z oddajo vloge na javni razpis in traja do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko morajo biti operacije tudi dejansko in v celoti izvedene.
Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, kar pa ne velja za stroške za izdelavo energetske izkaznice oziroma elaborata gradbene fizike, ki bodo upravičeni od datuma objave javnega razpisa.
Ne glede na prejšnji odstavek se obdobje upravičenosti stroškov posamezne operacije določi v pogodbi o sofinanciranju glede na predvideno dinamiko iz posamezne vloge.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: sredstva v okviru tega javnega razpisa se dodeljujejo v skladu z Uredbo 651/2014/EU in Sheme državnih pomoči št. BE01-2399245-2020: »Spodbujanje razvoja planinske športne in večnamenske rekreacijske infrastrukture«.
10. Upravičeni in neupravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem operacije, v skladu z namenom in cilji operacije ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju operacije,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru operacije in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega operacije,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
10.1. Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu, kot izhajajo iz vloge upravičenca, so:
1. gradnja in oprema (nakup rabljene opreme ni upravičen strošek);
2. stroški informiranja in komuniciranja;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 3 % skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev se štejejo za upravičene v višini do 3 % načrtovanih upravičenih stroškov operacije glede na vlogo. Ostali del se šteje za neupravičene stroške.
Stroški, navedeni pod zaporedno št. 2 in 3, so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni le, če nastanejo v objektu, ki je vpisan v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije. Stroški pod zaporedno št. 2 so upravičeni, če se nanašajo na operacijo, ki je predmet sofinanciranja.
Če se pri izvajanju operacije ustvarjajo prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno zmanjša.
Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, ki niso vezani na ukrepe, navedene v poglavju 3. razpisne dokumentacije in obenem podrobneje opredeljeni v poglavju 11. razpisne dokumentacije. Še posebej opozarjamo, da so neupravičeni tudi naslednji stroški:
– davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali dajatev,
– katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja investicije),
– refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga),
– nabave notranje opreme, ki ni povezana s stroški iz poglavja 11. razpisne dokumentacije,
– nabave rabljene opreme,
– nabave drobnega inventarja,
– izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja,
– nabave materiala ali surovin za izvajanje dejavnosti,
– nakupa v obliki zakupa (leasinga),
– tekočega poslovanja,
– vseh del za povečanje kapacitet obstoječih objektov.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na podlagi dejansko nastalih upravičenih stroškov. Upravičenost posameznega stroška se dokazuje na podlagi posamezne listine (računa oziroma druge verodostojne listine). Dokazila za upravičene stroške se preverjajo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2014–2020. Prispevek realizacije upravičenih stroškov k ciljem operacije se preverja s poročili, ki jih je upravičenec dolžan posredovati ob posredovanju zahtevka za izplačilo na posredniški organ.
10.3. Intenzivnost pomoči
Sredstva se dodelijo s sklepom na podlagi vloge in finančnega načrta operacije. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 80 % upravičenih stroškov.
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (brez davkov) znašati najmanj 20.000 eurov.
Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 300.000 eurov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer:
– za prvo odpiranje, vloge prispele do vključno 13. 5. 2021, in
– za drugo odpiranje, vloge prispele do vključno 1. 10. 2021.
Prijavitelj lahko na posamezno odpiranje kandidira le z eno vlogo za en planinski objekt. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Navodila za pripravo vloge so navedena v razpisni dokumentaciji v poglavju 15.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog skladno s spodnjimi določbami.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko ministrstvo vlogo prejme.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 1: Oprema ovojnice), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
12. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo odprte na naslednjem odpiranju, kar pa ne velja za vloge, prispele po 13. 1. 2022, ki bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija bo pri pravočasnih in formalno popolnih vlogah preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz razpisne dokumentacije, se bodo kot neustrezne zavrnile in ne bodo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema tega sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po zaključku operacije.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike stroškov, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Skladno s tem velja, da je upravljavec osebnih podatkov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, T 01/400-33-11, S http://www.gov.si, ki ga zastopa minister Zdravko Počivalšek, elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.mgrt@gov.si.
Več o varstvu osebnih podatkov, namenu njihove obdelave, roku njihove hrambe, posredovanju podatkov tretjim osebam, pravicah posameznikov, na katere se informacije nanašajo, in drugih sorodnih informacijah oziroma zavezah ministrstva v zvezi s tem, je navedeno v Obrazcu 4, ki tvori del te razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, pri čemer gre lahko za poslovne skrivnosti, osebne podatke ali druge podatke iz 6. člena ZDIJZ, ki kot izjeme niso javno dostopne. Poslovna skrivnost se pri tem lahko nanaša le na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora tudi pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj takih podatkov ne označi in ne pojasni njihove prisotnosti v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom in Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, o njih pa se poroča preko informacijskega sistema eMA pri vsakem posameznem zahtevku za izplačilo.
Prijavitelj mora tako v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo v celoti dokazal uresničitve načrtovanih ciljev, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec mora tudi po zaključeni operaciji posredovati vse podatke, ki jih bodo od njega zahtevali nadzorni organi. Če upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv navedenih organov ne odgovori, lahko izvajalski organ zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacij v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja ali
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost in sofinanciran objekt izgubi status planinskega objekta, vpisanega v register planinskih objektov pri Planinski zvezi Slovenije, ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji operacije,
je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufij ali kršitev obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitev obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da mu je posredoval neresnične ali nepopolne podatke oziroma dokumente, ali da je prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če bo takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če bo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato prijavitelje opozarjamo, naj bodo pri postavljanju vprašanj previdni in v njih ne razkrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost